Bạn đang ở:

Thông báo: Chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-CNTT ngày 04/11/2020 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Bảng yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (bên mời thầu) tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia gói thầu trên. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá bắt đầu từ 8h00 ngày 04/11/2020 đến trước 8h00 ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính).

Các nhà thầu tham gia dự thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về gói thầu và nhận bảng yêu cầu báo giá miễn phí tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 02353.827.135; hoặc trên website: http://www.tnmtquangnam.gov.vn,

hoặc theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1COWCMoThOZTQHP7FN-4uZUJyWtQFWLNf?usp=sharing

Nhà thầu gởi báo giá theo bảng yêu cầu báo giá đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trước 8 giờ 00 ngày 12/11/2020.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 12/11/2020 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Các báo giá sẽ được mở công khai ngay sau khi thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu sẽ gởi văn bản tiếp nhận các báo giá cho các nhà thầu đã nộp báo giá gói thầu trên.

Trân trọng thông báo.

 

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bấm vào đây để tải:
1. Dự thảo Quyết định
2. Phụ lục tọa độ

Thông báo số 148/TB-ĐGTS

Email In PDF.

Thông báo số 148/TB-ĐGTS ngày 07/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Email In PDF.

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn nội dung thuyết minh

Quyết định số 1662/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/06/2020 phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tính Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo số 36/TB-PTQĐ

Email In PDF.

Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 31/07/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo tiếp nhận công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Thông báo số 283/TB-STNMT ngày 06/05/2020 tiếp nhận công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Email In PDF.

Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

1, Thông báo.

2. Kế hoạch.

3. Phụ lục 1 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020.;Phụ lục 2

4. Phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Thông báo số 106/TB-STNMT ngày 21/02/2020 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Công bố danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4151/QĐ-UBND Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thông tin công bố cụ thể:

- Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Báo cáo thuyết minh khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Bấm vào đây để tải file

Trang 1 trong tổng số 6