Thông báo, công bố

Thông báo số 36/TB-PTQĐ

Email In PDF.

Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 31/07/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo tiếp nhận công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

Thông báo số 283/TB-STNMT ngày 06/05/2020 tiếp nhận công chức làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Email In PDF.

Thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/03/2020 của Sở Nội vụ về việc thi tuyển Công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

1, Thông báo.

2. Kế hoạch.

3. Phụ lục 1 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020.;Phụ lục 2

4. Phiếu đăng ký dự tuyển

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Thông báo số 106/TB-STNMT ngày 21/02/2020 Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Công bố danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4151/QĐ-UBND Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thông tin công bố cụ thể:

- Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Báo cáo thuyết minh khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Bản đồ vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện./.

Bấm vào đây để tải file

Trang 2 trong tổng số 8