Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 26/6/2013, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nội dung sửa đổi lần này tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, như: (1)Việc xử lý đối với diện tích đất ở còn lại sau khi bị thu hồi; (2) Việc di dời, cải táng mồ mả; (3) Điều chỉnh tăng đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở tại các địa phương, tăng mức hỗ trợ trồng trọt đối với hộ gia đình, cá nhân được giao lại đất nông nghiệp; (4) Quy định rõ hạn mức đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề; (5) Quy định cụ thể việc lập và thực hiện phương án đào tạo và chuyển đổi nghề; (6) Suất tái định cư tối thiểu và suất đầu tư hạ tầng; (7) Trường hợp, điều kiện và mức được bố trí tái định cư; (8) Điều chỉnh giảm thời gian thực hiện việc thẩm định phương án BT, HT & TĐC; (9) Điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường của một số hạng mục vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Để xử lý trường hợp chuyển tiếp, quy định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt, đang chi trả hoặc chi trả xong tiền BT, HT & TĐC trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố, xem xét lại theo chính sách và đơn giá mới.

Với nhiều thay đổi cơ bản về nội dung, trong đó tập trung ở vấn đề tái định cư, hy vọng khi Quyết định triển khai thực hiện đi vào cuộc sống sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nâng cao lợi ích của người có đất bị thu hồi, từ đó giảm thiếu những khiếu nại, khiếu kiện có liên quan, nhất là trong vấn đề tái định cư.

Nguyễn Thị Phước

Hội nghị công bố Nghị quyết của Chính phủ về QH, KHSD đất tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 28/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-25015) của tỉnh Quảng Nam và triển khai Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện thay thế Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Ngọc Quang chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự gồm: Đại diện Thường trực HĐND, Văn phòng: Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Thành viên Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Phân xã TTXVN tại Quảng Nam dự và đưa tin.

Sau phần công bố Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh và ý kiến đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành, PCTTT UBND tỉnh kết luận và giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và chỉ tiêu sử dụng dụng đất do tỉnh phân bổ cho cấp huyện. Trong đó đặc biệt là phải thực hiện nghiêm việc chuyển mục đích đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng PH sang cho các mục đích phi nông nghiệp theo đúng QH, KHSD đất được duyệt, chỉ tiêu phân bổ và các quy định của Chính phủ.

Sau hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại về công khai, công bố QH, KHSD đất theo đúng quy định.

Quang Lạnh

Sơ kết 2 năm thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng ngày 13/6/2013, Sở TN & MT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự có: Lãnh đạo Cục Đăng ký thống kê, Cục CNTT, Tổng Công ty TN&MT Việt Nam, Sở Tài chính, Ban Ngân sách HĐND tỉnh, Sở TNMT, Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Trung tâm KTTN&MT; UBND, Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên; Lãnh đạo 38 xã, phường, thị trấn nằm trong vùng triển khai thực hiện Dự án; Lãnh đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát.

Tại Hội nghị, Sở TN&MT đã khái quát tình hình xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tỉnh Quảng Nam; tình hình triển khai thực hiện các dự án thành phần tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành và vùng đông Sông Trường Giang thuộc huyện Thăng Bình và Duy Xuyên; Giới thiệu tóm tắt Dự án đầu tư trang thiết bị Hệ thống thông tin đất đai và nâng cao năng lực cán bộ địa chính ngành Tài nguyên và Môi trường.

Du_an_HCDC

Kết quả thực hiện Dự án đến nay về thành lập lưới địa chính được 332 điểm, tìm tiếp điểm 52 điểm. Đo đạc lập bản đồ địa chính với diện tích 39.865,35 ha, 1.357 mảnh bản đồ. Kê khai đăng ký giấy CNQSD đất khoảng 114.255 hồ sơ. Việc thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đang triển khai thực hiện tại 38 xã, phường, thị trấn. Dự án đầu tư trang thiết bị đang triển khai gói thầu số 1.

Qua các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Cục Đăng ký Thống kê, Cục Công nghệ Thông tin. Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở TN &MT kết luận và nêu ra một số giải pháp cần phải tập trung trong thời gian đến đó là:

     (1) Các đơn vị thi công tập trung lực lượng thực hiện đồng bộ công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL ở tất cả các địa phương, không nhất thiết phải chờ thực hiện xong công tác kê khai đăng ký, cấp giấy CNQSD đất rồi mới xây dựng cơ sở dữ liệu QLĐĐ. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác cấp huyện và HĐTV đất đai cấp xã tuyên truyền, phổ biến nội dung Dự án đến từng khối phố, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố, tổ đoàn kết để đông đảo nhân dân hiểu, hợp tác và tạo điều kiện triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án về UBND các huyện, thành phố và Sở TN& MT để theo dõi, chỉ đạo. Tiến hành phân loại hồ sơ theo từng đối tượng trên cơ sở Công văn số 580/STNMT-ĐK ngày 19/7/2012 của Sở TN&MT hướng dẫn. Các hồ sơ đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện về cấp mới và cấp đổi GCNQSD đất để thực hiện;

     (2) Đơn vị tư vấn giám sát căn cứ kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công và nội dung Dự án được duyệt, bố trí lực lượng nắm vững chuyên môn, đặc biệt là lĩnh vực đăng ký, xây dựng HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ, thường xuyên bám sát công trình đảm bảo nhiệm vụ vừa giám sát, vừa hướng dẫn kiểm tra, thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm của từng nội dung, từng bước công việc theo đúng quy định. Có trách nhiệm phát hiện và đề xuất Chủ đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc kịp thời. Chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm dự án, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị thi công lập thủ tục nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm dứt điểm theo từng hạng mục công việc theo quy định. Kết quả giám sát định kỳ hàng tháng phải báo cáo về UBND huyện, thành phố, Sở TN &MT để theo dõi, chỉ đạo;

     (3) UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo HĐTV đất đai xã, phường, thị trấn tập trung lực lượng, ưu tiên cao nhất cho công tác họp xét, xác nhận vào hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất đã được đơn vị thi công bàn giao, lập thủ tục hồ sơ trình Văn phòng ĐKQSD đất, Phòng TN&MT tham mưu cho UBND huyện, thành phố ban hành quyết định cấp giấy CNQSD cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Văn phòng ĐKQSD đất, Phòng TN&MT hoặc Sở TN&MT để giải quyết;

     (4) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tập trung lực lượng, tranh thủ thời gian, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát trong quá trình xét, xác nhận hồ sơ kê khai đăng ký theo kế hoạch chi tiết của đơn vị thi công đã đăng ký với địa phương. Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ, xem xét các trường hợp đủ điều kiện lập thủ tục trình UBND huyện, thành phố ra quyết định cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân;

     (5) UBND thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành nên chọn một xã điểm để thực hiện, triển khai dự án đầu tư trang thiết bị máy móc, công nghệ thông tin để vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

     (6) UBND huyện, thành phố đầu tư Cử nhân tin học để phụ trách công tác vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu QLĐĐ.

     (7) Cuối tháng 6/2013 Sở TN&MT phối hợp với QRT Quảng Nam tổ chức chương trình khách mời trường quay để họp bàn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy CNQSD đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

     (8) Sở TN&MT phối hợp với UBND các huyện, thành phố đôn đốc kiểm tra các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khối lượng, dự toán phát sinh lớn hoặc thực tế thi công có sự thay đổi thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt, đảm bảo quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, đúng quy định.

     (9) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, ưu tiên cao nhất cho công tác xét duyệt hồ sơ, cấp giấy CNQSD đất. Chỉ đạo Sở Tài chính cân đối nguồn thu từ đất để bố trí vốn đối ứng 10% thực hiện dự án, Sở TN &MT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tỉnh;

     (10) Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Công nghệ Thông tin có chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ về vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai ở Trung ương. Ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị máy móc để vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được thông suốt và đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án;

     (11) Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP đến nay đã sắp hết. Kính đề nghị Tổng cục QLĐĐ tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, nhất là đối với các trường hợp cấp đổi giấy CNQSD đất nông nghiệp đang được triển khai thực hiện theo Dự án./.

Ngọc Hiếu

Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Email In PDF.

Để nắm rõ tình hình và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 04/08/2011 và Chỉ thị 05/CT-TTG ngày 04/04/2013, ngày 03/06/2013 Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Ngọc Quang đã có buổi làm việc với Sở TN&MT.

IMG_0560

Theo báo cáo của Sở TN&MT, tính đến cuối năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp được hơn 7.000 GCNQSD/17.500 ha đất cho các tổ chức, đạt hơn 80%; đối với hộ gia đình, cá nhân đã cấp được 288.396 GCN/151.672 ha đất nông nghiệp, đạt 90,3% và 349.495GCN/19.669 ha đất phi nông nghiệp, đạt 92,87%. Hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 14.220 GCN cần cấp, với khoảng kinh phí cần có hơn 3,1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu ngành TN&MT rà soát lại toàn bộ diện tích các loại đất đã được CGCNQSD đất và diện tích cũng như đối tượng còn lại cần phải cấp GCN từ nay đến cuối năm 2013 để có kế hoạch phấn đấu hoàn thành theo yêu cầu của Quốc hội và của Chính phủ. Đặc biệt đối với các tổ chức sử dụng đất, cần xem lại nhu cầu, hiện trạng sử dụng để cân đối lại, nhất là các tổ chức quản lý rừng cần xác định lại theo đường phân thủy để kết hợp thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của chính phủ. Sắp tới UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với một số huyện có tiến độ thực hiện chậm để phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành tốt công tác này trong năm 2013.

Sở TN&MT cũng đang gấp rút chuẩn bị nội dung Chương trình “Khách mới trường quay” trên kênh QRT về CGCNQSD đất vào cuối tháng 06/2013.

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My, trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, các ngành của huyện và các địa phương có liên quan để nghe báo cáo kết quả tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua.

Chủ trì buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã đánh giá cao về sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Cao su Quảng Nam trong quá trình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su tại các xã trên địa bàn huyện, đến nay đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, xây dựng quy chế hưởng lợi, đo đạc giải thửa và đã có một số diện tích đưa vào san ủi để trồng cây. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần giải quyết đó là:

- Về thủ tục đất đai chưa được thực hiện đúng theo các quy định nên đề Nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan và các địa phương để hoàn chỉnh các thủ tục đất đai theo yêu cầu để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Về quy chế hưởng lợi các ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Công ty để xây dựng quy chế hưởng lợi giữa người dân với Công ty sao cho hài hòa về lợi ích, không trái với các quy định của pháp luật.

- Về thỏa thuận đất đai giữa người dân với Công ty phải trên cơ sở phạm vi được quy hoạch và sự tự nguyện của người dân.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Anh Tuấn đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang khẩn trương triển khai thực hiên các công việc theo yêu cầu của huyện, đồng thời chỉ đạo các ngành có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiền cho Công ty sớm được thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Minh Tài

Giải quyết công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông tranh 2 tại xã Trà Bui

Email In PDF.

Ngày 22/5/2013 UBND huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện sông Tranh 2 tại xã Trà Bui.

Cuộc họp phản ánh thực trạng công tác đo đạc, lập hồ sơ giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành. Trên cơ sở phạm vi ranh giới diện tích đất 1.319 ha đã được UBND tỉnh thống nhất, qua (diện tích còn lại phần 400ha đất khác không bí trí đất sản xuất được) đo đạc được 929,13 ha với 358 hộ, trong đó chỉ có 131 hộ dân tái định cư với diện tích 290,62 ha, số hộ dân sở tại đã sử dụng là 227 hộ với diện tích 638,51ha.

IMG_0523

Mục tiêu công trình là đo đạc để giao đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư công trình thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên theo kết quả đo đạc thì mới có 131 hộ TĐC/321 hộ TĐC có đất để đo đạc, giao đất sản xuất, số còn lại 190 hộ hiện tại chưa có đất để giao. Phần lớn số diện tích trong khu vực UBND tỉnh cho phép đo đạc giao đất cho các hộ tái định cư nêu trên thì người dân sở tại đang sản xuất trên diện tích đất này. Nếu đảm bảo 100% số hộ tái định cư có đất sản xuất thì phải thu hồi đất của người dân sở tại, nhưng thu hồi thì phải đền bù, theo đó người dân sở tại không có đất sản xuất thì nhất định sẽ dẫn đến hệ lụy phá rừng làm nương rẫy.

Sau khi nghe báo cáo của phòng TNMT và phản ánh của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Tuấn chỉ đạo cơ quan chức năng ở huyện trước tiên lập thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho 131 hộ tái định cư đã được đo đạc, đồng thời đề nghị các ban ngành của tỉnh cùng huyện đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương cấp Giấy CNQSD đất cho 227 hộ dân sở tại đã được đo đạc, xác lập hồ sơ địa chính trong phạm vi diện tích đất nêu trên. Số hộ dân tái định cư còn lại 190 hộ không có đất sản xuất thì đề nghị khẩn trương khảo sát hiện trạng, trạng thái rừng ở các khu vực khác để xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng các loại rừng hiện nay không còn phù hợp với hiện trạng để tiếp tục đo đạc, giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư còn lại.

Nguyễn Đức Xuân

Tập huấn công tác chuyên môn văn phòng đăng ký QSD đất các huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Sáng nay 23/5/2013, Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyên môn Văn phòng đăng ký các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký các huyện, thành phố và chuyên viên theo dõi công tác cấp giấy chứng nhận của 18/18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

IMVPDKnho

Nội dung tập huấn nhằm hướng dẫn khắc phục ngay một số nội dung tồn tại, phổ biến ở các địa phương khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký giao dịch bản đảm và đăng ký biến động.

Xuân Lộc

Tìm giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh - PCI - tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Năm 2012, PCI tỉnh Quảng Nam xếp thứ hạng 15/63 tỉnh, thành; vẫn thuộc nhóm Tốt nhưng thứ hạng đã tụt 4 bậc so với năm 2011. Đáng lưu ý có 4 chỉ số giảm bậc là: "tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, chi phí không chính thức”. Để thấy rõ nguyên nhân và tìm giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh, ngày 15/5/2013 UBND tỉnh đã tổ chức “Hội nghị Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam năm 2012” do PCT Đinh Văn Thu chủ trì cùng với sự tham gia của lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Sở ban ngành, UBND các huyện thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh.

IMG_0418c

Hội nghị đã nghe ông Đậu Anh Tuấn- trưởng Ban Pháp chế VCCI trình bày PCI tỉnh Quảng Nam năm 2012, Lãnh đạo Ban Xúc tiến đầu tư tỉnh báo cáo “kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao PCI tỉnh năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và các năm tiếp theo”, nhiều báo cáo tham luận của các Sở ban ngành và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã làm rõ những nguyên nhân làm cho PCI tỉnh Quảng Nam năm 2012 có nhiều yếu tố thành phần giảm bậc, đồng thời nêu ra nhiều giải pháp để cải thiện PCI năm 2013 và các năm tiếp theo.

Về yếu tố tiếp cận đất đai, lãnh đạo Sở TN&MT nêu 5 nguyên nhân làm tụt hạn là: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; Các dự án không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận trực tiếp với người sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất; Giá đất không ổn định, thay đổi hàng năm; chính sách về giá còn nhiều bất ổn, nhiều trường hợp khi xác định lại giá thì giá đất tăng lên nhiều lần gây xốc cho nhà đầu tư; một số doanh nghiệp đầu tư dưới hình thức danh nghĩa , khi gặp cơ hội là chuyển giao dự án; về công tác quy hoạch, kế hoạch chưa thật sự bền vững để mở đường cho đầu tư phát triển. Sở TN&MT cũng đề xuất 9 nhóm giải pháp để nâng cao PCI trong thời gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Gia Túc – Phó Chủ tịch VCCI đánh giá cao quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng thời cũng hứa sẵn sàng giúp Quảng Nam tiếp tục phân tích các thành phần PCI để tìm ra hạn chế, xác định biện pháp để khắc phục, tiếp tục hỗ trợ về đào tạo PCI, quản trị doanh nghiệp, thông qua các Hiệp hội để giải quyết những vấn đề của Quảng Nam.

Kết luận Hội nghị, ông Đinh Văn Thu yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, sớm ban hành bộ thủ tục liên thông; tăng cường kiểm tra để nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính các cấp; làm việc với Sở TN&MT để khắc phục tình trạng khó tiếp cận đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường trách nhiệm của các địa phương để hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, gắn địa phương với doanh nghiệp để triển khai các dự án; đồng thời các doanh nghiệp cũng phải tích cực cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực của doanh nghiệp, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển.

Tiếp Đoàn công tác Bộ Công nghiệp - Thương mại và Năng Lượng Hàn Quốc

Email In PDF.

Ngày 14/5/2013 Chủ tịch tỉnh Lê Phước Thanh và PCT Huỳnh Khánh Toàn đã tiếp Đoàn công tác Bộ Công nghiệp -  Thương mại và Năng Lượng Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Quảng Nam. Đoàn công tác gồm các cán bộ và  chuyên gia của Công ty Chính phủ nhà nước về Đất đai - Nhà ở Hàn Quốc, Công ty Chính phủ Xây dựng Kyoeng Dong và Viện Nghiên cứu Chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc, do ông Hwang Pil Jae làm trưởng Đoàn.

Chủ tịch tỉnh đã giới thiệu sơ bộ với Đoàn về tình hình kinh tế -  xã hội Quảng Nam, đặc biệt Khu Kinh tế mở Chu Lai là Khu Kinh tế có nhiều cơ chế ưu đãi vượt trội ở khu vực duyên hải miền Trung.

IMG_0393_copy

Ông Hwang Pil Jae bày tỏ sự cảm kích trước sự chuẩn bị và đón tiếp ân cần của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Ông cho biết Hàn Quốc có kinh nghiệm và khả năng đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu dân cư và thu hút, kêu gọi đầu tư. Đoàn có nhiệm vụ điều tra thực trạng và trao đổi, gặp gỡ trực tiếp các cơ quan, ban ngành về vấn đề “nghiên cứu phương án điều chỉnh khu công nghiệp Hàn Quốc – việt Nam nói chung và điều tra khả năng phát triển khu Kinh tế Chu Lai nói riêng vào năm 2013”. Sau chuyến công tác đến Quảng nam, Đoàn sẽ có báo cáo cụ thể kết quả với Chính phủ Hàn Quốc để có sự chỉ đạo hợp tác đầu tư với Quảng Nam trong thời gian sớm nhất, có thể trong tháng 9 hoặc tháng 10/2013 thì sẽ có được những thông tin cụ thể về đầu tư.

Chủ tịch tỉnh chúc Đoàn có chuyến công tác thú vị và kết quả tốt đẹp; giao lãnh đạo Kinh tế mở Chu Lai, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT đưa Đoàn đi khảo sát thực tế Khu Kinh tế mở Chu Lai và làm việc cụ thể với Đoàn trong thời gian làm việc tại Quảng Nam.

Trang 8 trong tổng số 24