Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Đại Lộc: Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 17/10/2019, UBND huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tham dự cuộc họp có ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp, dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin; Giáo dục, Đài truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

image002qv
Tại cuộc họp, ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai và quán triện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, qua đó đã nêu lên mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng, đơn vị thực hiện; nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện (điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở từng cấp); sản phẩm giao nộp,...
Qua triển khai, trao đổi ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo các ngành và địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho cán bộ, đảng viên, công chức cấp xã để tham gia phối hợp thực hiện; lập danh sách cử lãnh đạo và công chức tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của huyện; đồng thời có văn bản đề xuất thuê đơn vị tư vấn phối hợp thực hiện và gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu giải quyết; Tổ chức tuyên truyền chủ trương thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên thông tin đại chúng của xã, thôn.
Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành tổ chức thực hiện kiểm kê chi tiết đối với đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích xã; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp.
Đề nghị Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cơ quan có liên quan tổ chức rà soát các địa điểm và diện tích sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh về số liệu thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh và tổng hợp kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh trên địa bàn huyện và gửi kết quả cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT.
Đài Truyền thanh – Truyền hình Đại Lộc tổ chức thông tin các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đài truyền thanh huyện.

Trần Duy Quốc Việt

Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

Email In PDF.

Sáng ngày 09/10/2019, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai (KKĐĐ) năm 2019 tỉnh họp nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo KKĐĐ báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo là các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

image001 - Copyvt3333333Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến độ thực hiện công tác KKĐĐ, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành các công tác: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện KKĐĐ năm 2019; Tập huấn, bàn giao và hướng dẫn phần mềm, triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai cho 18 huyện, thị xã, thành phố và 244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; hoàn chỉnh Phương án kiểm kê đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chuẩn bị tài liệu, bản đồ và các hồ sơ có liên quan khác phục vụ cho công tác KKĐĐ các cấp xã, huyện, tỉnh; đối với cấp tỉnh đã triển khai công tác chuẩn bị tờ khai cho 1.481 tổ chức sử dụng đất phục vụ công tác KKĐĐ 09 chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê trí Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo KKĐĐ đề nghị các cấp khẩn trương đẩy nhanh công tác KKĐĐ để giao nộp sản phẩm kiểm kê đúng theo quy định; các Sở, Ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, thống nhất về diện tích kiểm kê, đảm bảo đúng hiện trạng sử dụng đất, chất lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra; Sở Tài chính sớm thẩm định kinh phí do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, tham mưu UBND bố trí kinh phí cho các huyện để thực hiện và hướng dẫn các địa phương việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Văn Thương

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN – BTNMT

Email In PDF.

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 07/VBHN – BTNMT

Email In PDF.

Thông tư số 07/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tập huấn nghiệp vụ Kiểm kê đất đai, lập Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 4256/UBND-KTN ngày 19/7/2019 và Công văn số 4668/UBND-KTN ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tổ chức Hội nghị quán triệt và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/8/2019 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Về dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở TN&MT; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng TN&MT, Lãnh đạo và chuyên viên Chi nhánh VPĐKĐĐ đai 18 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của 244 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.
Về nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thực hiện kiểm kê với các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất; các chỉ tiêu loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất phải kiểm kê, tổng hợp được quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT.

image003 - VTNội dung kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
Bên cạnh đó, sẽ tiến hành kiểm kê đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua; Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất theo các tiêu chí quản lý...
Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. UBND cấp xã triển khai thực hiện từ 01/08/2019; hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16/01/2020. UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01/03/2020. UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4/2020.
UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban ngành liên quan; các huyện thành phố; các xã, phường, thị trấn; các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Văn Thương

Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân

Email In PDF.

Ngày 8/8/2019, tại cụm Công nghiệp Mỹ An 2, xã Đại Quang; Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Đại Lộc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng đang sử dụng các thửa đất số 3 và 11, thuộc mảnh trích đo địa chính số 02-2017 (tờ bản đồ số 02), xã Đại Quang tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc do ông không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bước thủ tục để tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch đề ra, hộ ông Huỳnh Phùng có ý kiến xin được chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho nhà nước theo quy định, mặt khác ông Huỳnh Phùng và con trai Huỳnh Văn Hải tự nguyện viết đơn xin được dừng việc cưỡng chế để chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước và cam đoan không khiếu kiện, khiếu nại đối với các thửa đất thu hồi.

image003 - Copy quoc vietQua xem xét ý kiến và đơn của hộ ông huỳnh Phùng, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện hội ý và thống nhất dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Huỳnh Phùng và lập biên bản dừng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại hiện trường, đồng thời yêu cầu ông Huỳnh Phùng đến trụ sở UBND xã Đại Quang nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản trên đất (cây cối) theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt; ngoài ra, ông Huỳnh Phùng thống nhất cam kết sáng ngày 12/8/2019 bàn giao mặt bằng các thửa đất thu hồi cho nhà nước.
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Đại Quang tiếp tục làm việc với hộ ông Huỳnh Phùng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao, nhận mặt bằng theo đúng thời gian cam kết của ông Huỳnh Phùng.

Trần Duy Quốc Việt

Họp thông qua bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện Nông Sơn

Email In PDF.

Sáng ngày 26/7/2019, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức cuộc họp thông qua bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện đã chủ trì cuộc họp, tham dự còn có lãnh đạo các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nông Sơn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo và cán bộ Địa chính – Xây dựng của 07 xã.
Theo quy định, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Như vậy, bảng giá đất lần này là bảng giá thời kỳ thứ 2 kể từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

image001 - Copysy
Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá đất là Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung đã thông qua Báo cáo quá trình thực hiện xây dựng bảng giá đất trên địa bàn huyện, báo cáo tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường và đề xuất bảng giá đất thời kỳ 2020-2024. Qua tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường, giá đất trúng đấu giá, giá đất tái định cư và trên cơ sở kế thừa bảng giá đất và hệ số giá đất năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018, Đơn vị tư vấn đã xây dựng bảng giá đất ở tại nông thôn, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ theo đúng nội dung, nguyên tắc, phương pháp được quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện nhấn mạnh: Việc xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 phải đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh: giá đất phải sát với giá giao dịch phổ biến trên thị trường, với hệ số điều chỉnh giá đất K=1, rà soát lại vị trí giáp ranh giữa các xã trong huyện, giữa huyện Nông Sơn và các huyện có tiếp giáp.... Tuy nhiên, cần phải cân nhắc khi xây dựng giá không làm ảnh hưởng lớn đến nghĩa vụ tài chính khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, bảng giá đất này có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn tới. Vì vậy, đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, căn cứ vào các ý kiến đề xuất của các phòng, ban và các địa phương để hoàn thiện lại bảng giá đất trình Thường trực HĐND huyện thông qua, làm cơ sở để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt theo đúng tiến độ được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Nguyễn Thị Sỹ

Giải quyết vướng mắc tái định cư

Email In PDF.

Sáng ngày 12/7/2019, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Chi cục Phó Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn để trao đổi, giải quyết vướng mắc về công tác giao đất, bố trí tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa trắng để xây dựng công trình đường trục chính vào trung tâm hành chính huyện Nông Sơn theo đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 07/6/2019.

image001 sy
Theo Báo cáo của UBND huyện Nông Sơn, từ khi thành lập đến nay, địa phương đã triển khai 65 công trình xây dựng với diện tích đất thu hồi hơn 120 ha đất các loại, 66 hộ dân bị giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên, do địa hình tại khu trung tâm phần lớn là đất đồi núi nên việc lựa chọn và xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn (cả về kinh phí và địa điểm).
Trước nhu cầu cấp bách để ổn định nơi làm việc và xây dựng cơ sở hạ tầng, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lập phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định phê duyệt phương án theo quy định. Được sự đồng thuận của những hộ nằm trong diện thu hồi đất phải bố trí tái định cư, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, được hỗ trợ thuê nhà ở cho đến khi có đất tái định cư và bàn giao đất cho các chủ đầu tư. Trong đó có các hộ gia đình thuộc dự án đường trục chính vào trung tâm hành chính huyện Nông Sơn: Tạ Lê Lân, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Dủ và Nguyễn Văn Dư.
Đến nay, khi dự án Khu dân cư số 02 xã Quế Trung đã hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất tiến hành phân lô và tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nhận đất và lập phương án tái định cư bổ sung.
Tuy nhiên, chính sách đất đai, cơ chế giao đất tái định cư và hỗ trợ tiền sử dụng đất giữa Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 và Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều thay đổi nên địa phương đã gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập phương án tái định cư bổ sung.
Qua phân tích, trao đổi, bàn bạc và ý kiến tham gia của đại diện Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thiện – Chi cục phó Chi cục Quản lý đất đai, Chủ trì buổi làm việc thống nhất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh cho địa phương được lập phương án giao đất theo kết quả bốc thăm nhận đất tái định cư, còn chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất được đề xuất giải quyết trên tinh thần phù hợp, hài hòa giữa các quy định của pháp luật về đất đai cũng đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Nguyễn Thị Sỹ

Trang 1 trong tổng số 40