Bạn đang ở: Tin tức

Khí tượng thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 28 tháng 02 ngày 01 tháng 3 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 3 năm 2014: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 28 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.0 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0. 5 - 1.0 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 28 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2014: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 27 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 26 ngày 27 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi ven bờ.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 năm 2014: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 26 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, trời lạnh.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 25 ngày 26 tháng 02 năm 2014)

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi ven bờ.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh,  sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Trang 1 trong tổng số 277