Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Làm việc với huyện Núi Thành về Dự án Đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Email In PDF.

Ngày 12/3/2013, Sở Tài nguyên Môi trường cùng lãnh đạo Tổng Công ty TNMTVN có Ông Lê Đình Ái – Tổng Giám đốc, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở và Tổng Công ty, đơn vị trực tiếp thi công có buổi làm việc với huyện Núi Thành về kết quả thực hiện Dự án Đo đạc lập HSĐC và XDCSDLQLĐĐ. Về phía huyện có Ông Đoàn Ngọc Thi – PBT thường trực, Ông Nguyễn Văn Mau – PCTUBND, các phòng chức năng và Chủ tịch UBND các xã trong huyện.

hsdc

Sau khi nghe báo cáo kết quả, tiến độ: Cụ thể đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, đăng ký được 41.319 hồ sơ, các xã đã tiếp nhận 33.187 hồ sơ, xem xét 17.156 hồ sơ, chuyển về VPĐK 765 hồ sơ, viết GCNQSDĐ 214 hồ sơ..., và những vướng mắc, khó khăn làm cho kết quả đạt thấp, tiến độ chậm so với kế hoạch.

Cuộc họp thống nhất đánh giá: Nguyên nhân là do công tác phối hợp trong các khâu xét duyệt hồ sơ, chưa nắm kỹ các nội dung hướng dẫn, thực hiện không theo qui trình, HĐTV cấp xã chưa tập trung xem xét hồ sơ, sai sót hồ sơ chậm chỉnh sửa...

Để đẩy nhanh tiến độ cần tập trung một số việc sau: Có kế hoạch xem xét hồ sơ của HĐTV cấp xã hàng tuần, để tổ công tác cấp huyện, đơn vị tư vấn phối hợp tham gia; tập trung xử lý các vướng mắc, sai sót tồn tại và phát sinh; tăng cường cán bộ ký thuật; giám sát và kiểm tra thường xuyên; yêu cầu làm đúng hướng dẫn đã có, nếu còn nội dung chưa rõ phản ảnh về Phòng và Sở Tài nguyên Môi trường để kịp thời tháo gỡ; để chuẩn bị triển khai dự án trang thiết bị xây dựng CSDL các xã và huyện phải bố trí sắp xếp vị trí đặt máy, bố trí con người, kiểm tra đủ điều kiện mới tham gia thực hiện hợp phần nầy.

Đắc Nguyễn

Làm việc về dự án xây dựng HSĐC và SCDL QLĐĐTP Tam Kỳ và huyện Núi Thành

Email In PDF.

Ngày 10/4/2013, Ban quản lý dự án xây dựng HSĐC&CSDLQLĐĐ tổ chức cuộc họp nhằm báo cáo, đánh giá những kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Ban quản lý, đồng chí Nguyễn Viễn - Phó giám đốc sở kết luận một số nội dung sau:

- Chi cục QLĐĐ theo dõi, chịu trách nhiệm chung kết quả thực hiện dự án, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ thi công hàng tháng cho UBND cấp huyện, lãnh đạo Sở, Tổng công ty TNMT và các đơn vị liên quan để  tháo gỡ vướng mắc phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chuẩn bị nội dung, đăng ký làm việc với lãnh đạo các huyện thực hiện dự án trong tuần đến.

DSC01719

- Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn đôn đốc văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện thực hiện công tác kê khai, đăng ký, xét duyệt hồ sơ; cấp GCN và xây dựng CSDLQLĐĐ. Chi cục QLĐĐ và Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh:  Xếp lịch làm việc với đơn vị Tư vấn giám sát về công tác kiểm tra, nghiệm thu; nhất là khấu lập hồ sơ địa chính và xét cấp GCN, xây dựng CSDL, ...

- Xem xét lại nội dung điều chỉnh hợp đồng, trong đó nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, các văn bản có liên quan chứng minh việc chậm tiến độ so với kế hoạch dự thầu.

- Đối với dự án trang thiết bị: Trung tâm CNTT sở tiến hành triển khai các thủ tục để thực hiện công tác đấu thầu; đồng thời làm việc với các địa phương có cam kết chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thực hiện dự án TTB. Thống nhất lập dự án đầu tư trang thiết bị tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình,

- Giao Chi cục QLĐĐ chuẩn bị kế hoạch, nội dung để sơ kết dự án, trong đó nêu rõ nguyên nhân, những mặt làm được, chưa làm được; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quan hệ phối hợp... Lập báo cáo UBND tỉnh về kinh phí đối ứng của địa phương (cả dự án đo đạc bản đồ tỉ lệ 1/10000 và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp)

Tiếp đó, chiều ngày 11/4/2013, Ban quản lý dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai Sở TN&MT làm việc với Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam - đơn vị trực tiếp thi công dự án thành phần huyện Núi Thành và Thành phố Tam kỳ. Sau khi nghe BQL dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án tại hai đơn vị nêu trên, những vướng mắc khó khăn trong tác nghiệp chuyên môn, quan hệ phối hợp, công tác chỉ đạo, tổ chức điều hành,... đã làm chậm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sau khi thảo luận cuộc họp đã thống nhất tập trung thực hiện một số công việc trong thời gian tới như sau:

* Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Theo dõi tiến độ và thường xuyên hằng tháng thông báo về tiến độ, kết quả và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đến UBND huyện, thành phố và UBND cấp xã để biết và phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;  Cử cán bộ chuyên môn trực tiếp cùng với đơn vị thi công tư vấn cho UBND các xã và phòng chuyên môn của huyện, thành phố trong quá trình phân loại hồ sơ, xét cấp giấy chứng nhận QSD đất.

* Trách nhiệm của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:

Nhà thầu cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ dự án được duyệt; Bố trí lực lượng đảm bảo trong công tác kê khai, đăng ký để triển khai đồng bộ công tác đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng CSDLQLĐĐ trên tất các các xã, phường; Xây dựng kế hoạch thi công chi tiết gửi Sở TNMT và UBND cấp huyện để phối hợp chỉ đạo; Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp thi công phân loại hồ sơ và kịp thời kiến nghị những vướng mắc về sở để giải quyết.

* Về nội dung hợp đồng:

- Đối với khối lượng công việc đã thi công nằm trong thời gian thực hiện hợp đồng đã ký trước đây thì được thanh toán khối lượng theo đơn giá phù hợp với tiến độ đã được ký kết trong hợp đồng.

- Đối với khối lượng công việc thi công nằm ngoài thời gian thực hiện hợp đồng đã được ký kết trước đây, nếu được UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn hợp đòng thì được thanh toán khối lượng theo đơn giá đã được phê duyệt hiện hành với mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng (không điều chỉnh theo tiến độ gia hạn).

* Chương trình phần mềm:

Tổng công ty TNMT chịu trách nhiệm chương trình phần mềm xây dựng CSDLQLĐĐ TMV.LIS được vận hành thông suốt từ địa phương đến Trung ương (được sự chấp nhận của Bộ TNMT), đồng thời chịu trách nhiệm bàn giao, hướng dẫn cho Sở TNMT quản lý, sử dụng đến khi hoàn thành dự án.

Nguyễn Cao Sang

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quyết định số 23 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

Ngày 01/4/2013, Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quy định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các đơn vị: Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND, Phòng TN&MT và Trung tâm Phát triển quỹ đất của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

IMG_BTHTTDC

Sau khi nghe ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung, các đại biểu tham gia Hội thảo đã góp ý tích cực, thẳng thắn vào nội dung dự thảo để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư; qua đó đã làm rõ hơn nhu cầu và sự cấp thiết để cơ quan soạn thảo văn bản cùng các địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách này.

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

- Thống nhất tên gọi: “Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010”.

- Liên quan đến công tác tái định cư: đề nghị cập nhật tất cả các quy định có liên quan vào thành 01 Chương riêng biệt (suất tái định cư tối thiểu, suất đầu tư hạ tầng, số lô bố trí tái định cư,...).

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu và khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo đến hết ngày 15/4 để tiếp tục gửi cho các Sở, Ban, ngành và địa phương tham gia ý kiến lần cuối trước khi lập thủ tục trình Sở Tư pháp thẩm định.

Hội thảo là cơ sở để Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Quyết định được UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 4/2013.

Nguyễn Thị Phước

Thông qua dự thảo về quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Trà My

Email In PDF.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua của đơn vị tư vấn cũng như các địa phương; sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và phán ánh của các địa phương, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo NTM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác giải ngân trước ngày 31/3/2013.

Tiếp đến từ ngày 26-29/3/2013 Công ty TNHH tư vấn xây dựng DC&LIEF đã phối họp cùng các địa phương gồm Trà Nú, Trà kót, Trà Đông, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka tổ chức thông qua dự thảo quy hoạch lần 2.

Qua nội dung dự thảo quy hoạch lần 2 cơ bản đã chỉnh sửa, bổ sung được các nội dung góp ý lần 1, nội dung cho định hướng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu trung tâm xã đã thể hiện chi tiết, tuy nhiên còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đó là:

          - Xác định lại các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của các địa phương đã được phê duyệt.

          - Nội dung báo cáo cần mang tính logic, xem xét đánh giá đúng với thực trạng về phát triển kinh tế xã hội, xác định chính xác địa danh tại các địa phương.

Kết thúc thời gian thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tại các xã, Tổ Quy hoạch nông thôn mới đã cập nhật tất cả các ý kiến tham gia tại Hội nghị để báo cáo UBND huyện chỉ đạo thưc hiện.

Minh Tài

Huyện Bắc Trà My: Triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Bắc Trà My và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tập trung chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) năm 2013. Ngày 13/03/2013, ông Nguyễn Đức Xuân - Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cấp GCNQSDĐ năm 2013, tham dự Hội nghị có hơn 50 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ địa chính của 13 xã, thị trấn, cùng toàn thể cán bộ công chức - viên chức phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng ĐKQSD đất.

Trien_khai_KH_cap_GCNQSD_day_huyen_BTMy

Hội nghị quán triệt một số nội dung cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ các loại lần đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện với tổng chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn 1.330 Giấy chứng nhận.

Các đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận bàn nhiều giải pháp để triển khai có hiệu quả và rất đồng tình với chủ trương của tỉnh, huyện chỉ đạo. Theo đó ngày 20 đến 22/03/2013, Văn phòng ĐKQSD đất triển khai tập huấn quy trình xác lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cán bộ địa chính - xây dựng 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nâng sự hiểu biết về kỷ năng thực hành phần mền Microstation và Famis hỗ trợ trong công tác đo đạc và cấp GCNQSDĐ nhằm làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn./.

Vĩnh Linh

Tiến độ họp xét và cấp giấy CNQSD đất tại xã Tam Xuân 2

Email In PDF.

Ngày 14/3/2013, UBND xã Tam Xuân 2 tiến hành họp xét cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân theo dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất đai. Tham dự cuộc họp có đại diện Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng TNMT huyện Núi Thành,  Đơn vị tư vấn (Xí nghiệp bay chụp), TT Đảng ủy-HDND-UBND xã Tam Xuân 2, Hội đồng tư vấn xét cấp giấy xã và BDC các thôn có liên quan.

Tại cuộc họp các đồng chí trong Hội đồng tư vấn của xã đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình họp xét cấp giấy như: nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; mục đích sử dụng đất ở và đất vườn ao; việc xác định ranh giới, mốc giới, việc thể hiện các nội dung trên bản đồ địa chính, việc ghi các thông tin xác nhận vào đơn…

DSC01905

Qua các ý kiến trao đổi, hướng dẫn của đại diện Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng TNMT huyện tại buổi họp xét. Trên cơ sở đó, HĐTV xã đã nắm bắt được các thông tin để tiến hành họp xét cấp giấy CNQSD đất tại xã Tam Xuân 2.

Đến nay, Đơn vị tư vấn (Xí nghiệp bay chụp) đã bàn giao hồ sơ kê khai đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy CNQSD đất của 15/15 thôn cho UBND xã Tam Xuân 2. UBND xã đã họp xét được 2/15 thôn, với tổng số hộ đã được họp xét cấp đổi giấy CNQSD đất là 195 hộ/1.098 thửa, (trong đó: thôn Vĩnh An 145 hộ/798 thửa, thôn An Khuông 50 hộ/300 thửa), còn lại 13/15 thôn, UBND xã đang tiến hành họp xét và dự kiến trong tháng 4/2013 kết thúc.

Để đẩy nhanh tiến độ họp xét và hoàn thành việc xét cấp giấy CNQSD đất tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. Kính đề nghị UBND xã Tam Xuân 2, Đơn vị tư vấn cần tập trung quan tâm một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác phối kết hợp, rà soát lại các thửa đất có biến động lớn để chỉnh sửa theo nội dung của Hội đồng xét cấp giấy.

2. Tiến hành phân loại hồ sơ, chỉnh sửa bổ sung các hồ sơ có liên quan theo đúng tinh thần công văn hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Lập thủ tục công khai niêm yết các trường hợp đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tại UBND xã, nhà văn hóa các thôn theo quy định.

4. Tiến hành họp dân cho kê khai đăng ký bổ sung đối với các hộ gia đình, cá nhân đăng ký cấp giấy CNQSD đất lần đầu; đất nuôi trồng thủy sản; đất của các tổ chức đóng trên địa bàn xã Tam Xuân 2; đồng thời rà soát bổ sung hồ sơ cho các hộ gia đình đã kê khai đăng ký nhưng chưa đưa vào họp xét cấp giấy CNQSD đất trong đợt này./.

Ngọc Hiếu

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, vào sáng ngày 14/3/2013 UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia. Thành phần chuyên gia gồm các đồng chí nguyên là Lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND và Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí là Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn có sự tham gia của Tổ giúp việc HĐND, UBND tỉnh và các phóng viên Báo, Đài đến tham dự và đưa tin.

suadoiLuatdatdai_copy_copy_copy_copy

Sau khi nghe ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua nội dung báo cáo đề dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Quang đã đưa ra một số nhóm vấn đề để tập trung thảo luận như: cơ chế thu hồi đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,...

Các chuyên gia đã tập trung thảo luận sôi nổi, đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp mang tính khoa học đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn, nhằm góp phần đưa Bộ Luật Đất đai ngày càng hoàn thiện, nhận được sự đồng thuận của đa số nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Quang đã thống nhất tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia và sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị với Quốc hội một số nội dung như: kéo dài thời hạn giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; giá đất phải theo giá thị trường và có sự thống nhất quản lý của Nhà nước; phân cấp ủy quyền cho cấp tỉnh quyết định việc quản lý và sử dụng đất lúa; thời gian ban hành Luật Đất đai sửa đổi...

Kết thúc buổi hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Quang đã cảm ơn sự tham gia góp ý của các chuyên gia và giao về cho Tổ giúp việc tiếp tục lấy ý kiến và tổng hợp để tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề sắp đến.

Bích Thu

Hội nghị tổng kết công tác giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn

Email In PDF.

Ngày 12/3/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn, đồng chí Đinh Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe Sở Công thương thay mặt BCĐ báo cáo kết quả công tác giao nhận, Công ty Điện lực Quảng Nam báo cáo kết quả phối hợp thực hiện, ý kiến tham gia thảo luận của một số nngành, địa phương huyện, xã và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Hội nghị công bố quyết định khen thưởng một số tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác giao nhận lưới điện trong thời gian qua.

anh_HN_Ng_Vien_copy

Đồng chí Đinh Văn Thu kết luận: Qua 05 năm thực hiện, toàn tỉnh có 124/154 tổ chức đã bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý, bán điện trên địa bàn 173 xã, còn 30 hợp tác xã tiếp tục quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn 23 xã. Với khối lượng giao nhận 509,29 km đường dây trung áp; 428 trạm biến áp với dung lượng 48.156 KVA; 1.898,77 km đường dây hạ ápvới 159.351 khách hàng. Giá trị hoàn trả 133,3 tỷ đồng và 6,809 triêu USD... Lưới điện sau khi giao nhận, vận hành quản lý, kinh doanh điện đúng qui định, người dân mua điện đúng giá, hệ thống điện an toàn hơn, khắc phục kịp thời các sự cố về điện, có điều kiện cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện...Tuy nhiên , việc giao nhận cồn chậm so với tiến độ kế hoạch, việc quản lý trực tiếp của Cty Điện lực Quảng Nam bước đầu do khối lượng quá lớn nên còn thiếu sót, một số nơi sự cố mất điện còn kéo dài... Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số việc sau: Tiếp tục thực hiện việc giao nhận lưới điện còn lại của các địa phương, sở, ngành đang quản lý. Có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp - Củng cố bộ máy quản lý điện ở các địa phương về kỹ thuật, tài chính - Quản lý tốt hành lang tuyến, bảo đảm an toàn hệ thống, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng -  Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công văn số 672/STNMT-ĐK ngày 16/8/2012 của Sở TNMT về thủ tục, hồ sơ xin thuê đất các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Đắc Nguyễn

Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030

Email In PDF.

Chiều ngày 28/02/2013 đồng chí Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Hải – Bí thư tỉnh Uỷ; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; các phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, Ban, ngành, lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan có liên quan, đơn vị tư vấn là Niken Sekkei - Nhật Bản.

Mục tiêu của quy hoạch là hướng tới xây dựng thành phố Tam Kỳ thành đô thị loại II vào năm 2020, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam và đô thị sinh thái hài hoà với môi trường tự nhiên.

So với quy hoạch hiện có thì ý tưởng tư vấn Nhật Bản đưa ra có nhiều thay đổi như: Xây dựng trục đường Điện Biên Phủ có mặt cắt 60m là trục chính hướng đông của thành phố từ đường Nguyễn Hoàng đến giáp biển, đây là trục xương sống với chức năng là trục hành chính và thương mại, dịch vụ; xây dựng trung tâm hành chính thành phố tại khu Đồng Nhong phường Tân Thạnh, không xây dựng khu công nghiệp Tam Thăng; về trị thuỷ đề xuất nạo vét sông Bàn Thạch, xây dựng kè ven sông, xây dựng kênh đào thoát nước từ ngã ba sông Bàn Thạch đến sông Trường Giang và nhiều ý tưởng mới hướng tới phát triển thành phố thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

Qua ý kiến tham gia của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, thì một số nội dung tư vấn cần tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh như:

          - Quy hoạch chưa thể hiện nét đặt trưng của Tam Kỳ, chưa khai thác hết yếu tố văn hoá, lịch sử, vị trí địa lý, chưa có điểm bức phá để phát triển thành phố Tam Kỳ như mục tiêu quy hoạch đề ra, quy hoạch phát triển một số vùng chưa rõ nét như vùng ven sông Tam Kỳ, khu vực bờ biển. Đối với vị trí xây dựng trung tâm hành chính của thành phố là vùng thấp trũng, nền địa chất yếu, chi phí đầu tư sẽ rất lớn nên nghiên cứu lại; nghiên cứu mở rộng thành phố về hướng nam sông Tam Kỳ thuộc xã Tam Xuân 1; không nên xây dựng đê cao ven sông Bàn Thạch, nghiên cứu lại vị trí xây dựng khu công nghiệp Tam Thăng ...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ, Sở Xây dựng chủ trì cùng với đơn vị tư vấn tiếp tục lấy ý kiến các ngành để hoàn chỉnh và báo cáo lại UBND tỉnh.

   Quang Lạnh 

Trang 8 trong tổng số 23