Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Chiều ngày 01/6/2016, tại UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ, lãnh đạo UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú, Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 (đơn vị thi công), đơn vị tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

 1. Giao Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3 phối hợp với UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ tập trung giải quyết xong 12.925 hồ sơ đủ điều kiện và in giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy trong tháng 6/2016 và hoàn thành bổ sung hồ sơ đối với 15.840 hồ sơ chưa đủ điều kiện bổ sung trong tháng 7/2016; tiếp tục kê khai đăng ký bổ sung đối với các trường hợp chưa đăng ký của các hộ gia đình cá nhân 11.008 hồ sơ, đối với hồ sơ phân lô chi tiết 2.120 hồ sơ, đề nghị kiểm tra chủ sử dụng để kê khai đăng ký và hoàn thành trong tháng 9/2016; tăng cường nhân lực tại địa phương mỗi xã, phường ít nhất phải từ 03-04 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường trang thiết bị máy móc để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với UBND các xã, phường lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016, để triển khai thực hiện và gửi cho UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh.

WP 20160601 001

 2. Giao UBND thành phố Tam Kỳ có văn bản gửi đến UBND các xã, phường, các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, nếu sau ngày 30/6/2016 các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của thành phố để gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường vào thứ 5 hàng tuần. Sớm thực hiện việc ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc theo Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh.

3. Giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tam Kỳ sớm kiểm tra khối lượng giấy CNQSD đất do đơn vị thi công chuyển đến, lập thủ tục trình UBND thành phố Tam Kỳ ký giấy đối với các trường hợp cấp mới, Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy đối với các trường hợp cấp đổi; đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện cần bổ sung đề nghị ghi cụ thể nguyên nhân để đơn vị thi công xử lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, trung tuần tháng 6/2016 phải ký xong 1.500 giấy CNQSD đất đã in.

 4. Giao UBND các xã, phường: Tam Phú, Tam Thăng, Tam Thanh và An Phú bố trí cán bộ địa chính xã ưu tiên 03 ngày trong tuần tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được thông qua HĐTV, theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Chủ động tìm kiếm con người có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác kê khai đăng ký, phân loại hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất.

5. Kinh phí hỗ trợ cho các địa phương họp HĐTV cấp xã trung tuần tháng 6/2016 UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí thực hiện.

Ngọc Hiếu

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 25/5/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Hải và UBND xã Duy Nghĩa. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch TT. UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

 1. Giao UBND huyện Duy Xuyên, UBND xã Duy Hải và UBND xã Duy Nghĩa cùng các phòng ban chuyên môn của huyện Duy Xuyên quán triệt lại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai  đăng ký, cấp GCN theo Dự án xây dựng  HSĐC và CSDLĐC tại các huyệnThăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, thành phố Tam Kỳ và gửi cho cán bộ chuyên môn của huyện, cán bộ địa chính xã nắm bắt để triển khai thực hiện; kiểm tra kỹ việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết.

BCD1

2. Giao UBND huyện Duy Xuyên có văn bản gửi đến UBND các xã, các hộ dân để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, nếu sau ngày 30/6/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của huyện để gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường vào thứ 5 hàng tuần.

 3. UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ sớm ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc giữa: Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, UBND các huyện, thành phố (nội dung dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi cho các huyện, thành phố) trong tháng 5 năm 2016. Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác cấp huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công, trên cơ sở đó tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tham gia cùng Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ tài liệu pháp lý về đất đai.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và Hương An, huyện Quế Sơn và đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ địa chính phục vụ vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 3 huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Sớm làm việc cụ thể với Cục thuế tỉnh để có văn bản cụ thể cho các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, có văn bản hướng dẫn khi các địa phương có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

5. Xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh để thống nhất chủ trương thực hiện đo đạc bổ sung phần diện tích trước đây chưa đưa vào triển khai dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tại 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa khoảng 611,34 ha, trong đó:  505,22 ha diện tích cần đo chỉnh lý khoảng 30% để cấp GCN; 106,12 ha diện tích cần đo mới 100% để cấp GCN (đối với các khu vực trước đây thuộc đất của các dự án đầu tư nhưng đến nay không còn thực hiện), để tiến hành cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân nhằm quản lý đồng bộ thống nhất trong khu vực và bổ sung kinh phí thực hiện công tác kê khai đăng ký, xây dựng cơ sở dữ liêu quản lý đất đai tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

6. Kinh phí của các địa phương đến cuối năm 2016 nếu có khó khăn, UBND tỉnh sẽ bổ sung kinh phí, nhưng chi phí phải đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng.

Ngọc Hiếu

Họp về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về quy trình thực hiện KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh - chủ trì. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

WP 20160517 003

Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt quy trình và tiến độ thực hiện KHSD đất năm 2016 của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; ý kiến phát biểu đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các đại biểu tham dự; PCT.TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận một số nội dung chính như sau:

1. Công tác lập KHSD đất năm 2016 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện đảm bảo, tuy nhiên do điều chỉnh QH, KHSD đất của tỉnh chưa được phê duyệt.

2. Việc phê duyệt KHSD đất là cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, do vậy đề nghị các địa phương, quan tâm bố trí nguồn nhân lực để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất hàng năm.

3. Đối với các địa phương có xuất hiện các danh mục, công trình mới sau khi có Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2016, có rõ nguồn vốn đầu tư thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, cập nhật hoàn chỉnh vào KHSD đất năm 2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện theo quy định.

4. Đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục đất đai cho các dự án đầu tư năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 587/STNMT- QLĐĐ ngày 12/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đến khi KHSD đất năm 2016 của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong quý III năm 2016 lập KHSD đất năm 2017 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thẩm định và trình HĐNĐ tỉnh có Nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trình UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất năm 2017 theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 17/5/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - PCT.TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - chủ trì. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn và các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

WP0160517 004

Tại cuộc họp đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện công tác đo đạc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; ý kiến phát biểu đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; PCT. TT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp và kiểm tra đầy đủ về năng lực thực hiện của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát; có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện; đơn vị thi công phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tuần, nên tập trung cho công tác đo đạc trong quý II, III/2016, đến quý IV/2016 tập trung cho công tác kiểm tra hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính.

2. Đề nghị các địa phương phối hợp với các đơn vị thi công hàng tuần vào thứ 5 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường qua email và hàng tháng báo cáo trước ngày 25 bằng văn bản theo biểu mẫu, theo số liệu thực hiện thống kê đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

3. Đề nghị UBND các huyện có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các địa phương hợp đồng thêm cán bộ có năng lực để đẩy nhanh tiến độ công việc đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hoàn thành trong năm 2016.

4. Đối với quỹ đất 5%, đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2016.

5. Đối với kinh phí hỗ trợ cho các địa phương họp thông qua Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã, đang thực hiện dở dang công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 13 xã, phường, UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Tài chính và dự kiến đến đầu tuần sau sẽ có kết quả./.

Ngọc Hiếu

Triển khai công tác đo đạc, xây dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai đối tại 06 xã vùng Đông huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Chiều ngày 25/4/2016, UBND huyện Thăng Bình tổ chức họp triển khai công tác đo đac, xây dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai đối tại 06 xã vùng Đông huyện Thăng Bình. Thành phần dự họp: có đồng chí Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện - chủ trì,  đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm KT TN& MT, Xí nghiệp TNMT3, Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 201, Lãnh đạo Văn phòng HĐND &UBND huyện, Lãnh đạo phòng TN&MT,  Chi nhánh Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Chủ tịch UBND xã và Cán bộ địa chính của 06 xã: Bình Giang, Bình Nam, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú và Bình Trung.

WP 20160425 003

Tại cuộc họp đã nghe ý kiến phát biểu các đơn vị có liên quan, ý kiến các cơ quan chuyên môn của Sở TN&MT, UBND 06 xã, cơ quan chuyên môn cấp huyện; Ông Hồng Quốc Cường CT.UBND huyện Thăng Bình kết luận:

1. Đề nghị các đơn vị thi công thực hiện đồng thời cả hai gói thi công: gói cũ đối với đối với 06 xã: Bình Nam, Bình Dương, Bình Đào, Bình Minh, Bình Sa, Bình Hải và gói thi công mới đối với 06 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung và Bình Nam (phần còn lại).

2. Các đơn vị thi công triển khai công việc thống nhất theo Công văn hướng dẫn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và có kế hoạch thi công chi tiết hằng tuần, hằng tháng gửi cho UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chỉ đạo thực hiện.

3. Trên cơ sở cuộc họp ngày 14/4/2016 và Thông báo số 117/TB-UBND ngày 21/4/2016 của UBND huyện Thăng Bình, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để thực hiện.

4. Đề nghị UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo trên loa, đài truyền thanh xã để cho nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa về công tác đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại vùng Đông. Thành lập HĐTV đất đai cấp xã theo hướng rút gọn, thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ công tác. Báo cáo Thường trực Đảng ủy xã phân công đồng chí PCT. UBND xã chịu trách nhiệm về thực hiện dự án, bố trí cán bộ địa chính một tuần tham gia 03 ngày với các tổ, thôn và đơn vị thi công để thực hiện công việc.

5. Kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán đối với gói thi công mới, xác định nguồn kinh phí để chi trả cho cán bộ thôn, tổ hoặc có văn bản chỉ đạo UBND huyện ứng kinh phí cho địa phương triển khai thực hiện./.

Ngọc Hiếu

Tình hình thực hiện công tác xây dựng Hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai đối với các địa phương vùng Đông tại thành phố Tam Kỳ

Email In PDF.

Ngày 27/4/2016, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc họp trực báo công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã, phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng. Thành phần tham dự có đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - PCT. UBND thành phố Tam Kỳ-chủ trì. Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ tỉnh, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Trung Tâm CN TTTN&MT tỉnh, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tam Kỳ, Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính của 04 xã: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, Đại diện đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3).

WP 20160427 001

Tại cuộc họp đã nghe ý kiến phát biểu các đơn vị có liên quan, ý kiến các cơ quan chuyên môn của Sở TN &MT, UBND 04 xã, phường, cơ quan chuyên môn cấp huyện; PCT.UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh kết luận:

1. Đề nghị đơn vị thi công có kế hoạch thi công chi tiết hằng tuần, hằng tháng gửi cho UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. UBND thành phố sẽ có văn bản gửi đến UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch thi công chi tiết.

2.UBND xã, phường có báo cáo hằng tuần về kết quả thực hiện cho UBND thành phố.

3. Số lượng 10.438 hồ sơ đủ điều kiện, đề nghị đơn vị thi công tiến hành viết giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy CNQSD đất trong tháng 5/2016, số lượng 24.540 hồ sơ đã kê khai đăng ký chưa đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất đề nghị đơn vị thi công phối hợp với UBND các xã, phường, cơ quan chuyên môn của thành phố bổ sung đầy đủ hồ sơ để họp thông qua HĐTV đất đai, hằng tuần phải ưu tiên họp từ 1 đến 2 lần, mỗi lần số lượng phải đạt trên 150 hồ sơ. Số lượng hồ sơ chưa kê khai đăng ký đề nghị thực hiện đúng theo tinh thần Thông báo số 93/TB-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố Tam Kỳ.

4.Đối với 02 xã Tam Thăng và Tam Phú đề nghị UBND xã sớm đề xuất tăng cường cán bộ tham gia cho công tác kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất.

5.Nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ về thành phố, thành phố sẽ bố trí cho các địa phương./.

Ngọc Hiếu

Triển khai dự thảo phương án giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Sáng ngày 12/04/2016 tại Hội trường UBND xã Trà Tân, UBND xã Trà Tân phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức buổi họp dân để triển khai chủ trương phương án giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Tân (phần đất thu hồi từ Tổng đội Thanh niên xung phong và vùng vân lân cận). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Trà Tân cùng với sự tham dự của thôn trưởng thôn 2, thôn 3, thôn 5 và hơn 70 hộ dân có nhu cầu đăng ký cấp Giấy CNQSD đất.

DSC 2755

Tổng đội TNXP tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng mô hình Làng kinh tế Nước Oa tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, đến nay Tổng đội TNXP không sử dụng hết quỹ đất được giao và tự nguyện trả lại một phần diện tích đất tại thôn 2, thôn 3 và thôn 5 cho Nhà nước. Sau khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, đo đạc thực địa cho thấy toàn bộ diện tích đất trên đã được người dân sản xuất, sử dụng ổn định. Vì vậy, UBND tỉnh có Quyết định thu hồi lại diện tích trên của Tổng đội và giao cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với UBND xã Trà Tân lập Phương án nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn xã.

Buổi làm việc đã triển khai nội dung dự thảo phương án đến các hộ: tuyên truyền chủ trương giao đất và cấp Giấy đến các hộ gia đình, các nhân; xác định quỹ đất dự kiến giao; đối tượng ưu tiên được giao; quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ được giao đất và cấp Giấy CNQSD đất; thống kê và tổng hợp danh sách các hộ đã được giao đất và các hộ đăng ký giao đất trên địa bàn từng thôn; yêu cầu các hộ phát ranh, xác định tứ cận khu đất khi đăng ký cấp Giấy CNQSD đất.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Tân kết luận: để phương án được khẩn trương thực hiện các ngành có liên quan phối hợp với thôn, nóc, vận động các hộ tham gia thực hiện theo đúng chủ trương của huyện; hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm kê khai đăng ký hiện trạng sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, phối hợp với cán bộ địa chính trong việc dẫn đạc, đo đất để xác lập hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hoàng Vy Tin

Khách mời trường quay về chủ đề “Luật đất đai 2013 những vướng mắc và giải pháp khắc phục”

Email In PDF.

20h ngày 29/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã tổ chức thành công chương trình Khách mời trường quay với chủ đề “Luật Đất đai 2013 - Những vướng mắc và giải pháp khắc phục” . Tham dự chương trình giao lưu trực tiếp với khán giả có các vị khách mời: ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Bê - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Đất đai và ông Trần Đình Minh - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Núi Thành.

Kế hoạch và thời gian phát sóng chương trình đã được Đài truyền hình Quảng Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường công bố rộng rãi trên mạng thông tin đại chúng và khi chương trình chính thức bắt đầu, số điện thoại đường dây nóng được công bố, Ban tổ chức đã nhận được khá nhiều câu hỏi của các khán giả tập trung vào những nội dung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định. Có thể nhận thấy đất đai luôn là lĩnh vực nóng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả với nhiều thắc mắc ở các khía cạnh, các nhóm vấn đề từ thu hồi và giao đất, cấp giấy chứng nhận, đăng ký quyền sử dụng đất, công tác xác định giá đất đến bồi thường hỗ trợ tái định cư và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

IMG 9255

Sau 02 phóng sự ghi nhận sơ lược một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 tại 02 địa phương Núi Thành và Tam Kỳ, các vị khách mời đã thẳng thắn chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao những kết quả đạt được và những vấn đề nóng, những thắc mắc được người dân quan tâm, đồng thời cũng chia sẻ những giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất đai trong thời gian tới với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực này.

Với hiệu quả của việc tiếp thu ý kiến đa chiều, tính thực tiễn cao của người dân ở nhiều địa phương, đây được xem là một trong những kênh thông tin phản hồi khá hiệu quả và tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Chương trình là cơ hội để các cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp thu, giải đáp thông tin kịp thời cho người dân và có cơ sở để kiểm chứng, đối soát nhằm tăng tường hơn nữa trách nhiệm điều hành, chỉ đạo và thực thi Luật đất đai, tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phước

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải tranh chấp đất đai

Email In PDF.

Ngày 16/03/2016 phòng TN&MT huyện Phú Ninh phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và kết hợp triển khai công bố Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh, lãnh đạo phòng TN&MT, lãnh đạo phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND 11 xã, thị trấn của huyện và toàn thể cán bộ, công chức địa chính – xây dựng, cán bộ tham mưu thực hiện xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Phuninh

Mục đích tổ chức Hội nghị là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức có liên quan của huyện thực hiện tốt công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở, hạn chế các khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây; nâng cao chất lượng và thực hiện đảm bảo quy định pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Ninh…

Huỳnh Đức Tin

Trang 8 trong tổng số 40