Bạn đang ở: Tin tức

Công đoàn -- Thanh niên

Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022

Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở TN&MT, chiều ngày 16/3/2020 Chi bộ Quản lýđất đai long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, mời 02 quần chúng ưu tú của Chi cục Quản lý đất đai, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Quản lý đất đai tham dự.
Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ Quản lý Đất đai và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Bản kiểm điểm về sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2017-2020; các đại biểu tham gia ý kiến và thảo luận đối với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Quản lý đất đai, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đ/c Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc thường trực Sở đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến như sau:
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của từng đảng viên trong Chi bộ Quản lý đất đai. Mỗi đảng viên phải nêu cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu; tự tu dưỡng, rèn luyện; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đoàn kết, tạo thành sức mạnh tập thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Chi bộ Quản lý đất đai.
- Cần phải có những chuyển biến tích cực về tư tưởng trong Đảng viên, ý thức tổ chức kỷ luật, công tác kiểm tra giám sát trong đảng, công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị. Công tác phát triển đảng viên cần phải chú trọng, đảm bảo đúng thủ tục và quy trình phát triển Đảng viên.
- Cần phải có những chiến lược lâu dài để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở các địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác chuyên môn, nâng cao công tác giám sát; đồng thời đánh giá những nguyên nhân, các tồn tại hạn chế tại đơn vị, có giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong thời gian đến,...

dd0a745a9e7e65203c6f
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã biểu quyết 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội và giao cho Cấp ủy Lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu trong Nghị quyết Chi bộ Quản lý đất đai, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra./.

Ngọc Hiếu

Đại hội Chi bộ Phát triển quỹ đất lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 12/3/2020, Chi bộ Phát triển quỹ đất long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Trần Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có đại diện Tổ Công đoàn, Đoàn thanh niên, quần chúng đang công tác tại đơn vị cùng 17 đồng chí đảng viên của Chi bộ.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết của Đảng bộ Sở, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; lãnh đạo tập thể đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến hằng năm, Tổ công đoàn vững mạnh; Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua là đã kết nạp được 04 đảng viên mới trong điều kiện lực lượng quần chúng tại đơn vị ít; 04 đảng viên đã hoàn thành và 01 đảng viên đang theo học lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, ổn định hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam theo phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là sau khi chuyển giao 18 Chi nhánh Phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện quản lý.
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, hoạt động của Trung tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước thúc đẩy thực hiện chức năng, nhiệm vụ tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất, công tác quản lý quỹ đất được giao dần đi vào nề nếp hơn.
Trên cơ sở kết quả đạt được và đánh giá những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2017-2020, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Phát triển quỹ đất xác định vai trò trọng tâm của Chi ủy, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết của Đảng cấp trên; xây dựng chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đến, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động của đơn vị theo tổ chức bộ máy đã tổ chức lại, tinh gọn gồm 3 phòng thuộc Trung tâm, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, hiệu quả chức năng tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng bước tham mưu, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện chức năng tạo lập, quản lý, phát triển, khai thác quỹ đất, cung cấp các hoạt động dịch vụ về xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ khác của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, từng bước cải thiện thu nhập, đời sống cho công chức, viên chức, người lao động đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hà đã ghi nhận những thành tích chi bộ Phát triển quỹ đất đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Phát triển quỹ đất tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí.

CUCB
Đại hội chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị Trung tâm vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2020 - 2022.

TTDV

Khánh Hoàng

Tổng kết phong trào thi đua Khối các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam năm 2019

Ngày 25/02/2020, tại Hội trường Sở Công thương, Khối thi đua các cơ quan tham mưu II tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thuộc Khối.

cef068a4f5190d475408 - CopyTrong năm 2019, phong trào thi đua – khen thưởng của Khối đã được duy trì và phát triển, có tác động tích cực đến tập thể, cá nhân CB-CC-VC và người lao động của từng đơn vị, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Các đơn vị trong Khối đã tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng CB-CC-VC và người lao động; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng tại từng đơn vị dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh khen thưởng tràn lan; chú trọng phát hiện những nhân tố điển hình để khen thưởng, nhân rộng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương; ... Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho công tác Thi đua khen thưởng của Khối trong năm 2020 và những năm tiếp theo đổi mới và phát triển hơn.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình bầu đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Sở Giao thông vận tải. Hội nghị cũng đã bầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam làm Khối trưởng, Sở Xây dựng làm Khối phó để điều hành hoạt động của Khối trong năm 2020./.

Văn phòng Sở

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng năm 2020

Ngày 21/02/2020, tại Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Cụm thi đua Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đăng ký giao ước thi đua năm 2020. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Sở TN&MT, đại diện Hội đồng TĐKT Sở TN&MT cùng lãnh đạo Phòng TN&MT 09 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Đại Lộc, Núi Thành, Hội An, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn, Quế Sơn.

8db639d0bd6d45331c7c - Copy
Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thông qua dự thảo Quy chế thi đua Cụm đồng bằng năm 2020, thảo luận nhiều vấn đề về công tác thi đua khen thưởng cũng như những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết trong công tác chuyên môn tại Phòng TN&MT cấp huyện năm 2020.
Lãnh đạo Sở TN&MT đã tham gia trao đổi giải quyết các vấn đề được thảo luận cũng như định hướng cho công tác chuyên môn và thi đua khen thưởng năm 2020 đối với Cụm; đồng thời đề nghị Cụm Thi đua thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2020, góp phần vào kết quả nhiệm vụ ngành TN&MT toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2020 để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2020./.

Hồng Sơn

Thủ tướng: Xây dựng CPĐT, không để bộ máy phình ra, thủ tục phức tạp hơn

"Không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn", Thủ tướng yêu cầu phải ban hành một số nghị định quan trọng trong năm 2020 để tạo hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử (CPĐT).
NQH08424
Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, sáng 12/2.
Thủ tướng cho rằng xây dựng CPĐT là một việc lớn mà "việc lớn thì phải thường xuyên sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và phải huy động cả hệ thống vào cuộc thì mới thành công". Bởi xây dựng CPĐT thì yếu tố con người, thể chế là đầu tiên, sau đó mới đến công nghệ.
Thủ tướng đánh giá cao kết quả ban đầu đáng khích lệ trong xây dựng CPĐT. Ví dụ, theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Việt Nam đứng thứ 96/180, tăng 21 bậc so với năm ngoái (đứng vị trí 117). Để đạt kết quả này, ngoài việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm thì CPĐT đóng góp rất quan trọng bởi nếu "tiếp tục làm thủ công, tiếp xúc trực tiếp giữa người làm thủ tục và giải quyết thủ tục thì có thể xảy ra tham nhũng vặt".
Ngoài ra, theo Thủ tướng, chúng ta đã rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tăng gấp đôi (đạt 10,7%). 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Lần đầu tiên liên thông thủ tục cấp giấy khai sinh ở cấp xã và thẻ bảo hiểm y tế cấp huyện. Việc tuyên bố các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam làm chủ hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng là bước tiến rất quan trọng trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho CPĐT.
"Từ các báo cáo của các đồng chí thì chúng ta thấy một điều đáng mừng, một cách khái quát nhất là khả năng đột phá xây dựng CPĐT ở Việt Nam là rất cao, có thể rút ngắn so với nhiều nước khác", Thủ tướng nói.
Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam mới đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về xây dựng CPĐT, đứng thứ 6/11 nước ASEAN. Nguyên nhân nào chúng ta xếp hạng chưa cao? Thủ tướng cho rằng, từ các ý kiến phát biểu, có thể thấy một số nguyên nhân như cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm. Một số khâu khác còn làm chậm, chưa đồng bộ, quyết tâm. Nhiều nơi còn tình trạng "án binh bất động".
Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng nêu rõ, tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 17, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hiện nay mới đạt 10,7%.
NQH08430
Việc hoàn thiện thể chế cần đi trước để tạo hành lang pháp lý cho CPĐT, Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2020, phải ban hành được các Nghị định về quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, về định danh và xác thực điện tử, về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định thay thế về công tác văn thư, Nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân và năm 2020, chúng ta chuẩn bị các bước để tiến tới sửa luật về giao dịch điện tử và luật về lưu trữ.
Phải hoàn thiện các yếu tố nền tảng của CPĐT, Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu cần phấn đấu: 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng.
Về bảo đảm nguồn tài chính cho CPĐT, Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất việc chuyển một phần Quỹ viễn thông công ích cho các dự án nền tảng dùng chung của CPĐT, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý I/2020.
"Dù là cảnh sát giao thông hay tổng cục trưởng hay là vụ trưởng, người đứng đầu nói chung cũng phải am hiểu và triển khai CPĐT", Thủ tướng nhấn mạnh. Các hệ thống nền tảng dùng chung vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành thì sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì quản lý. Tuyệt đối tránh để xảy ra một việc mà 2 cơ quan cùng điều phối về CPĐT.
NQH08154
Xây dựng CPĐT phải đi liền với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. CPĐT phải đi liền với cải cách hành chính, phải giúp giảm biên chế, tiết kiệm chi phí, "không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn".
Về các kiến nghị cụ thể được nêu ra tại Hội nghị, Thủ tướng đồng ý việc Ủy ban Quốc gia về CPĐT chỉ đạo thêm nội dung về thành phố thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số; không thành lập thêm các ban chỉ đạo mới. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm giám sát quốc gia về CPĐT, thực hiện giám sát quốc gia về hạ tầng mạng, an toàn, an ninh mạng và về dịch vụ CPĐT của các cơ quan Nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đưa nội dung đào tạo CPĐT vào các chương trình đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương hằng năm dành một tỷ lệ ngân sách của CPĐT cho công tác đào tạo.
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia xây dựng CPĐT, coi đây là mục tiêu kép, vừa giúp phát triển CPĐT Việt Nam, vừa có kinh nghiệm để đi ra thế giới.
Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng nền tảng để mọi người dân, mọi doanh nghiệp có thể thông qua duy nhất một ứng dụng trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ CPĐT.
Nguồn: monre.gov.vn

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch 2020

Chiều ngày 13/01/2020 công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá, tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, đến dự Hội nghị có ông Trần Thanh Hà – Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn và 90 đoàn viên đại diện cho 200 đoàn viên của Sở tham dự.

IMG 7350
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020; Hoạt động Ban nữ công; Tổng kết của UBKT công đoàn; báo cáo tài chính và quỹ tương trợ năm 2019 của công đoàn; Báo cáo kết quả phong trào thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
Kết quả cho thấy phong trào thi đua trong năm 2019 do Công đoàn phát động đã đem lại hiệu quả cao đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể 100% phụ nữ cơ quan đạt danh hiệu thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào "2 giỏi"; trong đó biểu dương 13 chị em tiêu biểu trong phong trào. 100% đoàn viên công đoàn đạt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trong đó Công đoàn viên chức tỉnh khen 03 đoàn viên và Công đoàn Sở khen 16 đoàn viên có thành tích xuất sắc cuộc vận động; Tặng giấy khen cho 03 Tổ đạt xuất sắc phong trào thi đua trong năm.

IMG 7363

IMG 7364

IMG 7367Hội nghị đã thống nhất với nội dung của các báo cáo nêu trên đồng thời xem xét thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020; trong đó căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị để tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Viết Thuận

Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính

Trên cơ sở hướng dẫn về đánh giá chẩm điểm cải cách hành chính của tỉnh, ngày 19/12/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và tập huấn phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cán bộ thực hiện công tác cải cách hành chính tại 19 Sở, ban, ngành và 05 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Hinh tap huan - CopyViệc đánh áp dụng phần mềm đánh giá thay cho cách đánh giá truyền thống sẽ thuận tiện cho người thực hiện đánh giá và Hội đồng thẩm định chỉ số của từng đơn vị. Thời gian kết thúc đánh giá kết thúc vào 15/01/2020.

Tào Qúy Tâm

Trang 1 trong tổng số 66