Bạn đang ở:

Đo đạc - bản đồ -- Quản lý đất đai

Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Sáng ngày 14/7/2014, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác định giá đất của: Chi cục Quản lý đất đai, Phòng TN&MT 18 huyện, thành phố và Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn).

Copy of hop gia dat
Ngày 25/6/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1955/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015. Theo đó, bảng giá đất năm 2015 được áp dụng trong thời hạn 05 năm, làm cơ sở để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 114 Luật đất đai năm 2013; với tầm quan trọng như vậy nên UBND tỉnh đã thống nhất xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên cơ sở điều tra khảo sát 100% số xã, phường, thị trấn (trừ các xã, phường, thị trấn có dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua, vì trước đây đã xây dựng đơn giá thay thế để phục vụ công tác BTGPMB nên cần phải tham khảo đơn giá thay thế và kết quả điều tra khảo sát của các xã, phường, thị trấn lân cận để xây dựng bảng giá đất năm 2015). Số điểm điều tra xây dựng bảng giá đất năm 2015 được phê duyệt là 220 điểm/244 xã, phường, thị trấn; tổng số phiếu điều tra tối thiếu là 6.542 phiếu cho 08 loại đất.
Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) triển khai một số nội dung cơ bản của công tác điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất năm 2015; Ý kiến bàn bạc, trao đổi của các thành viên dự họp (hình thức tổ chức, giá giáp ranh, phương pháp khảo sát ...), Đ/c Nguyễn Viễn - Chủ trì Hội nghị đã thống nhất một số nội dung như sau:
- Giao Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) tham mưu Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 (thành lập Tổ công tác, phương pháp tiến hành...).
- Căn cứ nội dung Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2015 được duyệt, Phòng TN&MT có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2015 đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn và báo cáo UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện.
- Bảng giá đất 2015 có hiệu lực áp dụng trong thời hạn 5 năm tiếp theo, do đó đòi hỏi phải đảm bảo độ chính xác cao, xem xét sự hài hòa giữa các vị trí, khu vực, nhất là các khu vực giáp ranh, không để xảy ra tình trạng chênh lệch nhiều như những năm trước đây.
- Kết quả đề xuất bảng giá các loại đất phải đảm bảo tính phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường, tuy nhiên cần phải có sự phân tích, đánh giá tình hình thực tế của mỗi địa phương để đảm bảo tính kế thừa bảng giá đất của năm 2014 một cách hợp lý.
- Trong khi chờ đợi Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT thì trình tự, thủ tục thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2015 vẫn cơ bản thực hiện theo các quy định trước đây (Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010), ngoài ra có sự tham gia phối hợp của Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Quảng Nam (đơn vị tư vấn) trong việc đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp giá đất cấp huyện.
- Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành, do đó đề nghị Phòng TN&MT các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tích cực với đơn vị tư vấn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.

Lê Thị Bích Thu

Luật Đất đai 2013 có hiệu lực: Quản trị đất đai minh bạch hơn

Email In PDF.

Sau thời gian khá dài chờ đợi, từ hôm nay 1/7/2014, Luật Đất đai 2013 cùng các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã chính thức có hiệu lực. Đây là một bước chuyển lớn trong chính sách về đất đai của đất nước.
Nhiều đổi mới quan trọng.

tamky
Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển, so với Luật Đất đai 2003, Luật 2013 có nhiều nội dung đổi mới quan trọng nhằm thể chế hoá quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người dân.
Đặc biệt, Luật cũng tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai thông qua việc thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang áp dụng hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; thực hiện định giá đất theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, Luật đã hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo động lực cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua những quy định như nâng thời hạn giao đất nông nghiệp lên tới 50 năm, bổ sung về điều kiện được giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trong thời gian vừa qua phần lớn liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Nội dung tố cáo tập trung vào các hành vi cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cửa quyền, nhũng nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm trục lợi. Để khắc phục vấn đề này, Luật đã công khai, minh bạch toàn bộ quá trình lập, phê duyệt, quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, bố trí tái định cư; quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi đất và giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất. Luật quy định rõ giá đất bồi thường là giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Luật cũng quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất; tách bạch các khoản bồi thường và các khoản hỗ trợ; đảm bảo sinh kế cho người có đất thu hồi thông qua quy định các khoản hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề và tạo việc làm; ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, tái định cư tại vị trí thuận lợi cho người gương mẫu trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện hỗ trợ để người có đất bị thu hồi mua suất tái định cư tối thiểu... Song song với đó, Luật cũng có chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp không sử dụng, chậm tiến độ để khắc phục tình trạng giao, cho thuê tràn lan mà bỏ hoang, không hiệu quả thời gian qua.
Luật Đất đai 2013 còn thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và và nước ngoài. Mở rộng quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Cùng với đó, Luật quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số qua việc bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cấp đổi GCN, chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất.

Phổ biến pháp luật đất đai: Khâu then chốt của địa phương
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương để triển khai thi hành tại Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/1/2014. Theo đó, Chỉ thị đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan trên các mặt cụ thể: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành Luật Đất đai như triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai như: Nghị định, Thông tư, Quyết định; kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý, sử dụng đất nhằm đảm bảo thi hành Luật.
Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, nhất là một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung làm tốt công tác định giá đất.
Ngoài ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.
Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục Đất đai đã tổ chức 3 Hội nghị phổ biến những điểm mới của Luật Đất đai cho các địa phương trên cả nước tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam. Đồng thời, phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến Luật và trả lời những thắc mắc của các cán bộ, công nhân viên.

Nguồn tin BTN&MT

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nghĩ dưỡng Nam Hội An

Email In PDF.

Sáng ngày 26/6/2014, Ủy ban nhân nhân tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ trì; Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý khu KTM Chu Lai, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình; Đại diện Liên doanh nhà đầu tư VinaCapital và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (đơn vị tư vấn).
Ngày 15/9/2010, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với diện tích 1.538,26 ha. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch có một số nội dung cần điều chỉnh lại khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với quy mô diện tích 1.017,50 ha gồm có 03 phân khu A, B, C. Qua nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của Chủ đầu tư, đơn vị thi công. Các ý kiến tham gia thảo luận của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện Thăng Bình và Duy Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu kết luận một số nội dung:
1. Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu thể hiện với tinh thần của Chủ đầu tư mới. Đồ án đã cập nhật quy hoạch vùng của tỉnh và một số quy hoạch khác của các ngành, việc thay đổi vị trí, giảm quy mô diện tích của đồ án không ảnh hưởng các vùng phụ cận. Tính chất của đồ án điều chỉnh không thay đổi lớn với đồ án đã được phê duyệt trước đây.
2. Trong tất cả các phân khu được bố trí các hạng mục công trình đảm bảo, ý tưởng tổng thể quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa; giao thông đối ngoại trong đồ án quy hoạch phải tuân thủ theo quy hoạch vùng của tỉnh, giao thông nội bộ cũng phải nghiên cứu tính khớp nối với giao thông vùng.
3. Cos san nền phải tuân thủ theo quy hoạch chung của tỉnh; Lưu vực thoát nước, xử lý nước thải phải xem xét tính khớp nối chung. Hệ thống cấp nước trước mắt phải lấy nước từ nhà máy nước Hội An, về lâu dài khi các dự án đầu tư phát triển thì phải có nhà máy cấp nước.
4. Chỉ giới dự án lùi so với mặt nước biển giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu lại kiểm tra lại số liệu cụ thể và làm việc với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn. Có thể xem xét bố trí thêm một phân khu cầu tàu có quy mô để phát triển du lịch biển kết hợp với du lịch vùng tại đảo Cù Lao Chàm Hội An.
5. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai chỉnh sửa theo các nội dung góp ý, sớm hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An theo quy định.

Ngọc Hiếu

Bàn giao 100%mặt bằng thi công dự án thành phần 1 mở rộng quốc lô 1 KM 947-KM 987, đoạn qua tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Chiều ngày 24/6/2014, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng thi công dự án thành phần 1 mở rộng Quốc lộ 1 Km 947 - Km 987, đoạn qua tỉnh Quảng Nam cho Nhà thầu thi công. Tham dự buổi lễ bàn giao có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 của Tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo là Lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh; thành viên Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; Lãnh đạo Ban quản lý dự án 5 thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545.

tp 20140624 152708
Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài đầu tư xây dựng khoảng 29,3 km, trong đó: chiều dài các đoạn trong đô thị có mặt cắt rộng 20,5m là 4,1 Km, chiều dài các đoạn ngoài đô thị có mặt cắt rộng 16,5m là 25,2 Km); đi qua địa bàn 04 huyện: Duy Xuyên (2,1 Km), Quế Sơn (6,6 Km), Thăng Bình (18,5 Km) và Phú Ninh (2,1 Km). Dự án được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3552/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2013 với tổng mức đầu tư 1.486 tỷ, trong đó kinh phí GPMB khoảng 170 tỷ đồng.
Sau khi ký kết bàn giao mặt bằng giữa đại diện Ban Chỉ đạo GPMB Quốc lộ 1 của Tỉnh và lãnh đạo Ban quản lý dự án 5 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phát biểu chỉ đạo một số nội dung:
1. Với tổng diện tích đất phải thu hồi là 80,91 ha và 2.369 hộ ảnh hưởng, nhiều mối quan hệ lịch sử về đất đai, tuy nhiên sau hơn 06 tháng, đến nay các địa phương đã hoàn thành công tác GPMB dự án thành phần 1 (29,3 Km). UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực tích cực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ tham gia trong việc lãnh, chỉ đạo và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, trong đó nhiều địa phương bàn giao sớm so với tiến độ quy định. Tỉnh sẽ có buổi Hội nghị tổng kết để đánh giá công tác GPMB cho toàn tuyến và tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, địa phương có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
2. Mặc dù cơ bản công tác GPMB đã xong nhưng khối lượng công việc phải tiếp tục giải quyết còn khá nhiều, vì vậy đề nghị các địa phương, các Sở, ngành tiếp tục, tập trung giải quyết kịp thời những tồn tại, kiến nghị của người dân, chi trả dứt điểm tiền bồi thường, công tác bố trí tái định cư để đạt đến sự đồng thuận giữa Nhà nước và người dân.
3. Về phía Chủ đầu tư đề nghị chỉ đạo Nhà thầu thi công đẩy mạnh công tác thi công công trình theo đúng tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thi công, an toàn công trình để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của các hộ dân dọc 2 bên tuyến đường.

Nguyễn Thị Phước

Giải quyết tồn tại dự án Khu dân cư cuối đường Lê Lợi

Email In PDF.

Được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam tại CV số: 4276/UBND-KTTH ngày 01/11/2013 về việc BT, HT&TĐC đối với 2 hộ bà Trương Thị Xoa (Xa) (hộ chính) và ông Nguyễn Mẫn (hộ phụ).
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đã tiến hành lập phương án theo QĐ 23/2010/UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh ban hành qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, QĐ 14/2013/UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ 23/2010 và QĐ 30/2013/UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ 14/2013 cho 2 hộ bà Trương Thị Xoa (Xa)và ông Nguyễn Mẫn thuộc DA khu dân cư cuối đường Lê Lợi, đã được UBND TP Tam Kỳ phê duyệt điều chỉnh phương án BT, HT&TĐC tại Quyết định số: 2493/QĐ-UBND ngày 15/4/2014. Ngày 22/5/2014 UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục phê duyệt về BT, HT và TĐC cho hộ bà Trương thị Xoa tại QĐ số: 4060/QĐ-UBND và hộ ông Nguyễn Mẫn tại QĐ số: 4061/QĐ-UBND.

va002
Trung tâm đã tổ chức công khai, niêm yết các thủ tục đúng theo trình thủ tục đã qui định, niêm yết Quyết định BT, HT&TĐC tại UBND phường An Mỹ, Khối phố 9 và gởi trực tiếp cho 2 hộ; thông báo nhận tiền BT, HT&TĐC cũng đã gửi tận nhà cho 2 hộ ; Ngày 29/5/2014 Lãnh đạo Trung tâm đã phối hợp cùng Đảng uỷ, UBND phường An Mỹ, khối phố và ban Mặt trận khối phố 9 đến nhà gặp bà Trương thị Xoa giải thích và tuyền truyền để gia đình nhận tiền BT, HT & TĐC, tuy nhiên bà Xoa vẫn không đồng tình và hẹn con trai trưởng xem lại bà mới nhận tiền (đã gởi thông báo lần thứ 3).
UBND phường An Mỹ nhận đơn kiến nghị của 2 hộ và con trai trưởng là ông Nguyễn Đình Liêm lập ngày 12/6/2014 với nội dung yêu cầu giải thích một số chính sách về đền bù cho gia đình, như: giá đất ở, giá đất vườn ao; công trình xây dựng vật kiến trúc nhà ở hiện nay; hộ giải toả trắng thì đất đổi đất không chênh lệch về giá đất và đề nghị áp dụng theo thời điểm hiện hành và đúng luật định.
Ngày 18/6/2014 Trung tâm đã phối hợp với UBND phường An Mỹ tổ chức cuộc họp theo đơn kiến nghị của 2 hộ với các thành phần: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các phòng, ban TP. Tam Kỳ: TN&MT, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra, Trung tâm phát triển Quỹ đất; đại diện Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN phường An Mỹ và các ban ngành có liên quan, đại diện Khối phố 9, phía gia đình có bà Trương thị Xoa (Xa) và ông Nguyên Mẫn , ông Nguyễn Đình Liêm con trai trưởng vắng mặt, đã tập trung giải thích cụ thể những thắc mắc của 2 hộ. Nhưng 2 hộ tiếp tục đề nghị chờ con trai bà là ông Liêm xem lại giá cả rồi mới ký nhận tiền.
Đại diện các phòng chức năng của TP.Tam Kỳ đã khẳng định: Về phương án BT, HT & TĐC do Trung tâm PTQĐ Quảng Nam lập để BT, HT & TĐC cho 2 hộ, đã được Hội đồng thẩm định TP. Tam Kỳ thẩm định, đảm bảo tính khách quan và trung thực theo đúng các quy định về chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam tại các Quyết định 23/2010/UBND, QĐ 14/2013/UBND và QĐ 30/2013/UBND; đồng thời đề nghị 2 hộ cân nhắc nhận tiền, tránh thiệt thòi cho gia đình về sau và sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiếp tục thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo sinh hoạt thường ngày cho 24 hộ đã chấp hành ./.

Văn Anh

Xét duyệt đề cương “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015”

Email In PDF.

Sáng ngày 9/6/2014, tại phòng họp A - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp xét duyệt đề cương "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015".

VTN2

Hội đồng xét duyệt đề cương được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 16/5/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có 9 thành viên, do TS Ngô Văn Hùng, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch hội đồng. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và ban biên tập soạn thảo đề cương.
Sau khi nghe đại diện ban soạn thảo đề cương trình bày tóm tắt đề cương trước Hội đồng, các thành viên hội đồng có ý kiến thảo luận, đọc bản nhận xét góp ý đề cương hiện trạng.
Kết luận buổi họp, TS Ngô Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá báo cáo đề cương, cũng như sự cần thiết phải xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh và đề nghị ban soạn thảo đề cương tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn chỉnh đề cương trình UBND tỉnh phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Quảng Nam, cụ thể: Báo cáo Hiện trạng môi trường phải đảm bảo cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường, diễn biến môi trường, thể hiện được các điểm nhạy cảm về ô nhiễm môi trường, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và tác động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, kinh tế xã hội, từ đó đưa ra giải pháp để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Viết Thuận

Trực báo công tác thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và Cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại thành phố Tam kỳ

Email In PDF.

Chiều ngày 06/6/2014, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức trực báo công tác thực hiện Dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại thành phố Tam Kỳ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Nam Hưng - PCT UBND thành phố - Chủ trì. Đại diện Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ, Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh, Trung tâm CNTT TN&MT, Phòng TN &MT, Văn phòng ĐKQSD đất thành phố, Đơn vị thi công, Lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính của 13 xã, phường.

NH140606 006
Trong cuộc họp đã nghe đơn vị thi công, địa phương, cơ quan chuyên môn của thành phố báo cáo kết quả thực hiện, những vướng mắc, khó khăn, ý kiến đề xuất giải quyết, tham gia phát biểu của các đơn vị trực thuộc Sở TN &MT. Đồng chí Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp phát biểu kết luận một số nội dung như sau:

(1) Đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, phường cần phải tập trung chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa, giao cho cán bộ địa chính phải tập trung rà soát hồ sơ, xem xét cụ thể và tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã, phường tổ chức họp, xác nhận hồ sơ, lập các thủ tục hồ sơ tại cấp xã. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng và gửi kế hoạch về cho UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo. (2) Giao cho Văn phòng ĐKQSD đất thành phố trực tiếp làm việc với các địa phương để nắm bắt tình hình và tiến độ thực hiện cụ thể để báo cáo UBND thành phố chỉ đạo. Phân công lực lượng để bám sát các địa bàn hỗ trợ, hướng dẫn cho cán bộ địa chính thực hiện công tác chuyên môn. (3) Đối với các hồ sơ có sai sót nhỏ không liên quan đến yếu tố kỹ thuật thì địa phương chỉ đạo làm ngay, đơn vị thi công phối hợp giải quyết. (4) Đơn vị thi công bàn giao ngay các hồ sơ đã thực hiện kê khai đăng ký và lập danh sách các trường hợp chưa đăng ký gửi cho UBND xã, phường để có kế hoạch tiếp tục thực hiện. (5) Kinh phí hỗ trợ cho HĐTV xã, phường đề nghị Văn phòng ĐKQSD đất thành phố sớm làm việc với Phòng Tài chính để bố trí kinh phí hỗ trợ. (6) Đối với các trường hợp còn vướng mắc trong công tác chuyên môn thì UBND các xã, phường làm văn bản gửi cho Phòng TN&MT hướng dẫn giải quyết. Đối với các trường hợp chưa rõ thì Phòng TN&MT làm văn bản gửi cho Sở TN &MT hướng dẫn giải quyết./.

Ngọc Hiếu

Sở TN&MT làm việc với Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện Nông Sơn và Quế Sơn

Email In PDF.

Thực hiện chương trình công tác hằng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 4/6/2014, Ông Trần thanh Hà- Phó Giám đốc Sở cùng với lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, có buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tại buổi làm việc còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND và Văn phòng UBND huyện sở tại.
Trong buổi làm việc, địa phương đã trao đổi và phản ảnh nhiều nội dung, trong đó, có một số nội dung còn vướng trong hoạt động của ngành, tập trung ở những vấn đề: Cấp Giấy chứng nhận về đất ở và đất vườn; đất tôn giáo, tín ngưỡng; về giao đất không thông qua đấu giá; những bất cập về giá đất cùng loại ở khu vực liền kề có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương; việc sử dụng các loại hồ sơ địa chính trong quản lý đất đai; về bồi thường, hổ trợ, tái định cư liên quan đến Dự án đường cao tốc, đường quốc lộ 1A; về tình hình hoạt động của các nhà máy và công tác môi trường; về tình hình khai thác khoáng sản...
Nhìn chung, buổi làm việc ở từng huyện với thời gian không nhiều, nhưng mang lại hiệu quả rất thiết thực. Qua trao đổi đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong công tác chuyên môn.
Hầu như các địa phương đều mong muốn hằng năm Sở nên có nhiều buổi làm việc như vậy để giúp địa phương giải quyết kịp thời được những tồn tại trong công các chuyên môn của ngành.

Lưu Văn Ba

Thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSĐ đất 5 năm (2011-2015)

Email In PDF.

Trong hai ngày 07/5 và 09/5/2014 Sở TN&MT cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) QH, KHSD đất tỉnh tổ chức thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) của các huyện Đại Lộc, Nam Giang và Phước Sơn.

tdl

Ngoài các thành viên HĐTĐ theo Quyết định thành lập số 3476/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh, đại diện UBND các huyện tham dự, Sở có mời đại diện Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam tham gia phản biện.
Qua thẩm định nhận thấy phương án QH, KHSĐ đất của các huyện cơ bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 01/11/2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường, chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh phân bổ tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/6/2013, định hướng phát triển KT-XH của địa phương và quy hoạch các ngành có trên địa bàn huyện.Tuy nhiên qua đánh giá của HĐTĐ thì các phương án QH, KHSD đất còn mang nặng tính liệt kê, thiếu phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương. Phần QH, KHSD đất, luận chứng, phân tích chưa chặt chẽ nhất là về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để đưa ra các chỉ tiêu sử dụng đất.
Tính đến nay HĐTĐ đã tổ chức thẩm định QH, KHSD đất được 13/18 huyện, thành phố (TP. Tam Kỳ, TP. Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Nông Sơn và Quế Sơn), còn lại 02 huyện chưa trình hồ sơ thẩm định (Tiên Phước và Núi Thành), đã có 03 huyện được phê duyệt QH, KHSD đất (Bắc Trà My, Nam Trà My và Phú Ninh), .
Theo kế hoạch thì hồ sơ QH, KHSD đất của các huyện, thành phố, thị trấn phải được phê duyệt trước ngày 01/7/2014, ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.
                                                                                                                                                                   Quang Lạnh

Trang 8 trong tổng số 29