Quyết định 4011/QĐ-UBND

In

Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

1/ Quyết định

2 /Phụ lục


Tin cũ hơn: