Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hôi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 12/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3219/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định gồm 03 Chương, 21 Điều với 17 Bước thủ tục từ Thủ tục đầu tiên là "Kế hoạch thu hồi đất - Điều 4" đến Thủ tục cuối cùng trong chuỗi quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng là "Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất - Điều 20". Theo đó, từng thủ tục được quy định cụ thể các nội dung bao gồm: thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, triển khai thực hiện, kết quả của từng thủ tục.

dsc09317-09 32 21 785Quy định về trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC để GPMB trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm hệ thống hóa các bước thực hiện, theo đó tăng cường tính minh bạch thông tin thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn trong việc tra cứu, thực hiện; giúp cho các cá nhân, tổ chức, các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp và Nhà đầu tư, nghiên cứu, đối soát để phối hợp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và giảm thiểu tối đa những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan.
Ngoài ra, một điểm đổi mới khá quan trọng trong Quy định được ban hành lần này là Quy định nộp, trả hồ sơ (Điều 3) theo nguyên tắc: Danh mục hồ sơ, giấy tờ hành chính phải nộp theo quy định tại Quyết định này chỉ nộp một lần, cơ quan thụ lý có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, giấy tờ hành chính đã nộp và đã được phê duyệt theo quy định tại khâu giải quyết thủ tục lần trước để giải quyết thủ tục lần sau.
Quy định được ban hành là một quá trình nỗ lực lớn trong công tác tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Hy vọng, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho tất cả các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện công tác BT, HT & TĐC một cách hệ thống, đúng quy định và thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Thị Phước

Tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên

Email In PDF.

Ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Duy Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên, lãnh đạo UBND các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, đơn vị thi công (Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

Copy of WP 20160906 002
- UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác của huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016, trên cơ sở đó chủ động tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo UBND các xã Duy Hải, Duy Nghĩa xã bố trí Cán bộ địa chính thường xuyên hoặc ít nhất 03 ngày trong tuần (chưa kể thứ 7, CN) tham gia cùng với đơn vị thi công thực hiện công tác kiểm tra, phân loại hồ sơ, trình ký hồ sơ đã được họp thông qua HĐTV. Theo đó HĐTV cấp xã bố trí thời gian ít nhất trong tuần từ 01 đến 02 lần để tổ chức họp HĐTV cấp xã. Đối với khối lượng hồ sơ đã họp thông qua HĐTV cấp xã, đề nghị UBND xã sớm hoàn thành các thủ tục để trình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên thẩm định. UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương ký cam kết tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 227/TB-UBND ngày 31/5/2016;
- UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đối với 417 hồ sơ chưa kê khai đăng ký, nếu sau ngày 30/9/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất, xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đất đai. Đồng thời đề nghị UBND huyện Duy Xuyên vận dụng Công văn số 3990/UBND-KTTH ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh để giải quyết các trường hợp vướng mắc về đất đai tương tự trên địa bàn huyện Duy Xuyên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị thi công) tiếp tục xây dựng lịch chi tiết làm việc hàng tuần, hàng tháng với địa phương, đồng thời có kế hoạch chi tiết thực hiện đến ngày 31/12/2016; Nêu rõ trách nhiệm phối kết hợp của chính quyền địa phương, của nhân nhân trong việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính.
- Sở Tài nguyên và Môi trường đến ngày 15/9/2016 phải có văn bản chính thức trả lời các nội dung kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên báo cáo tại cuộc họp, tổ công tác của Sở phải tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa.
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên khẩn trương thẩm định 203 hồ sơ đã trình (xã Duy Nghĩa 10 hồ sơ, xã Duy Hải 193 hồ sơ) để chuyển cho đơn vị thi công viết giấy CNQSD đất.
- Thống nhất cho tiếp tục đo đạc các thửa đất dở dang nằm trong 02 dự án Cienco5 và dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai để cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với xã Duy Hải đề nghị phải tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2016; đối với 02 xã Duy Hải và Duy Nghĩa phải đạt trên 70 % khối lượng cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
- Đối với giấy CNQSD đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện ký giấy, đề nghị UBND các xã sớm trao giấy CNQSD đất cho nhân dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý hiện trạng sử dụng đất tại các địa phương.

Ngọc Hiếu

Họp nghe báo cáo tình hình và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSD đất

Email In PDF.

Chiều ngày 11/8/2016, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp nghe báo cáo tình hình và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSD đất các xã vùng Đông Nam của các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở TN&MT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH &ĐT, Sở Tài Chính, BQL Khu KTM Chu Lai, lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở TN&MT, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên; Bí thư và Chủ tịch UBND của 18 xã vùng đông nam  (Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú, An Phú, thành phố Tam Kỳ; 11 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Hải, Bình Dương, Bình Sa, Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình; 02 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và xã Hương An, huyện Quế Sơn), các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Sở TN &MT và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên và Quế Sơn chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân để kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, nếu sau ngày 31/8/2016 mà nhân dân không đến kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất thì xem như từ chối trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng đất, mọi thắc mắc sau này Nhà nước không chịu trách nhiệm. Đồng thời hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất theo Công văn hướng dẫn liên ngành số 973/HDLN-STN&MT-CT ngày 20/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh Quảng Nam.  

WP 20160811 001

 

2. Đối với 07 xã mới triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính (Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Hương An, huyện Quế Sơn): Đề nghị UBND xã chỉ đạo các cơ quan đoàn thể ở xã nắm bắt, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, tiến hành kê khai đăng ký QSD đất, đồng thời đề nghị chủ hộ gia đình trực tiếp tham gia xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa để nắm bắt rõ ràng, tránh tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai. Đối với các thửa đất trồng cây hàng năm khác (đất màu) ranh giới chưa rõ ràng, các hộ dân cần tập trung kiểm tra xác định ranh giới sử dụng và cắm cọc mốc ngoài thực địa, phải xác định khâu xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa là khâu quan trọng, then chốt trong việc xác định diện tích sử dụng đất.

3. Đối với 04 xã phường: An Phú, Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng với khối lượng giấy CNQSD đất đã viết chưa trình ký (4.645 giấy), đề nghị đơn vị thi công (Xí nghiệp TNMT 3) phối hợp với UBND các xã, phường và Chi nhánh Văn phòng đất đai Tam Kỳ khẩn trương lập các thủ tục trình UBND thành phố Tam Kỳ và Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSD đất.

4. Đối với 12 xã tiếp tục thực hiện việc kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất tại các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ với khối lượng hồ sơ đăng ký chưa họp thông qua HĐTV cấp xã 9.953 hồ sơ (thành phố Tam Kỳ: 6.850 hồ sơ, huyện Duy Xuyên 420 hồ sơ, huyện Thăng Bình 2.728 hồ sơ), đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức họp thông qua HĐTV cấp xã và ký xác nhận vào đơn đăng ký, lập thủ tục chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố thẩm định, trình  UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSD đất.

  5. Giao các đơn vị thi công phối hợp với UBND các xã, phường rà soát lại số liệu mà không làm ảnh hưởng đến việc cấp giấy CNQSD đất (đất do UBND các xã, phường quản lý, đất các khu dân cư phân lô, đất đã và đang triển khai thực hiện các dự án) báo cáo về UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường thêm lực lượng để xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa, đo đạc, phân loại, rà soát, đăng ký bổ sung hồ sơ, tiếp tục lập kế hoạch thực hiện chi tiết hàng tuần để gửi cho UBND các huyện, thành phố, Sở TN &MT để theo dõi chỉ đạo và gửi cho UBND các xã, phường, Phòng TN &MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố để nắm bắt, phối hợp triển khai thực hiện, hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã vùng Đông Nam các huyện, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ hoàn thành trong năm 2016./.

Ngọc Hiếu

Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ & tái định cư

Email In PDF.

13h30 ngày 12/8/2016, tại Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khóa XXI đã tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016. Hội nghị do các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương.

20160812 135002

Tại buổi Hội nghị, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường trình bày Báo cáo của UBND tỉnh về công tác BT, HT & TĐC giai đoạn 2010-2016 và Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Sau Báo cáo, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến phát biểu tập trung, thẳng thắn của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để làm rõ những khó khăn, vướng mắc của cơ chế chính sách, việc thực thi công tác BT, HT & TĐC thời gian qua; phân tích rõ hơn các nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như các giải pháp để tháo gỡ nút thắt trong công tác BT hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc của Sở Tài nguyên & Môi trường trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyên đề công tác BT, HT & TĐC, đồng thời tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Phải xác định công tác BT, HT & TĐC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác BT, GPMB, trong đó phải gắn trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

          - Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có văn bản chính thức về lĩnh vực để nhấn mạnh thêm một số nội dung thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 04 nhóm giải pháp, bao gồm: Vấn đề nhận thức; Tổ chức, bộ máy con người; chính sách và tái định cư, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, đột phá của tỉnh nhằm tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

            - Giao cho các đồng chí Bí thư cấp huyện phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ cấp huyện để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phân vùng, đứng điểm đến hiện trường để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

   - Tập trung và tăng cường công tác đo đạc, quy chủ đối với những khu vực dự kiến thu hồi đất, đầu tư xây dựng nhiều dự án, thông qua đó tạo điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng theo quy định của pháp luật đất đai, đồng thời tạo điều kiện để các cấp chính quyền làm cơ sở quản lý hiện trạng sử dụng đất, thuận lợi trong công tác xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất và xem xét điều kiện được bồi thường về đất khi có Dự án đầu tư triển khai thực hiện.

Nguyễn Thị Phước

Triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

Email In PDF.

Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ngày 28 tháng 7 năm 2016, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; Lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Sở, Lãnh đạo các Phòng, Chi nhánh của Văn phòng và hơn 100 cán bộ, công nhân viên đã về dự Hội nghị.

Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TTLT/BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài  Chính, Quyết định số 304/QĐ-STNMT ngày 02/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

HN 6 thang VPDK

Đến nay cơ cấu tổ chức, bộ máy hệ thống của Văn phòng Đăng ký đất đai đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động, thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý điều hành tập trung, đẩm bảo thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, đồng bộ. Tuy nhiên, văn phòng mới được hợp nhất nên còn nhiều việc phải làm, còn phải khắc phục nhiều hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

- Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện: 4962 hồ sơ với diện tích 306.05 ha

- Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức do Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện: 657 giấy, diện tích đất là 431.68 ha.

- Thẩm định hồ sơcấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân   trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký 11.396 giấy cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, trong đó dự án vùng Đông 8019 giấy( Thăng Bình 1118 GCN, TP Tam Kỳ 6901 GCN).

- Thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất đai đối với tổ chức: 19 hồ sơ.

- Thế chấp, xóa thuế chấp, góp vốn, luân chuyển hồ sơ thục hiện nghĩa vụ tài chính: 10.069 hồ sơ.

- Công tác chỉnh lý biến động thường xuyên: 16.702 hồ sơ

- Công tác trích lục, trích đo địa chính thửa đất: 5068 hồ sơ

- Tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh các kết quả đạt được còn tồn tại một số nội dung sau:

 - Phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay do kinh phí, ngân sách chưa được đầu tư.

 - Kinh phí đặt hàng, giao việc thực hiện công tác chuyên môn ở các địa phương còn rất hạn chế, chưa được đầu tư.

- Chức năng, nhiệm vụ nhiều, địa bàn hoạt động rộng, đi lại khó khăn, trong khi đó biên chế sự nghiệp ít, thu nhập của viên chức còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn.

- Phương tiện đi lại ở các huyện miền núi còn rất khó khăn, nhu cầu xe mô tô chuyên dụng để đi cơ sở rất lớn nhưng không có nguồn để giải quyết nên rất khó khăn cho việc đi lại để thực hiện nghĩa vụ.

- Hồ sơ địa chính lưu trữ ở các cấp còn thiếu, không đồng bộ, chưa được cập nhật thường xuyên.

- Nhiều công việc trong chức năng, nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước nhưng không có nguồn thu như: Thực hiện thủ tục đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu phần mềm... chưa được địa phương quan tâm, nên không bố trí nguồn lực để thực hiện, do đó chủ yếu qua nhiều năm đất đai dù biến động lớn nhưng ít được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên nên hồ sơ không đảm bảo độ tin cậy hoặc không đủ thông tin để sử dụng khi có nhu cầu.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các vấn đề có liên quan và từng bước khắc phục những yếu kém, phát huy những mặt làm được trong thời gian qua của 18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Lãnh đạo Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích của Văn phòng Đăng ký trong thời gian qua và đề nghị ngay sau Hội nghị Văn phòng Đăng ký đất đai cần ổn định tổ chức bộ máy trực thuộc; Giải quyết tốt và triệt để những vướng mắc, tồn tại; Đầu tư, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc; Chăm lo cho đời sống cán bộ, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành./.

Trương Văn Thương

Hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận

Email In PDF.

Sáng ngày 06/7/2016, tại Công ty CP In-Phát hành sách và Thiết bị trường học Quảng Nam (260 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ) Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiêu hủy bằng hình thức cắt 13.519 phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhận (từ năm 2007 đến tháng 4/2016) trong đó:
- 1.272 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, loại giấy 02 phôi: phôi trắng + phôi đỏ).
- 12.247 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường).

Huy phoi giay chung nhan 2016
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xin thông báo cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị có liên quan về việc hủy Giấy chứng nhận đã bị hư hỏng trong quá trình thực hiện tại các địa phương từ năm 2007 đến nay, danh sách chi tiết sêri các phôi Giấy chứng nhận đã hủy nêu trên đề nghị truy cập Website của Sở theo địa chỉ: http://tnmtquangnam.gov.vn để tra cứu./.

Trần Bốn

Họp điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng 27/6/2016, UBND tỉnh họp thông qua các nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 2, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường có hai nội dung là Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh và Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuôc họp, tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

qcch


Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và giải trình ý kiến có liên quan đến hai nội dung trình HĐND trong kỳ họp này của Sở. Về nội dung Điều chỉnh QH, KHSD đất kỳ cuối của tỉnh Quảng Nam, tập trung điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của một số loại đất chính như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất khu - cụm công nghiệp, đất thương mại – dịch vụ, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất phát triển hạ tầng... Ngoài ra các loại đất khác cũng có điều chỉnh nhưng thay đổi không nhiều. Về chỉ tiêu chuyển mục đích mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch (2016-2020) từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (chuyển đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2016. Nguyên nhân là trong giai đoạn này có nhiều dự án đầu tư tại vùng Đông, dự án giao thông, du lịch, khu đô thị ảnh hướng đến đất sản xuất nông lâm nghiệp.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần xem lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh, việc phân bổ KHSD đất cho hài hoài giữa các năm, nhất là năm 2016, 2017. Quán triệt các ngành, địa phương phải quan tâm công tác lập QH, KHSD đất; điều chỉnh QH ngành, QH, KHSD đất cấp huyện cho phù hợp với QH, KHSD đất của tỉnh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung QH, KHSD đất ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện. Ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành khi xây dựng KHSD đất phải gắn với kế hoạch phân bổ vốn để đảm bảo tính khả thi, tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến cuộc họp, hoàn chỉnh tài liệu chuẩn bị trình HĐND tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 2.
Ngoài ra Ban Kinh tế và Ngân sách – HĐND tỉnh cũng có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 28/6/2016 về các nội dung trên.


Quang Lạnh

Họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 20/6/2016, tại UBND huyện Thăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, lãnh đạo UBND của 11 xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn kết luận:
1. Giao UBND huyện Thăng Bình các kiến nghị đề xuất tại cuộc họp sớm có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giải quyết cụ thể từng vướng mắc, khó khăn. Tập trung giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất ngay đối với 6 xã dỡ dang: Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, đối với 5 mới: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung và phần còn lại xã Bình Nam phải có lộ trình, thời gian thực hiện hàng tuần, hàng tháng. Sớm có văn bản báo cáo quỹ đất 5 % của huyện theo Chỉ đạo của UBND tỉnh.

WP 20160620 001
2. Giao UBND huyện Thăng Bình, UBND các xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình cùng các Phòng, ban chuyên môn của huyện Thăng Bình triển khai thực hiện Công văn số 382/STNMT-ĐK ngày 05/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, cấp GCN theo Dự án xây dựng HSĐC và CSDLĐC tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Tam Kỳ; gửi văn bản trên đến các cán bộ chuyên môn của huyện, cán bộ địa chính xã nắm bắt để triển khai thực hiện; kiểm tra chặt chẽ việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất ngoài thực địa trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết. Về nguyên tắc chung: Huyện phải tiến hành và rà soát toàn bộ hồ sơ, đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy CNQSD đất thì khẩn trương cấp ngay; hồ sơ cấp đổi thì chuyển lên Sở Tài nguyên và Môi trường; đối với hồ sơ chưa cấp Giấy CNQSD đất được thì phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ để xử lý.
UBND các xã: Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, Bình Nam, Bình Đào, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh, huyện Thăng Bình phối hợp với các đơn vị thi công chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016. Trên cơ sở kế hoạch của xã, huyện có trách nhiệm điều hành và đề nghị Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc.
3. Giao UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo, yêu cầu UBND các xã, các hộ dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nếu sau ngày 15/7/2016 mà nhân dân không đăng ký về quyền sử dụng đất xem như từ chối quyền lợi của người sử dụng đất. Bố trí cán bộ chuyên môn tham gia tổng hợp số liệu tiến độ thực hiện của huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường vào chiều thứ 5 hàng tuần; UBND huyện chỉ đạo UBND các xã họp HĐTV hàng tuần từ 01 đến 02 lần, đối với hồ sơ ổn định thì thông qua danh sách, không cần phải họp, chỉ họp xét đối với những trường hợp phức tạp, có liên quan tiếp giáp với đất công. UBND huyện Thăng Bình khẩn trương ký biên bản cam kết triển khai thực hiện khối lượng các hạng mục công việc giữa: Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, UBND huyện (nội dung dự thảo Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi cho huyện) trong tháng 6 năm 2016. Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác cấp huyện bám sát kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng của các đơn vị thi công, trên cơ sở đó tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tham gia cùng Hội đồng tư vấn đất đai cấp xã giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ tài liệu pháp lý về đất đai.
4. Giao các đơn vị thi công (Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3, Xí nghiệp trắc địa bản đồ 201, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam) phối hợp với UBND các xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tập trung giải quyết ngay 9.414 hồ sơ đủ điều kiện và in giấy CNQSD đất và trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy trong tháng 7/2016 và hoàn thành bổ sung hồ sơ đối các 8.288 hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiếp tục kê khai đăng ký bổ sung đối với các trường hợp chưa đăng ký của các hộ gia đình cá nhân 5.906 hồ sơ; triển khai xác định rang giới, mốc gới, tiến hành đo đạc đối với các xã mới, tăng cường nhân lực tại địa phương mỗi xã ít nhất phải từ 04 - 05 cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường trang thiết bị máy móc để thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với UBND các xã lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng (có ghi rõ tiến độ thời gian) từ nay đến 31/12/2016, để triển khai thực hiện và gửi cho UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh. Giao đơn vị tư vấn giám sát có kế hoạch giám sát cụ thể đến ngày 31/12/2016, hàng tháng phải có báo cáo giám sát gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thăng Bình để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.
5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các xã: Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Triều, Bình Tú, Bình Trung, huyện Thăng Bình và Hương An, huyện Quế Sơn và đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cán bộ địa chính phục vụ vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 3 huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan giải quyết kinh phí để triển khai Dự án (phần của Trung ương bố trí).
6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh sớm có văn bản cụ thể cho các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, có văn bản hướng dẫn khi các địa phương có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ.

Ngọc Hiếu

Họp về thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Email In PDF.

Ngày 15/6/2016, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự họp có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở GTVT, Sở Lao động -TB và XH, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

WP 20160615 003

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban dân tộc - Cơ quan thường trực và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận một số nội dung có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, đó là:

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 13 nhiệm vụ có liên quan đến 03 lĩnh vực: Về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; Cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đến nay Sở đã và đang triển khai thực hiện 13 nhiệm vụ được giao.

Để góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tăng cường công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân, cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm đến các khu vực miền núi của tỉnh.

2. Tập trung cho công tác kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến với kết quả tốt nhất.

3.Tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh trong chăn nuôi.

4.Tập trung quan tâm thực hiện kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, đặc biệt quan tâm khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

5. Tập trung tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các khu vực của 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Hiếu

Trang 7 trong tổng số 40