Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Email In PDF.

Sáng ngày 22/4/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do Học Viện Chính sách - Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp, tham dự có 21 thành viên HĐTĐ đại diện cho các Sở, Ban, ngành, 02 ủy viên phản biện và một số đại biểu khách mời thuộc các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND...

Copy of image002ql
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17/6/2005. Sau nhiều năm thực hiện quy hoạch đề ra đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và tẩm nhìn đến năm 2030 đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng:
- Định hướng tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh thời kỳ 2016-2020 đạt 11,5%, thời kỳ 2021- 2025 đạt 11%/năm. Đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 44,5%, dịch vụ chiếm 46,5% và nông lâm nghiệp chiếm 9%; đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 46,0%, dịch vụ chiếm 47,5% và nông lâm nghiệp di trì ổn định 6,5%;
- Định hướng phát triển vùng: Phân làm 02 vùng phát triển là vùng đồng bằng ven biển và vùng trung du miền núi;
- Về định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn: Định hướng đến năm 2025 đạt tối thiểu 27 đô thị, trong đó nâng cấp 2 đô thị từ loại III lên loại II (Tam Kỳ, Hội An), nâng cấp 3 đô thị loại V lên loại IV (Hà Lam, Núi Thành, Thạnh Mỹ) và hình thành 9 đô thị mới loại V (Duy Nghĩa, Bình Minh, Trà Kiệu, Kỳ Lý, Trung Phước, Việt An, Kiểm Lâm, Chà Vàl, Sông Vàng).
- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo liên kết rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng.
Ngoài nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tại cuộc họp còn thông qua Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và Báo cáo Phát thải nhà kính đối với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.
Kết Luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ đầu tư) nghiên cứu các đánh giá phản biện, ý kiến của các đại biểu hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Chính phủ phê duyệt để phục vụ nội dung chuẩn bị Đại Hội Đảng bộ lần thứ XXI của tỉnh Quảng Nam.

Quang Lạnh

Kế hoạch phát triển du lịch Tp Tam Kỳ

Email In PDF.

Sáng ngày 17/4/2015 UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức khảo sát khu Văn Thánh Khổng Miếu, Địa Đạo Kỳ Anh, Làng chiếu Cói Tam Thăng và tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch phát triển du lịch Tp Tam Kỳ giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín - Chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu KTM Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Tp Tam Kỳ.

Copy of WP 20150417 005Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo UBND Tp Tam Kỳ báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Ý kiến tham gia thảo luận của các Sở, ban, ngành và kiến nghị của UBND Tp Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín phát biểu kết luận một số nội dung:
+ Tp Tam Kỳ phải chủ động có cơ chế thành lập Ban chỉ đạo phát triển ngành du lịch của thành phố. Nghiên cứu mô hình tăng cường nguồn du lịch để quản lý và phát triển.
+ Năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hình thành tổ tư vấn giúp cho Tp Tam Kỳ liên quan đến sản phẩm du lịch, tổ chức thông tin điểm đến, kết nối các Tour du lịch giữa Tam Kỳ và các vùng lân cận.
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội du lịch Quảng Nam quan tâm kết nối giúp Tp Tam Kỳ tổ chức các Hội thảo, quảng bá, tuyên truyền phát triển du lịch.
+ Thành lập đề án xúc tiến phát triển du lịch của Tp Tam Kỳ; đề án BQL tường đài mẹ Việt Nam anh hùng trong thời gian sắp đến sẽ được UBND tỉnh phê duyệt.
+ Thống nhất uốn nắn con đường đi đến Khu Địa đạo Kỳ Anh, chỉnh trang nhà trưng bày Địa đạo Kỳ Anh; tu bổ những hạng mục chính như hầm chỉ huy, xây dựng các chùa tranh nơi cửa miệng của địa đạo, phục hồi cửa miệng địa đạo tại nhà Ông Hiến, giếng nước...
+ Nhà nước sẽ đầu tư các khu hạ tầng kỹ thuật cấp thiết tại khu bãi biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh.
+ Thống nhất quy hoạch Khu công viên văn hóa thể thao của mẹ Việt Nam Anh Hùng.
UBND Tp Tam Kỳ phối hợp với các cơ quan chức trách sớm hoàn thành các nội dung nêu trên và từng bước phát triển du lịch Tam Kỳ thành ngành kinh tế tại khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Hiếu

Họp xét duyệt Thuyết minh đề tài khoa học

Email In PDF.

Ngày 01/4/2015, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN xét duyệt Thuyết minh đề tài khoa học. Tham dự cuộc họp có Ông Phạm Viết Tích - GĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên trong Hội đồng, cơ quan chủ trì đề tài (Sở TN&MT), Ban chủ nhiệm đề tài. Tại cuộc họp đã nghe Ông Phạm Bê - Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt Thuyết minh đề tài "Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất sản xuất nông - lâm nghiệp ở những nơi bị tác động bởi các dự án thủy điện trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam"; ý kiến tham gia phản biện, góp ý của các thành viên trong Hội đồng, giải trình của Ban chủ nhiệm đề tài. Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở, Chủ tịch HĐKH kết luận một số nội dung chính sau:

Copy of IMG 4370- Phạm vi nghiên cứu đề tài: Chỉ đánh giá các dự án thủy điện đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn 06 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam (Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My).
- Đề tài thực hiện với 4 nội dung chính: (1) Tổng quan và cơ sở lý luận các vấn đề nghiên cứu liên quan đến quản lý sử dụng đất nông - lâm nghiệp; (2) Thực trạng và đánh giá tác động của các thủy điện đến tình hình quản lý và sử dụng đất nông - lâm nghiệp trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam; (3) Định hướng quản lý và sử dụng đất nông - lâm nghiệp trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam; (4) Đề xuất hệ thống giải pháp quản lý và sử dụng đất nông - lâm nghiệp trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian thực hiện đề tài là 24 tháng, bắt đầu từ tháng 5/2015 và kết thúc tháng 4/2017.
Hội đồng thống nhất thông qua đề tài, đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài sớm hoàn chỉnh lại bản Thuyết minh đề tài, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Núi thành và Tp Tam Kỳ

Email In PDF.

Sáng ngày 20/3/2015, tại Hội trường Sở TN&MT, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) QH, KHSD đất tỉnh tổ chức họp thẩm định KHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ. Tham dự họp gồm HĐTĐ, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ, các phòng chuyên môn, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai.

image001qltdKHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ xây dựng trên cơ sở QHSD đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND và Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2014. Qua trình bày của đơn vị tư vấn, ý kiến Hội đồng thẩm định nhận thấy đa số các danh mục công trình đưa vào KHSD đất phù hợp với QHSD đất của huyện, thành phố được phê duyệt, tuy nhiên vẫn có nhiều công trình nằm ngoài QHSD đất do phát sinh mới, hoặc do địa phương tự đăng ký thêm. Bên cạnh đó còn có những hạn chế khi xây dựng KHSD đất hàng năm của các địa phương như:
- Địa phương chưa bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên đã đưa vào KHSD đất quá nhiều danh mục, do đó tính khả thi không cao;
- Chưa xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để trình HĐND tỉnh, danh mục đầu tư tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật;
- Đưa vào chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho các mục đích sản xuất kinh doanh, khai thác quỹ đất nhiều, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao;
- Ước tính thu, chi từ đất trong năm kế hoạch chưa sát thực tế và quy định của tỉnh;
- Các giải pháp thực hiện chưa cụ thể, chưa sát thực tế, nhất là giải pháp tổ chức thực hiện, nguồn lực, vốn đầu tư.
Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Viễn Chủ tịch HĐTĐ, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, cắt giảm danh mục cho phù hợp với khả năng đầu tư của địa phương, tiếp thu ý kiến HĐTĐ hoàn chỉnh KHSD đất, báo cáo danh mục theo quy định cho HĐND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt,
Theo kế hoạch HĐTĐ tiếp tục thẩm định KHSD đất 2015 cho huyện Phú Ninh và Duy Xuyên vào ngày 23/3/2015.

Quang Lạnh

Huyện Bắc Trà My: Công tác cấp GCNQSD đất Dự án tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My và được sự đầu tư kinh phí của Ban quản lý dự án thủy điện 3, trong những năm 2012 đến 2014, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đã phối hợp cùng UBND các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác tiến hành khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất ở và đất sản xuất cho nhân dân các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác thuộc Dự án tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2 – huyện Bắc Trà My.

Copy of a 1
Qua 03 năm triển khai thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành, đã tham mưu UBND huyện cấp GCNQSD đất cho 724 hộ/1.237 giấy/961,82 ha; trong đó hộ tái định cư 520 hộ/635 giấy/316,35 ha, hộ dân sở tại 204 hộ/602 giấy/645,47 ha. Tuy vậy, hiện nay công tác cấp GCNQSD đất cho nhân dân tái định cư vùng Dự án công trình Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc: Mục tiêu công trình là đo đạc để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên theo kết quả đo đạc thì mới có 520 hộ TĐC/697 hộ TĐC có đất để đo đạc, giao đất sản xuất, số còn lại 177 hộ hiện vẫn chưa có đất để giao. Phần lớn số diện tích trong khu vực UBND tỉnh cho phép đo đạc, giao đất cho các hộ tái định cư nêu trên thì người dân sở tại đang sản xuất trên diện tích đất này. Nếu đảm bảo 100% số hộ tái định cư có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân sở tại, nhưng thu hồi thì phải đền bù, theo đó người dân sở tại không có đất sản xuất thì nhất định sẽ dẫn đến hệ lụy phá rừng làm nương rẫy. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh có chủ trương giao đất theo hiện trạng sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân vì hiện nay hầu hết các hộ đang sản xuất trên diện tích đất tự khai phá hoặc đất do tự thỏa thuận giữa các hộ.
Để hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSD đất cho nhân dân tái định cư vùng Dự án công trình Thủy điện Sông Tranh 2 trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện, thời gian đến cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
- Khẩn trương khảo sát hiện trạng, trạng thái rừng ở các khu vực khác để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng các loại rừng hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng để tiếp tục đo đạc, giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư không có đất sản xuất.
- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh kiểm tra, xác định diện tích đất 257 ha thuộc lâm phận đất do BQL rừng phòng hộ Sông Tranh quản lý, có văn bản chính thức xác định diện tích đủ điều kiện đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi giao cho các hộ tái định cư.
- UBND các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Đốc rà soát những hộ tái định cư thiếu đất sản xuất tiếp tục bổ sung danh sách đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết.

Hoàng Vân Lĩnh

Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất

Email In PDF.

Sáng ngày 30/01/2015, Sở TN&MT tổ chức họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tiên Phước và Đại Lộc. Tham gia cuộc họp có Ông Nguyễn Viễn - GĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, UBND  huyện Tiên Phước, Đại Lộc và đơn vị tư vấn.

Copy of IMG 0006Tại cuộc họp đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, UBND các huyện báo cáo tóm tắt phương án; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Nguyễn Viễn – GĐ Sở, Chủ tịch HĐTĐ kết luận một số nội dung chính, đó là: Đề nghị UBND huyện xác định rõ nguồn lực tại địa phương và nguồn lực của các tổ chức đầu tư vào trong năm 2015; có đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện cho phù hợp, KHSD đất phải có vị trí, diện tích cụ thể, mang tính cố định; Các nhà đầu tư vào thì huyện giới thiệu vào những khu trong QH, KHSD đất; diện tích đất lúa sử dụng vào mục đích công cộng thì xem xét giải quyết, hạn chế tối đa đưa vào SXKD, Cụm công nghiệp, khai thác đất ở; chuyển mục đích dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ 10 ha đất lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trở lên phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Huyện rà soát, điều chỉnh lại các danh mục công trình, đặc biệt là các danh mục công trình có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, không đưa vào danh mục công trình không nằm trong QHSD đất, sau này có nhu cầu thì xem xét giải quyết; xem xét giải pháp về vốn cho cụ thể, rõ ràng; nếu các dự án trong năm 2015 chưa rõ nguồn, chưa có tính khả thi nên chuyển sang đưa vào kế hoạch năm 2016; các chỉ tiêu sử dụng đất không nên vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh phân bổ, nếu các công trình có tính cấp thiết có hướng điều chỉnh bổ sung vào QHSD đất cấp huyện thì mới có cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất; đề nghị UBND huyện, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở TN&MT xem xét trình UBND tỉnh, thông qua HĐND tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế

Email In PDF.

Chiều ngày 28/01/2014, Sở NN&PTNT tổ chức họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang và huyện Tây Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc, BQLRPH Nam Sông Bung, BQLRPH Bắc Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 (Chủ đầu tư) và BQLRPH AVương (đơn vị tư vấn).

WP 20150128 005 1Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt phương án, với tổng diện tích trồng rừng thay thế là 444,66 ha, trong đó tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang 372,24 ha (RPH: 268,10 ha, RSX: 104,14 ha) và xã Tr'Hy huyện Tây Giang 72,42 ha (RPH: 51,25 ha, RSX: 21,17 ha); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý đúng theo quy định, về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, độ dốc, lượng mưa, độ pH cần rà soát điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế; về kế hoạch sử dụng đất đề nghị UBND huyện Nam Giang và Tây Giang khẩn trương bổ sung công trình này vào kế hoạch năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; nên mở rộng tập đoàn giống cây trồng, chọn loại cây trồng cho phù hợp; đối với diện tích trồng rừng sản xuất nên chọn trồng loại cây gỗ lớn phục vụ kinh tế lâu dài, xây dựng cơ chế hưởng lợi rõ ràng và sau khi khai thác rừng sản xuất phải trồng lại rừng được; Rừng phòng hộ giao lại cho BQLRPH Nam Sông Bung và Bắc Sông Bung, rừng sản xuất giao lại cho UBND các huyện tổ chức thực hiện; về hiện trạng sử dụng đất đề nghị đơn vị tư vấn phải điều tra rà soát làm kỹ thêm và chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực trồng rừng thay thế; Số lần chăm sóc rừng/năm và số năm chăm sóc rừng thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên trong phương án cần đề xuất tăng số lần và số năm chăm sóc cho phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực trồng rừng; dự toán kinh phí đề nghị sửa chữa và bổ sung thêm phần kinh phí về vận chuyển cây con đến khu vực trồng rừng, phải lấy đơn giá cho đúng quy định; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Ngọc Hiếu

Triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Chiều ngày 26/01/2015, Sở TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam. Tham dự có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên, lãnh đạo Tổng Công ty TN&MT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty trực tiếp thi công, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ ĐĐ&BĐ cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm CNTT TN&MT cùng thành viên BQLDA xây dựng hệ thống HSĐC&CSDLQL đất đai.

Copy of IMG 0010Sau khi nghe Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện xây dựng CSDLQLĐĐ tại tp Tam Kỳ, huyện Núi Thành, vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015; ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở kết luận một số nội dung cần phải tập trung giải quyết trong thời gian đến:
(1) Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cử cán bộ đứng điểm phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành dứt điểm công tác kê khai đăng ký, cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký và các thông tin có liên quan cho HĐTV xem xét thực trạng pháp lý của từng hồ sơ, để làm cơ sở cho UBND cấp xã xác nhận. Có phương án, kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng trong việc sửa chữa, hoàn thiện khối lượng lớn hồ sơ đã xét duyệt tại cấp xã trình Văn phòng ĐKQSD đất huyện thẩm định. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2015. (2) Đơn vị tư vấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ cụ thể cho từng tuần, từng tháng; chịu trách nhiệm về kết quả hồ sơ đã giám sát, hằng tháng phải báo cáo kết quả về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi chỉ đạo kịp thời. (3) UBND TP Tam Kỳ và UBND các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên tập trung chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn phải thực sự vào cuộc, chủ động với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt nhất, có chương trình kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức họp HĐTV thông qua hồ sơ đăng ký còn tồn đọng ở từng địa phương, yêu cầu UBND cấp xã phải xác nhận thực trạng pháp lý vào đơn của từng hồ sơ đăng ký, kể cả những hồ sơ thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai không đủ điều kiên cấp GCN để lập cơ sở dữ liệu đất đai quản lý theo yêu cầu mới. Phòng TN& MT và Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố tăng cường công tác tham mưu và khẩn trương kiểm tra giấy chứng nhận QSD đất đã viết trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận QSD đất; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. (4) Đề nghị các địa phương hiện nay còn vướng về việc giao đất nông nghiệp thì thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hiện trạng sử dụng, không xây dựng phương án giao đất. (5) Đề nghị Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm CNTT TN&MT tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở, có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành công tác đăng ký đất đai theo quy định, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh khi địa phương có yêu cầu, sẵn sàng bố trí nhân lực giúp địa phương trực tiếp tham gia giải quyết vướng mắc, kết thúc các hạng mục công trình dự án theo yêu cầu đặt ra./.

Đăng Khoa

Huyện Nam Trà My: Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014

Email In PDF.

Thực hiện chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện Nam Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sáng ngày 22/01/2015, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Trà My. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị; Về phía huyện: có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện; Về phía xã: có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính - xây dựng 10/10 xã tham dự đầy đủ; Về phía đơn vị tư vấn: có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thành viên Xây dựng và chuyển giao công nghệ Môi trường thuộc Tổng Công ty TNMT Việt Nam.

Copy of IMG 1601Hội nghị đã triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện theo Thông tư số 28/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đại diện đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch thi công công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện; các thảo luận giải đáp các vướng mắc và thông nhất một số nội dung quan trọng cho việc kiểm kê lần này.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Kích Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: công tác kiểm kê đất đai lần này rất quan trọng nhằm giúp cho địa phương đánh giá đúng thực trạng sử dụng từng loại đất; tình hình biến động về đất đai trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của từng địa phương, nhất là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tình hình xác lập hồ sơ địa chính cấp xã, huyện. Bên cạnh đó chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Giao Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cử cán bộ tham gia cùng đơn vị tư vấn xuyên suốt quá trình kiểm kê; UBND các xã thành lập ban chỉ đạo, cử cán bộ đia chính phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng TNMT, VP ĐK QSD đất đi thực địa kiểm kê tất cả các loại đất, các đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; các cơ quan đơn vị có liên quan: Công an, quân sự, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Y tế, Giáo dục cần cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, kiểm kê diện tích đất giao cho đơn vị mình quản lý theo đúng hiện trạng sử dụng./.

Thu Thảo

Trang 8 trong tổng số 34