Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Núi thành và Tp Tam Kỳ

Email In PDF.

Sáng ngày 20/3/2015, tại Hội trường Sở TN&MT, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) QH, KHSD đất tỉnh tổ chức họp thẩm định KHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ. Tham dự họp gồm HĐTĐ, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ, các phòng chuyên môn, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai.

image001qltdKHSD đất năm 2015 của huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ xây dựng trên cơ sở QHSD đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND và Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 30/6/2014. Qua trình bày của đơn vị tư vấn, ý kiến Hội đồng thẩm định nhận thấy đa số các danh mục công trình đưa vào KHSD đất phù hợp với QHSD đất của huyện, thành phố được phê duyệt, tuy nhiên vẫn có nhiều công trình nằm ngoài QHSD đất do phát sinh mới, hoặc do địa phương tự đăng ký thêm. Bên cạnh đó còn có những hạn chế khi xây dựng KHSD đất hàng năm của các địa phương như:
- Địa phương chưa bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, danh mục đầu tư công trong năm và các nguồn đầu tư ngoài ngân sách, nên đã đưa vào KHSD đất quá nhiều danh mục, do đó tính khả thi không cao;
- Chưa xác định rõ danh mục phải thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để trình HĐND tỉnh, danh mục đầu tư tự thỏa thuận theo quy định của pháp luật;
- Đưa vào chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước cho các mục đích sản xuất kinh doanh, khai thác quỹ đất nhiều, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao;
- Ước tính thu, chi từ đất trong năm kế hoạch chưa sát thực tế và quy định của tỉnh;
- Các giải pháp thực hiện chưa cụ thể, chưa sát thực tế, nhất là giải pháp tổ chức thực hiện, nguồn lực, vốn đầu tư.
Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Viễn Chủ tịch HĐTĐ, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Núi Thành và Tp Tam Kỳ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, cắt giảm danh mục cho phù hợp với khả năng đầu tư của địa phương, tiếp thu ý kiến HĐTĐ hoàn chỉnh KHSD đất, báo cáo danh mục theo quy định cho HĐND tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt,
Theo kế hoạch HĐTĐ tiếp tục thẩm định KHSD đất 2015 cho huyện Phú Ninh và Duy Xuyên vào ngày 23/3/2015.

Quang Lạnh

Huyện Bắc Trà My: Công tác cấp GCNQSD đất Dự án tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2

Email In PDF.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, sự chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My và được sự đầu tư kinh phí của Ban quản lý dự án thủy điện 3, trong những năm 2012 đến 2014, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đã phối hợp cùng UBND các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác tiến hành khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất ở và đất sản xuất cho nhân dân các xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác thuộc Dự án tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2 – huyện Bắc Trà My.

Copy of a 1
Qua 03 năm triển khai thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành, đã tham mưu UBND huyện cấp GCNQSD đất cho 724 hộ/1.237 giấy/961,82 ha; trong đó hộ tái định cư 520 hộ/635 giấy/316,35 ha, hộ dân sở tại 204 hộ/602 giấy/645,47 ha. Tuy vậy, hiện nay công tác cấp GCNQSD đất cho nhân dân tái định cư vùng Dự án công trình Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc: Mục tiêu công trình là đo đạc để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình Thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên theo kết quả đo đạc thì mới có 520 hộ TĐC/697 hộ TĐC có đất để đo đạc, giao đất sản xuất, số còn lại 177 hộ hiện vẫn chưa có đất để giao. Phần lớn số diện tích trong khu vực UBND tỉnh cho phép đo đạc, giao đất cho các hộ tái định cư nêu trên thì người dân sở tại đang sản xuất trên diện tích đất này. Nếu đảm bảo 100% số hộ tái định cư có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân sở tại, nhưng thu hồi thì phải đền bù, theo đó người dân sở tại không có đất sản xuất thì nhất định sẽ dẫn đến hệ lụy phá rừng làm nương rẫy. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh có chủ trương giao đất theo hiện trạng sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân vì hiện nay hầu hết các hộ đang sản xuất trên diện tích đất tự khai phá hoặc đất do tự thỏa thuận giữa các hộ.
Để hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSD đất cho nhân dân tái định cư vùng Dự án công trình Thủy điện Sông Tranh 2 trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện, thời gian đến cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau:
- Khẩn trương khảo sát hiện trạng, trạng thái rừng ở các khu vực khác để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng các loại rừng hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng để tiếp tục đo đạc, giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư không có đất sản xuất.
- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh kiểm tra, xác định diện tích đất 257 ha thuộc lâm phận đất do BQL rừng phòng hộ Sông Tranh quản lý, có văn bản chính thức xác định diện tích đủ điều kiện đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi giao cho các hộ tái định cư.
- UBND các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Đốc rà soát những hộ tái định cư thiếu đất sản xuất tiếp tục bổ sung danh sách đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết.

Hoàng Vân Lĩnh

Họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất

Email In PDF.

Sáng ngày 30/01/2015, Sở TN&MT tổ chức họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tiên Phước và Đại Lộc. Tham gia cuộc họp có Ông Nguyễn Viễn - GĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, UBND  huyện Tiên Phước, Đại Lộc và đơn vị tư vấn.

Copy of IMG 0006Tại cuộc họp đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, UBND các huyện báo cáo tóm tắt phương án; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Nguyễn Viễn – GĐ Sở, Chủ tịch HĐTĐ kết luận một số nội dung chính, đó là: Đề nghị UBND huyện xác định rõ nguồn lực tại địa phương và nguồn lực của các tổ chức đầu tư vào trong năm 2015; có đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện cho phù hợp, KHSD đất phải có vị trí, diện tích cụ thể, mang tính cố định; Các nhà đầu tư vào thì huyện giới thiệu vào những khu trong QH, KHSD đất; diện tích đất lúa sử dụng vào mục đích công cộng thì xem xét giải quyết, hạn chế tối đa đưa vào SXKD, Cụm công nghiệp, khai thác đất ở; chuyển mục đích dưới 10 ha đất lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ 10 ha đất lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trở lên phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; Huyện rà soát, điều chỉnh lại các danh mục công trình, đặc biệt là các danh mục công trình có sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, không đưa vào danh mục công trình không nằm trong QHSD đất, sau này có nhu cầu thì xem xét giải quyết; xem xét giải pháp về vốn cho cụ thể, rõ ràng; nếu các dự án trong năm 2015 chưa rõ nguồn, chưa có tính khả thi nên chuyển sang đưa vào kế hoạch năm 2016; các chỉ tiêu sử dụng đất không nên vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh phân bổ, nếu các công trình có tính cấp thiết có hướng điều chỉnh bổ sung vào QHSD đất cấp huyện thì mới có cơ sở đưa vào kế hoạch sử dụng đất; đề nghị UBND huyện, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở TN&MT xem xét trình UBND tỉnh, thông qua HĐND tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế

Email In PDF.

Chiều ngày 28/01/2014, Sở NN&PTNT tổ chức họp hội đồng thẩm định phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang và huyện Tây Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng các thành viên của Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc, BQLRPH Nam Sông Bung, BQLRPH Bắc Sông Bung, Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2 (Chủ đầu tư) và BQLRPH AVương (đơn vị tư vấn).

WP 20150128 005 1Tại cuộc họp đã nghe đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt phương án, với tổng diện tích trồng rừng thay thế là 444,66 ha, trong đó tại các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Giang 372,24 ha (RPH: 268,10 ha, RSX: 104,14 ha) và xã Tr'Hy huyện Tây Giang 72,42 ha (RPH: 51,25 ha, RSX: 21,17 ha); ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Lê Minh Hưng - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý đúng theo quy định, về địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, độ dốc, lượng mưa, độ pH cần rà soát điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế; về kế hoạch sử dụng đất đề nghị UBND huyện Nam Giang và Tây Giang khẩn trương bổ sung công trình này vào kế hoạch năm 2015 để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; nên mở rộng tập đoàn giống cây trồng, chọn loại cây trồng cho phù hợp; đối với diện tích trồng rừng sản xuất nên chọn trồng loại cây gỗ lớn phục vụ kinh tế lâu dài, xây dựng cơ chế hưởng lợi rõ ràng và sau khi khai thác rừng sản xuất phải trồng lại rừng được; Rừng phòng hộ giao lại cho BQLRPH Nam Sông Bung và Bắc Sông Bung, rừng sản xuất giao lại cho UBND các huyện tổ chức thực hiện; về hiện trạng sử dụng đất đề nghị đơn vị tư vấn phải điều tra rà soát làm kỹ thêm và chịu trách nhiệm về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực trồng rừng thay thế; Số lần chăm sóc rừng/năm và số năm chăm sóc rừng thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên trong phương án cần đề xuất tăng số lần và số năm chăm sóc cho phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực trồng rừng; dự toán kinh phí đề nghị sửa chữa và bổ sung thêm phần kinh phí về vận chuyển cây con đến khu vực trồng rừng, phải lấy đơn giá cho đúng quy định; đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện phương án trình Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Ngọc Hiếu

Triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Chiều ngày 26/01/2015, Sở TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2015 thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam. Tham dự có ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên, lãnh đạo Tổng Công ty TN&MT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty trực tiếp thi công, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ ĐĐ&BĐ cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm CNTT TN&MT cùng thành viên BQLDA xây dựng hệ thống HSĐC&CSDLQL đất đai.

Copy of IMG 0010Sau khi nghe Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện xây dựng CSDLQLĐĐ tại tp Tam Kỳ, huyện Núi Thành, vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và huyện Duy Xuyên và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2015; ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị. Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở kết luận một số nội dung cần phải tập trung giải quyết trong thời gian đến:
(1) Các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, cử cán bộ đứng điểm phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, thị trấn hoàn thành dứt điểm công tác kê khai đăng ký, cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký và các thông tin có liên quan cho HĐTV xem xét thực trạng pháp lý của từng hồ sơ, để làm cơ sở cho UBND cấp xã xác nhận. Có phương án, kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng trong việc sửa chữa, hoàn thiện khối lượng lớn hồ sơ đã xét duyệt tại cấp xã trình Văn phòng ĐKQSD đất huyện thẩm định. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2015. (2) Đơn vị tư vấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hồ sơ cụ thể cho từng tuần, từng tháng; chịu trách nhiệm về kết quả hồ sơ đã giám sát, hằng tháng phải báo cáo kết quả về UBND huyện, Sở TN&MT để theo dõi chỉ đạo kịp thời. (3) UBND TP Tam Kỳ và UBND các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên tập trung chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn phải thực sự vào cuộc, chủ động với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt nhất, có chương trình kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức họp HĐTV thông qua hồ sơ đăng ký còn tồn đọng ở từng địa phương, yêu cầu UBND cấp xã phải xác nhận thực trạng pháp lý vào đơn của từng hồ sơ đăng ký, kể cả những hồ sơ thuộc trường hợp vi phạm pháp luật đất đai không đủ điều kiên cấp GCN để lập cơ sở dữ liệu đất đai quản lý theo yêu cầu mới. Phòng TN& MT và Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố tăng cường công tác tham mưu và khẩn trương kiểm tra giấy chứng nhận QSD đất đã viết trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận QSD đất; đồng thời phối hợp với đơn vị thi công xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. (4) Đề nghị các địa phương hiện nay còn vướng về việc giao đất nông nghiệp thì thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hiện trạng sử dụng, không xây dựng phương án giao đất. (5) Đề nghị Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm CNTT TN&MT tăng cường công tác tham mưu cho Lãnh đạo Sở, có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành công tác đăng ký đất đai theo quy định, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh khi địa phương có yêu cầu, sẵn sàng bố trí nhân lực giúp địa phương trực tiếp tham gia giải quyết vướng mắc, kết thúc các hạng mục công trình dự án theo yêu cầu đặt ra./.

Đăng Khoa

Huyện Nam Trà My: Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014

Email In PDF.

Thực hiện chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/9/2014 của UBND huyện Nam Trà My về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Sáng ngày 22/01/2015, UBND huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Trà My. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Kích - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị; Về phía huyện: có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan là thành viên Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện; Về phía xã: có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính - xây dựng 10/10 xã tham dự đầy đủ; Về phía đơn vị tư vấn: có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thành viên Xây dựng và chuyển giao công nghệ Môi trường thuộc Tổng Công ty TNMT Việt Nam.

Copy of IMG 1601Hội nghị đã triển khai một số nội dung có liên quan đến công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện theo Thông tư số 28/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đại diện đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch thi công công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện; các thảo luận giải đáp các vướng mắc và thông nhất một số nội dung quan trọng cho việc kiểm kê lần này.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Kích Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: công tác kiểm kê đất đai lần này rất quan trọng nhằm giúp cho địa phương đánh giá đúng thực trạng sử dụng từng loại đất; tình hình biến động về đất đai trong 05 năm qua. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai của từng địa phương, nhất là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tình hình xác lập hồ sơ địa chính cấp xã, huyện. Bên cạnh đó chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Giao Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cử cán bộ tham gia cùng đơn vị tư vấn xuyên suốt quá trình kiểm kê; UBND các xã thành lập ban chỉ đạo, cử cán bộ đia chính phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng TNMT, VP ĐK QSD đất đi thực địa kiểm kê tất cả các loại đất, các đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMT; các cơ quan đơn vị có liên quan: Công an, quân sự, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, Y tế, Giáo dục cần cử cán bộ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, kiểm kê diện tích đất giao cho đơn vị mình quản lý theo đúng hiện trạng sử dụng./.

Thu Thảo

Lễ trao GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để trồng cây cao su trên địa bàn huyện Tây Giang

Email In PDF.

Sáng ngày 14/01/2015, tại trụ sở UBND xã Bhalêê, UBND huyện Tây Giang tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để trồng cây cao su trên địa bàn huyện Tây Giang. Tham dự có Đ/c Phạm A – PCT UBND huyện, cùng đại diện các ngành: TN&MT, NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm Tây Giang, Ban Quản lý khu bảo tồn Sao la; Nông trường cao su Tây Giang 1, 2; Đảng ủy, UBND huyện và đông đảo người dân trên địa bàn.

Copy of IMG 2458
Đ/c Phạm A - PCT UBND huyện Tây Giang đã trao 667 GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 485 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Avương, Bhalêê, Atiêng, Anông và Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam để Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang đầu tư cho nhân dân trồng cây cao su với tổng diện tích 4.442.834,74 m2. Giấy CNQSD đất cấp đổi đợt này, là cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ về thủ tục đất đai theo Luật định đối với đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam đã triển khai trồng trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang hơn 5 năm qua.

Lê Trung Thái

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Nam Giang

Email In PDF.

Sáng ngày 15/01/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nam Giang. Tham gia cuộc họp có Ông Đinh Văn Thu - PCT thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì, các Ủy viên của Hội đồng thẩm định, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Nam Giang (Chủ đầu tư) và Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Miền trung (đơn vị tư vấn).

hPicture 586Tại Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị tư vấn, Chủ đầu tư báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nam Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu. Ông Đinh Văn Thu - PCT thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận một số nội dung cần phải tập trung: (1) Đề nghị chỉnh sửa niên độ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của huyện Nam Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh Quảng Nam; (2) Nam Giang là huyện vùng núi tây bắc trong quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh, do vậy cần phải quy hoạch rõ nét việc liên kết vùng của huyện Nam Giang với các khu vực lân cận theo hành lang kinh tế đông tây theo ưu thế của huyện Nam Giang; (3) Quan điểm phát triển kinh tế của huyện Nam Giang là Nông Lâm nghiệp - Công nghiệp - Thương mại, dịch vụ, trong đó nông lâm nghiêp cần phải quy hoạch về đất đai, ưu tiên cho việc phát triển các cây nguyên liệu nằm dưới tán rừng, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân từ nông lâm nghiệp, giảm tỷ lệ đói nghèo; về công nghiệp tận dụng nguồn tài nguyên của địa phương để đưa các nhà máy chế biến nguyên liệu, tập trung cho nhà máy chế biến quặng sắt, đá vôi; về hệ thống thủy điện tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thiện hệ thống thủy điện và tổ chức trồng rừng thay thế để bảo vệ tài nguyên rừng; về thương mại dịch vụ nên phát triển theo hướng tập trung tại thị trấn Thạnh Mỹ, Cửa khẩu Nam Giang và liên kết phát triển trục Chàvàl; (4) Về cơ sở hạ tầng đến năm 2020 giải quyết ổn hệ thống giao thông đến trung tâm các xã, tiếp tục nâng cấp QL14D, kết nối các tuyến đường quốc phòng, hệ thống hạ tầng như điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục... phải đảm bảo cơ bản tại các xã, về kinh tế quốc phòng cần phải cập nhật các khu vực trọng điểm, các khu vực quy hoạch phòng thủ an ninh, quốc phòng; (5) Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh mục tiêu phát triển chính là bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Các nhóm giải pháp để phát triển KT-XH đặc biệt phải quan tâm đến giải pháp về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực tại chỗ, các hạn mức đầu tư cần phải cập nhật bổ sung thêm vào quy hoạch; (7) Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Ngọc Hiếu

Triển khai Quyết định thu hồi đất các tổ chức, doanh nghiệp ảnh hưởng đường cao tốc tại xã Tam Nghĩa

Email In PDF.

Ngày 14/01/2015 tại UBND xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam chủ trì phối hợp với Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km 95+527-Km 98+260 qua địa phận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Tam Nghĩa và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

image002va
Đại diện Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh lần lượt công khai và trao 09 Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện vẫn còn 03 tổ chức, doanh nghiệp chờ ý kiến Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 01 doanh nghiệp không bị ảnh hưởng về đất đai.
Sau khi nhận Quyết định thu hồi đất, các tổ chức, doanh nghiệp có một số kiến nghị đối với Sở TN&MT, UBND tỉnh:
- Sớm phê duyệt giá thay thế, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp để bàn giao mặt bằng, di chuyển đến địa điểm mới nhằm ổn định sản xuất đồng thời doanh nghiệp có cơ hội ký kết hợp đồng với các đối tác về cung cấp đá;
- Xem xét hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc, nhưng nằm cận vạch hoặc trong mốc lộ giới đường cao tốc ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất của các doanh nghiệp như: Dây chuyền sản xuất, trạm cân, đường vào văn phòng, bãi đá...để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp di chuyển đến địa điểm phù hợp trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm;
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh đã trao đổi, giải thích một số ý kiến còn vướng mắc sau khi công khai Quyết định thu hồi đất; giá thay thế; kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp; phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan đến các đề xuất về việc giải quyết các tài sản, vật kiến trúc ngoài vạch giải phóng mặt bằng đường cao tốc ..../.

Trần Văn Anh

Trang 8 trong tổng số 34