Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ

Email In PDF.

Trong 02 ngày 06-07/5/2014, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ: xã Tam Ngọc, xã Tam Phú, phường An Xuân, phường Hòa Thuận. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ: Đơn đề nghị cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; kết quả đo đạc địa chính thửa đất; Biên bản họp thông qua hội đồng tư vấn, biên bản công khai niêm yết, danh sách công khai niêm yết, biên bản kết thúc niêm yết (đối với các hồ sơ đã họp thông qua hội đồng tư vấn).

t 20140507 001

Qua kiểm tra hồ sơ, tiến độ họp thông qua hội đồng tư vấn tại các địa phương còn quá chậm so với kế hoạch, yêu cầu đề ra (xã Tam Ngọc 2.208 hồ sơ/6.100 hồ sơ đạt 36,20%, xã Tam Phú 1.564 hồ sơ/11.849 hồ sơ đạt 13,20%, phường An Xuân 575 hồ sơ/2.250 hồ sơ đạt 25,56%, phường Hòa Thuận 849 hồ sơ/7.510 hồ sơ đạt 11,30%). Nội dung hồ sơ vẫn còn một số tồn tại như: Bản mô tả ranh giới thiếu ngày tháng năm, thiếu chữ ký của các hộ giáp ranh, một số hồ sơ ký không chính chủ, đất giáp với đất công chưa được UBND xã, phường ký xác nhận, một số hồ sơ còn tẩy xóa, thiếu phiếu lấy ý kiến khu dân cư...

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu đề ra, đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác họp thông qua hội đồng tư vấn, Văn phòng ĐKQSD đất thành phố tăng cường cán bộ đứng điểm để kiểm tra, giúp đỡ cho các địa phương, đơn vị thi công bổ sung thêm nhân sự, nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung các thiếu sót... để đảm bảo hồ sơ theo quy định. Sớm hoàn thành công tác họp thông qua HĐTV tại các xã, phường trong tháng 6/2014. Đối với các hồ sơ đã hoàn thành sớm trình UBND thành phố xem xét ký giấy CNQSD đất cho nhân dân.
                                                                                                                                                                    Ngọc Hiếu

Kiểm tra tình hình kê khai đăng ký, phân loại và họp xét cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thuộc Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Bình Dương và xã Bình Sa, huyện Thăng Bình

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 20/02/2014 của Ban quản lý dự án xây dựng hồ sơ địa chính, Ngày 17/4/2014, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra tình hình kê khai đăng ký, phân loại và họp xét cấp giấy chứng nhận QSD đất thuộc Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Bình Dương và xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Thành phần tham gia có Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT, Lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Thăng Bình, Lãnh đạo Đảng ủy xã; Lãnh đạo UBND xã; Cán bộ Địa chính xã Bình Sa và Bình Dương, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Quảng Nam (đơn vị tư vấn). Tại 2 buổi làm việc đoàn kiểm tra đã nghe Đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất và tiến hành kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký QSD đất tại 02 xã (gồm hồ sơ cấp mới và hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy CNQSD đất; Biên bản họp xét HĐTV; Biên bản niêm yết công khai; Biên bản giải quyết các trường hợp vướn mắt: Biên bản kết thúc niêm yết công khai; Việc phân loại hồ sơ).

Anh Thuong

               * Kết quả thực hiện kê khai đăng ký và xét cấp giấy chứng nhận đến nay như sau:

               1. Xã Bình Dương: Tổng hồ sơ kê khai đăng ký: 3.571 hồ sơ.

               Đã được Hội đồng tư vấn họp xét: 2.174 hồ sơ/3571 hồ sơ. Trong đó:

               - Đối với đất ở nông thôn:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1264 hồ sơ/1264 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 539 hồ sơ.

               - Đối với đất nông nghiệp:

               + Cấp lại, cấp đổi: 910 hồ sơ/995 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 7739 hồ sơ.

               - Số hồ sơ đã trình Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện: 366 hồ sơ. Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện trả lại cho đơn vị Tư vấn 155 hồ sơ để bổ sung các giấy tờ có liên quan.

               2. Xã Bình Sa: Tổng hồ sơ kê khai đăng ký: 3.059 hồ sơ.

               Đã được Hội đồng tư vấn họp xét: 2.527 hồ sơ/3059 hồ sơ; Trong đó:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1341 hồ sơ/1516 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 136 hồ sơ.

               - Đối với đất nông nghiệp:

               + Cấp lại, cấp đổi: 1186 hồ sơ/1399 hồ sơ.

               + Cấp mới: 0 hồ sơ / 8 hồ sơ.

               - Số hồ sơ đã trình Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện: 171 hồ sơ đất Nông nghiệp.

               * Kết quả kiểm tra hồ sơ kê khai đăng ký, phân loại hồ sơ, họp xét cấp giấy chứng nhận QSD đất tại 02 xã còn một số tồn tại sau:

                1. Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất: Một số hồ sơ chủ sử dụng đất liền kề chưa ký xác nhận tiếp giáp (hộ gia đình, cá nhân; các Tổ chức quản lý sử dụng đất).

               2. Kết quả đo đạc địa chính thửa đất: Chưa thể hiện thông tin các giấy tờ hiện có, tình trạng tranh chấp đất đai (đối với hồ sơ cấp lại cấp đổi đã có giấy CNQSD đất). Một số hồ sơ chủ sử dụng đất chưa ký xác nhận vào kết quả đo đạc địa chính.

               3. Đối với những hồ sơ UBND xã đã xác nhận là thửa đất được hình thành trước ngày 18/12/1980 (không có các loại giấy tờ theo quy định); hồ sơ biến động diện tích, hình thể thửa đất: Chưa có phiếu ý kiến khu dân cư, Đơn đề nghị đăng ký biến động kèm theo.

               4. Đối với những hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển quyền….: Chưa có giấy tờ pháp lý kèm theo.

               5. Đơn vị tư vấn chưa in Trích lục bản đồ địa chính kèm theo hồ sơ cấp giấy CNQSD đất khi trình cho Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện.

           * Qua đợt kiểm tra hồ sơ, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

               - Đơn vị tư vấn nghiêm túc sửa chữa và bổ sung các sai sót đã kiểm tra. Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, ghi thông tin vào hồ sơ đúng theo nội dung theo các văn bản hướng dẫn của Sở TN &MT và các văn bản hiện hành; Tăng cường lực lượng, chỉ đạo các thành viên thực hiện tốt kế hoạch, hoàn thành hồ sơ xét cấp giấy vào cuối tháng 6/2014.

               - Trước khi trình hồ sơ lên Văn phòng đăng ký cấp huyện thẩm định đơn vị Tư vấn cần kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

               - UBND 02 xã cần 1 tập trung lực lượng, ưu tiên thời gian cho cán bộ địa chính phối hợp với đơn vị tư vấn họp xét các trường hợp còn lại.

               - UBND xã phối hợp với đơn vị tư vấn hằng tuần, hằng tháng lập báo cáo số lượng hồ sơ họp xét, tỉ lệ hồ sơ đạt được.

               - UBND xã; Đơn vị tư vấn; Văn phòng Đăng ký huyện cần lập biên bản Cam kết thực hiện công tác họp xét đúng theo kế hoạch đề ra (đến ngày 30/6/2014 hòan thành) báo cáo cho UBND huyện theo dõi, chỉ đạo (theo ý kiến chỉ đạo của Đồng Chí Phan Công Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình).

               - Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ đứng điểm tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn sửa chữa các sai sót, vướng mắc phát sinh; Đơn vị cần có sự chuẩn bị, bố trí lực lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cách nhanh nhất.

               Qua các yêu cầu nêu trên, Đơn vị tư vấn, UBND 02 xã thống nhất sẽ sớm sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục tại xã đúng theo quy định để trình cho cấp huyện. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện công các kê khai đăng ký, họp xét hoàn thành công tác này vào cuối tháng 6/2014./.

Văn Thương

Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành

Email In PDF.

Thực hiện Quyết đinh số 842/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về uỷ quyền, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam làm Chủ đầu tư Tiểu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km 95+527 – Km 98+260 (phần liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp), qua địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm đã phối hợp với TT PTQĐ huyện Núi Thành, đại diện UBND xã Tam Nghĩa, Ban Quản lý dự án 1 đã tiến hành nhận mốc GPMB tại thực địa; chủ trì giải quyết các kiến nghị có liên quan đến Công ty Quốc tế đá Thái Bình theo CV số 457/VPUBND-KTN và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở TNMT Quảng Nam đã có báo cáo Sở và UBND tỉnh; đồng thời Trung tâm đã tiến hành kiểm kê tài sản, đất đai và sao lục các hồ sơ có liên quan của Công ty.

at
Ngày 10/4/2014, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc đồng thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam tham gia cuộc họp với tư cách là Chủ đầu tư Tiểu dự án thành phần trên địa bàn huyện cùng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành và Trung tâm BT GPMB thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Mau phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng sự có mặt của ông Lương Quốc Việt, phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đơn vị chủ đầu tư của dự án; tham dự cuộc họp còn có đại diện Văn phòng UBND nhân dân huyện; phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Tài chính-kế hoạch; đại diện Ban điều phối dự án Đà Nẵng-Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án 1và Chủ tịch các xã có dự án đi qua. Tại cuộc họp, phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau đã biểu dương kết quả đạt được kể từ lần họp cuối năm cách đây 6 tháng từ tháng 10/2013 đến nay cơ bản tại mỗi xã trên tuyến cao tốc đi qua đã có thể bàn giao ít nhất 1 km chiều dài tuyến để phục vụ công tác khởi công và thi công trong tháng 6/2014 theo yêu cầu của Chủ đầu tư (VEC). Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện nay, công tác kiểm kê các hạng mục nhà cửa, đất đai, cây cối của các hộ dân cư vẫn chưa thực hiện xong, công tác họp xét nguồn gốc đất tại các địa phương vẫn chưa đạt kết quả 100%, đặc biệt là các phương án Tái định cư nhà ở cũng như di dời mồ mả bị ảnh hưởng vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. UBND huyện yêu cầu đối với công tác kiểm kê và xác định nguồn gốc đất phải hoàn thành trong tháng 4/2014 đồng thời các địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân được rõ, thông suốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về bồi thường, GPMB.
Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, là đơn vị mới tham gia dự án đường cao tốc, công tác bồi thường, GPMB thuộc các tổ chức, doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn xã Tam Nghĩa có những đặc thù riêng và dự báo sẽ gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm kê, áp giá đền bù, hỗ trợ tài sản trên đất, nhất là các mỏ đá đang khai thác nằm trên tuyến GPMB cũng như việc di dời các dây chuyền sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công nhân... trong khi đó các qui định về BT, HT, GPMB tại các Quyết định 23/2010/UBND, Quyết định 14/2013/UBND và Quyết định 30/2013/UBND của tỉnh chưa cập nhật đủ các yêu cầu thực tế tại các mỏ đá.
UBND huyện cũng như VEC đã tin tưởng, động viên Trung tâm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào công việc chung của huyện nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho VEC để triển khai thi công công trình đúng tiến độ./.

Văn Ánh

 

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Tam Hòa và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

Email In PDF.

Ngày 08/4/2014, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại xã Tam Hòa và xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTN TN&MT, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Núi Thành, Lãnh đạo UBND, Cán bộ Địa chính xã Tam Hòa và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ Đo đạc và Bản đồ và Đơn vị thi công (Xí nghiệp TNMT 1, Xí nghiệp bay chụp và đo vẽ ảnh hàng không).
Tại cuộc họp đã nghe Lãnh đạo UBND xã Tam Hòa, Tam Xuân 1, đơn vị tư vấn, đơn vị tư vấn giám sát báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất. Tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất tại 02 xã đến nay là: Xã Tam Hòa tổng số hồ sơ đã kê khai đăng ký 3.812 hồ sơ, đã thông qua HĐTV được 253 hồ sơ, đạt 6,63 %. Xã Tam Xuân 1 tổng số hồ sơ đã kê khai đăng ký 3.719 hồ sơ/2.787 hộ, đã họp thông qua HĐTV được 232 hộ, đạt 8,32 %, tiến độ thực hiện còn quá chậm so với yêu cầu đặt ra.

hkt

Qua kiểm tra hồ sơ: Đơn đề nghị cấp GCNQSD đất; bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; kết quả đo đạc địa chính thửa đất của 02 địa phương còn sai sót như: một số đơn còn tẩy xóa, ghi chưa đầy đủ thông tin; kết quả đo đạc còn tẩy xóa; biên bản tứ cận còn thiếu chữ ký của các hộ lân cận, thiếu chữ ký đất do UBND quản lý, phần sơ họa còn thiếu thông tin; một số chữ ký của chủ sử dụng đất tại đơn đăng ký và biên bản tứ cận khác nhau; hồ sơ còn thiếu các giấy tờ có liên quan; danh sách công khai niêm yết một số thửa đất chưa trùng khớp với đơn đăng ký; thủ tục công khai niêm yết, biên bản họp của HĐTV còn thiếu; Nội dung xác nhận của UBND xã chưa đảm bảo theo Công văn hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Qua đợt kiểm tra hồ sơ, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tiếp tục thực hiện các nội dung sau:
(1) Đơn vị tư vấn nghiêm túc sửa chữa bổ sung các sai sót. Phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, ghi thông tin vào hồ sơ đúng theo nội dung công văn hướng dẫn của Sở TN &MT;
(2) Đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khi kiểm tra giám sát phải biên bản cụ thể, chịu trách nhiệm về kết quả đã giám sát, ký kết quả giám sát hồ sơ trước khi chuyển đến Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện kiểm tra xét duyệt;
(3) UBND 02 xã Tam Hòa và Tam Xuân 1 tập trung lực lượng, ưu tiên thời gian cho cán bộ địa chính phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc kiểm tra phân loại hồ sơ, lập danh sách các hộ gia đình cá nhân có hồ sơ không phức tạp đảm bảo quy định thông qua HĐTV không cần phải họp xét;
(4) UBND xã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đến từng tuần, từng tháng báo cáo cho Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện chỉ đạo, theo dõi và phối hợp trong việc họp xét thông qua HĐTV;
(5) Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, cử cán bộ đứng điểm tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn sửa chữa các sai sót, vướng mắc phát sinh;
Qua các yêu cầu nêu trên, đơn vị tư vấn, đơn vị tư vấn giám sát, UBND 02 xã Tam Hòa và Tam Xuân 1 thống nhất sẽ sớm sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục tại xã đúng theo quy định để trình cho cấp huyện. Đồng thời địa phương cũng cam kết với đoàn kiểm tra hoàn thành công tác họp thông qua HĐTV tại xã vào cuối tháng 7/2014./.

Hiếu Nguyễn

Kiểm tra công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương

Email In PDF.

Từ ngày 02/04/2014 đến ngày 04/4/2014 Chi cục Quản lý Đất đai cùng một số Thành viên Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất tỉnh tổ chức khảo sát, kiểm tra công tác lập QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Nam Giang và Phước Sơn. Tham gia kiểm tra có lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban và Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị tư vấn).

l1
Mục đích đợt khảo sát, kiểm tra nhằm giúp các thành viên HĐTĐ có thêm thông tin, cơ sở để thẩm định hồ sơ QH, KHSD đất phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất UBND tỉnh phân bổ và nhu cầu phát triển của địa phương.
Nội dung kiểm tra bao gồm các khu vực đưa vào quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất chuyển trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; các khu vực quy hoạch trung tâm thị trấn, thị tứ...
Qua kiểm tra Đoàn đã đề nghị điều chỉnh, loại bỏ một số khu vực đưa vào QH, KHSD đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa để khai thác đất ở, đất cụm công nghiệp, đất giáo dục... do ảnh hưởng đến sản xuất liên vùng trên cánh đồng lớn, ảnh hưởng đến đời sống nông nghiệp của người dân vùng cao, vượt nhu cầu sử dụng. Đề nghị điều chỉnh lại một số nội dung, hạng mục công trình sai lệch giữa hồ sơ trình thẩm định và thực tế.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát và góp ý của các ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt QH, KHSD đất của các địa phương.

Quang Lạnh

Thông tư số 176/2013/TT-BTC

Email In PDF.

- Thông tư số 176/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013

Email In PDF.

Ngày 20/3/2014, UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

iTới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc; đồng chí Phan Xuân Quang, Phó Bí thư Huyện ủy; các đại biểu đại diện TTTVHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn.
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Trúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể cần chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân trên địa bàn huyện... .
Tại Hội nghị, đ/c Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; nhấn mạnh vào các điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chủ quyền tổ quốc... Qua đó khẳng định Hiến pháp năm 2013 đã kế thừa những nội dung tiến bộ của Hiến pháp trước, đồng thời chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta;
Đ/c Trịnh Thị Thanh Hải – Chánh Thanh tra Sở TN&MT triển khai nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, nêu lên các điểm mới của Luật đất đai (sửa đổi) như: tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quy định cụ thể hóa các quyền nghĩa vụ của Nhà nước và những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai để Nhà nước nắm chắc quỷ đất cả về số lượng, chất lượng để sử dụng hợp lý, hiệu quả. Bổ sung các quy định về quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ, liên kết giữa quy hoạch sử dụng đất các cấp và quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành. Tăng cường tính công khai, dân chủ thông qua quy định quy hoạch phải được lấy ý kiến của nhân dân và trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đối với tất cả các cấp. Bổ sung quy định để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch. Quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện...
                                                                                                                                                           Trần Duy Quốc Việt

Thực hiện công tác đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Email In PDF.

Cùng với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được Chính phủ giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đồng thời   triển khai dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia (giai đoạn II); dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tiếp tục thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện các dự án Thành lập bản đồ địa hình, địa chính khu vực Nam Phú Yên, Hòn La, Cầu Treo, Nghi Sơn; hoàn thiện và hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Trong đó đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc; dự án Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm cho 56/61 tỉnh, thành phố sử dụng phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Bộ tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ; xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ; cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao thành phố Hà Nội. Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh tệp danh mục và bản đồ kèm theo 03 Nghị định thống nhất đặt tên gọi bằng tiếng Việt các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng khác trên vùng biển Việt Nam. Chỉnh sửa, cập nhật, xây dựng bản đồ toàn cầu, đại địa danh và địa danh hành chính các cấp phần lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của Liên hợp quốc; đo lưới trắc địa động học Châu Á - Thái Bình Dương. Đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ địa giới hành chính gắn với việc xây dựng hồ sơ địa giới hành chính.  

Riêng công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào đã hoàn thành cắm mốc trên thực địa trong năm 2013. Đo vẽ, thành lập bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam-Lào tỷ lệ 1/10.000 khu vực 16 cặp cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 2 khu vực. Kiểm tra nghiệm thu, giám sát thi công, hoàn chỉnh bộ bản đồ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, bộ bản đồ trực ảnh khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Các địa phương giáp với Campuchia và Lào đã phối hợp chặt chẽ với Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.  

Nhờ đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án của Chính phủ về giám sát tài nguyên-môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám. Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng và sông Mê Công. Kể từ khi vệ tinh VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo và đưa vào vận hành ngày 9/5/2013 đến nay, số lượng cảnh ảnh VNREDSat-1 đã thu nhận được là 10.795 cảnh ảnh (4.753 cảnh toàn sắc và 6.042 cảnh đa phổ), trong đó số ảnh thu được trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam là 1.428 cảnh (716 cảnh ảnh toàn sắc và 712 cảnh ảnh đa phổ) .  

Bên cạnh đó, Bộ đã hoàn chỉnh hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia bao gồm ảnh mặt đất chụp từ vệ tinh, máy bay. Hệ thống bản đồ địa hình các loại tỷ lệ phủ trùm cả nước, các loại tỷ lệ phục vụ quản lý đường biên giới quốc gia và địa giới hành chính các cấp; hệ thống địa danh các đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ, các loại bản đồ chuyên đề, chuyên ngành, chuyên dụng phục vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm các hệ thống được cập nhật thường xuyên.

Văn Hào

Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Email In PDF.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (năm 2013), ngày 14 -15/03/2014, tại thành phố Nha Trang, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến chuyên sâu về một số nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (năm 2013) gồm 11 Chương, 98 Điều; dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 Chương, 25 Điều; dự thảo Nghị định Quy định về giá đất gồm 4 Chương, 32 Điều. Với thành phần, ở Trung ương gồm: Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị thuộc Tổng cục, Bộ Tư pháp; ở tỉnh với sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thuộc 8 tỉnh Miền trung (từ thành phố Đà nẵng đến tỉnh Bình Thuận). Dưới sự chủ trì của Đ/C Thứ trưởng thường trực Nguyễn Mạnh Hiển.  

42148 IMG 3641

Hội nghị đã lấy ý kiến và thống nhất thông qua nội dung từng Điều dự thảo của 03 Nghị định. Qua ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu đã trực tiếp công tác nhiều năm về lĩnh vực đất đai tại địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 03 Nghị định trình Chính phủ để khi ban hành Nghị định hướng dẫn được thuận tiện khi nghiên cứu áp dụng, nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai (năm 2013) có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014, đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, đưa công tác quản lý đất đai ngày càng nề nếp, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả và theo hướng hiện đại . / .

Phạm Bê

Trang 8 trong tổng số 28