Bạn đang ở:

Semper nulla Nunc libero dictumst magna iaculis In mattis at quis. Nulla suscipit risus mauris et nulla et sit id dapibus Quisque. Vitae sapien Curabitur interdum et magnis Donec felis consequat tellus et.

Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu: Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải được quản lý, sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trước mắt và lâu dài; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; ưu tiên cho các dự án thăm dò, khai thác gắn liền với chế biến sâu trên địa bàn tỉnh có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên, làm ra sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội cao; hạn chế tối đa và hướng tới chấm dứt việc khai thác khoáng sản để xuất bán dưới dạng nguyên liệu thô hoặc chỉ qua sơ chế.
Theo Quy định được ban hành, UBND tỉnh quy định cụ thể về: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc tỉnh, các địa phương; Đăng ký nhà nước và chế độ báo cáo trong hoạt động khoáng sản; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì , phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND các huyêṇ , thị xã, thành phố phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện quy định này trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

VPS

Tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2018

Email In PDF.

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Phòng TN&MT và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, trên cơ sở thống nhất chủ trương của UBND huyện tại Tờ trình số 248/TTr-TNMT ngày 29/10/2018 của Phòng TN&MT huyện xin chủ trương tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Kế hoạch số 06/KH-TNMT ngày 30/10/2018 về tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2018;

47065054 567945070333187 1656106863550267392 n - Copy
Trong 03 ngày 28, 29, 30/11/2018 Phòng TN&MT đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức 03 buổi hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường với các nội dung: thực hiện các tiêu chí cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phổ biến một số quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và cách xử lý rác thải nông thôn.
Qua lớp tập huấn này, gần 300 cán bộ quân dân chính thôn và nhân dân tại 18 thôn trên địa bàn 03 xã hiểu rõ hơn về thực trạng và tác hại của việc ô nhiễm môi trường do chất thải chưa được thu gom và xử lý triệt để; được nghe giới thiệu về các nội dung "5 không 3 sạch" và cách thức phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, khuyến khích sự tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Ánh Minh

Góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Email In PDF.

Sáng ngày 27/11/2018, Sở TN&MT tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Hội thảo do bà Lê Thị Tuyết Hạnh - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì với sự tham gia của các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

46884622 722579178114263 2853859447246159872 n - CopyPhát biểu khai mạc Hội thảo bà Lê Thị Tuyết Hạnh cho biết Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường được xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 và Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ TN&MT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết nhằm đánh giá một cách cụ thể các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển công nghiệp hiện nay, làm cơ sở đề xuất các nhóm giải pháp giúp định hướng công tác BVMT trong phát triển công nghiệp trong thời gian đến. Báo cáo còn cung cấp bộ số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực công nghiệp đồng thời là nguồn thông tin, số liệu phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.
Hội thảo được nghe Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam (đơn vị thực hiện) báo cáo về hiện trạng môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường. Qua đó, đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận, hầu hết ý kiến chủ yếu tập trung đề nghị phải làm rõ các giải pháp (về quy hoạch, thu hút đầu tư và đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp; trong đó phải phân tích, xác định được đối tượng ưu tiên đầu tư).
Kết thúc Hội thảo, Chủ trì cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu và đề nghị Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo đáp ứng yêu cầu trước khi tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kim Chung

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

Email In PDF.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.
Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tập trung tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 và Công văn số 8960/VPCP-NC ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo cáo tăng cường thực hiện phóng sự, điều tra, chỉ động cung cấp thông tin, tư liệu về hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các địa phương đến lãnh đạo Bộ Công an và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các địa phương có phản ảnh về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép phức tạp trở lại phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý khai thác cát, sỏi đến người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép./.

VPS

 

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Email In PDF.

Sáng ngày 06/11/2018, tại Hội trường số 1 Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Hội nghị do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Sở TN&MT đồng chủ trì; Về tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục Bảo vệ môi trường miền trung và tây nguyên, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành của Tỉnh, Lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo UBND của 196 xã, thị trấn thực hiện Đề án theo lộ trình.

IMG 4590 - Copy
Sau khi nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án của Sở TN&MT, báo cáo tham luận của các địa phương (UBND huyện Thăng Bình, UBND thị xã Điện Bàn, UBND xã Duy Thành – huyện Duy Xuyên, UBND xã Trà Dương – huyện Bắc Trà My, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam) và ý kiến thảo luận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu kết luận Hội nghị nhận định, sau 5 năm triển khai thực hiện theo lộ trình các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xử lý rác thải, đến nay trên địa bàn tỉnh có 181 xã, thị trấn đã tổ chức triển khai Đề án; Đây là kết quả hết sức thành công trong việc giải quyết bức xúc về rác thải nông thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh, bước đầu tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, tại các địa phương đã hình thành các nhóm tự quản vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, tạo được phong tác BVMT trong nhân dân; góp phần tạo điều kiện để các địa phương hoàn thiện tiêu chí thứ 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Để đề án được tiếp tục triển khai có hiệu quả ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án trên địa bàn; gắn kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án chất thải gắn kết việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao hiệu quả Đề án, huy động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư, tăng hiệu quả thu phí vệ sinh, tăng cường vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn để giảm chi phí vận chuyển, xử lý nhằm giảm dần mức hỗ trợ kinh phí của ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý rác thải; Các Sở, ngành tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn cho các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 và nghiên cứu, đề xuất định hướng quản lý rác thải vùng nông thôn của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kim Chung

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Email In PDF.

Ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 5539/BTNMT-TCMT phát động phong trào: "Chống rác thải nhựa" nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Để thực hiện phong trào nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước...quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động như sau: Tổ chức phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện " Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần". Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilpn khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đăng ký tham gia thực hiện phong trào: "Chống rác thải nhựa" trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức..../.

VPS

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

Email In PDF.

Hưởng ứng Chiến dịch năm 2018 với chủ đề: "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững", tiếp nối chủ đề của Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hóa với thiên nhiên.
Thực hiện Kế hoạch số 5259/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các sự kiện quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; được sự chỉ đạo của UBND thị xã Điên Bàn, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 213/TNMT ngày 21/9/2018 gửi UBND các xã, phường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Theo đó đề nghị các địa phương trên địa bàn thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; các hoạt động phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

image003 - CopysssBên cạnh đó, sáng ngày 29/9/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp cùng UBND xã Điện Phước tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 tại hội trường UBND xã. Tham dự buổi lễ gồm có: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Đại diện Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã; Đại diện lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Điện Bàn và Chi nhánh xử lý chất thải nguy hại; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN, các hội, đoàn thể và khoảng 200 hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Điện Phước;
Sau buổi lễ đã phát động các hội viên về các thôn của mình tổ chức ra quân thu gom rác thải ngoài đồng ruộng tại 10/10 thôn trên địa bàn xã; trong đó có 03 thôn ra quân điển hình là thôn La Hòa, thôn Hạ Nông Nam và thôn Hạ Nông Tây, xã Điện Phước đế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường; thông qua các hoạt động này giúp thế hệ trẻ và người dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường. Ngoài ra, bên cạnh việc nâng cao nhận thức cộng đồng, cần tăng cường sự quan tâm, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc phối hợp, nỗ lực giải quyết các vấn đề môi trường, quản lý rác thải, hạn chế và giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường từ các nguồn rác thải sinh hoạt từng bước thay đổi thói quen không còn phù hợp như vứt rác bừa bãi, thải ra môi trường các mùi hôi thối, ... để hình thành một thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hằng ngày xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư./.

Trần Thị Long

Hưởng ứng ngày nói không với túi nilon 09/09/2018

Email In PDF.

Chúng ta đều biết nilon đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người, với những ưu điểm đặc biệt của mình. Để rồi, ngày hôm nay – ngày Môi trường Thế giới - loại vật liệu ấy lại trở thành... nhân vật chính, khi thông điệp "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" đang lan rộng. Để giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường đặc biệt là hoạt động hưởng ứng chương trình giảm thiểu sử dụng túi nilon, chung tay xây dựng nền kinh tế xanh vì sự phát triển bền vững cho tương lai là cấp thiết. Ngày 31/8/2018 UBND phối hợp với Hội LHPN Xã Cẩm Hà- thành phố Hội An tổ chức ngày hội "Phụ nữ tham gia giảm thiểu sử dụng túi nilon" năm 2018.

image003 - Copy - Copy
Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như ký kết giảm thiểu sử dụng túi nilon, hội thi tái chế rác thải thành những vật dụng hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, hội thi gấp túi giấy và biểu diễn thời trang về môi trường. Ngày hội đã thu hút hơn 170 hội viên phụ nữ tham gia. Hơn 50 sản phẩm tái chế được làm từ các vật dụng như túi nilon, chai nhựa, muổng nhựa, sốp, ống hút.... Từ bàn tay khéo léo của chị em đã tạo nên những vật dụng thân thiện với môi trường và có giá trị sử dụng được trong thời gian dài.

image009 - Copy
Để tuyên truyền và vận động chị em phụ nữ giảm thiểu sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày. Có thể nói, việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông của người dân không thể thực hiện được trong ngày một, ngày hai mà cần phải có thời gian lâu dài. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta nên tự giác thực hiện hạn chế, tiến tới loại bỏ thói quen sử dụng túi nilon để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần BVMT sống./.

Thu Hoa

Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4594/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm du lịch như: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, ngăn chặn các tình trạng đeo bám, chèo kéo khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất trật tự, an ninh, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch, thực hiện đúng các quy định về niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Rà soát, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy hoạch tại tất cả các điểm tham quan du lịch trên địa bàn; lắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bán hàng rong... Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại khách tham quan tại các khu, điểm du lịch.

HAI 0023 - Copy
UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tham mưu, xử lý những vấn đề về ô nhiễm môi trường tự nhiên, xử lý nguồn nước thải, rác thải tại các địa bàn, khu, điểm du lịch./.

Hồng Sơn

Trang 1 trong tổng số 60