Thông báo, công bố

Chung tay vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước

Email In PDF.

Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vô cùng bức xúc, căm phẫn việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống kể cả tàu quân sự xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.
Cán bộ công chức viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam nghiêm túc chấp hành thực hiện Công điện ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Mỗi người Việt Nam góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng pháp luật của nước ta và luật pháp quốc tế, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống./.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT

Email In PDF.
(Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 12/11/2013)
Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 02 (hai) cán bộ kỹ thuật làm việc chuyên trách cho dự án với chức năng nhiệm vụ theo điều khoản giao việc như sau:
I.ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC 

Thông tin chung:
Dự án "Hành lang Bảo tồn Đa dạng sinh học Tiêu vùng sông Mê Kông (BCC) – Hợp phần Việt Nam" (2011-2019) là một trong 3 Dự án của BCC (tại Việt Nam, Lào và Campuchia). Dự án BCC – Hợp phần Việt Nam hiện đang được triển khai thực hiện bởi Tổng cục Môi trường Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường (MONRE) từ năm 2012-2019. Dự án nhằm phát triển các hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với khí hậu ở khu vực miền Trung dãy Trường Sơn mang lại lợi ích cho người dân ở vùng hạ du, đồng thời quản lý bền vững các hành lang đa dạng sinh học tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế. Dự án bao gồm 4 mục tiêu chính:
(1) Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng về bảo tồn hành lang đa dạng sinh học: quy hoạch & thiết lập hành lang, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng bền vững đối với các cộng đồng địa phương; Chức năng chính của các Hành lang là kết nối các khu bảo tồn thiên nhiên với nhau để đạt được tính kết nối, khu hệ sống và bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn.
(2) Phục hồi và bảo tồn hành lang đa dạng sinh học với nhiều các hoạt động trồng phục hồi và quản lý rừng,
(3) Hỗ trợ cải thiện sinh kế và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; và
(4) Quản lý dự án và dịch vụ hỗ trợ.
Để cải thiện tiến độ và đảm bảo chất lượng thực hiện dự án, Dự án BCC Quảng Nam tuyển dụng 02 (hai) Cán bộ hiện trường đảm nhiệm các công việc, thực hiện các hoạt động tại hiện trường dự án ở cấp huyện (DPIU). Cụ thể như sau:
Tính chất công việc: Cán bộ hiện trường, làm việc chuyên trách tại các huyện Tây Giang và Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam kể từ tháng 11/2013 đến khi dự án BCC kết thúc.
Bản mô tả công việc:
Cán bộ hiện trường sẽ phối hợp chặt chẽ với và dưới sự giám sát trực tiếp của Điều phối viên Dự án tỉnh và Tư vấn LIC tại Ban quản lý Dự án. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Ban quản lý dự án BCC tỉnh (PPMU) giao và thực hiện các hoạt động dự án bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết thôn, xã có sự tham gia trong hành lang, quản lý vườn ươm và sản xuất cây giống; cá hoạt động trồng phục hồi rừng và quản lý và tuần tra bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, phát triển sinh kế và các cây lâm sản ngoài gỗ tại cấp thôn/bản, xã và huyện. Cán bộ hiện trường cũng sẽ tự giám sát & đánh giá các hoạt động của mình và hàng tháng gửi báo cáo chuyên môn/kỹ thuật cho Điều phối viên dự án cấp tỉnh và Tư vấn LIC tại các Ban quản lý Dự án tỉnh tương ứng.
Nhiệm vụ cụ thể:
1. Phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan trong huyện để thu thập tổng hợp thông tin về kế hoạch và chính sách phát triển lâm nghiệp, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học, khuyến nông, quản lý rừng, phát triển sinh kế và cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG);
2. Trách nhiệm hỗ trợ các CPIU, DPIU lập quy hoạch thực hiện hàng năm theo phương pháp tiếp cận từ dưới lên có tính đến nhu cầu của các thôn và xã cụ thể;
3. Hỗ trợ điều phối viên các huyện trong xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật cho các hoạt động dự án như quy hoạch hành lang, xây dựng vườn ươm, trồng phục hồi rừng, quản lý và tuần tra bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, vv... để trình PPMU và UBND tỉnh phê duyệt;
4. Thực hiện áp dụng các chủ trường, chính sách của các Ban quản lý Dự án tỉnh và huyện trong việc thực hiện các hoạt động dự án;
5. Hỗ trợ các Ban quản lý Dự án tỉnh và huyện xây dựng các Điều khoản tham chiếu (TORs) chi tiết để ký hợp đồng thực hiện các hoạt động dự án với các cơ quan/đối tác thực hiện về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết thôn, xã trong hành lang, điều tra lập địa, vườn ươm, trồng phục hồi rừng, quản lý và tuần tra bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, LSNG, sinh kế và nông lâm kết hợp;
6. Hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát quá trình thực hiện các hoạt động dự án về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết thôn, xã trong hành lang, điều tra lập địa, vườn ươm, trồng phục hồi rừng, quản lý và tuần tra bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, LSNG, sinh kế và nông lâm kết hợp tại cấp thôn, xã và huyện;
7. Hỗ trợ Ban quản lý Dự án tỉnh và huyện kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động dự án của các đối tác về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết thôn, xã trong hành lang, điều tra lập địa, vườn ươm, trồng phục hồi rừng, quản lý và tuần tra bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, LSNG, sinh kế và nông lâm kết hợp tại cấp;
8. Đánh giá và xác định các nhu cầu tập huấn đào tạo cho tất cả các lĩnh vực hoạt động liên quan của dự án, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực & tập huận đào tạo chi tiết cho các hoạt động của dự án ở các cấp khác nhau (thôn, xã, huyện) và trình cho PPMU/DPIU;
9. Thực hiện và giám sát việc thực hiện các hoạt động tập huấn đào tạo của Dự án.

Yêu cầu về kinh nghiệm và bằng cấp:
1. Bằng tốt nghiệp đại học về lâm nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan.
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và các hoạt động liên quan đến vườn ươm, phục hồi rừng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng hoặc phát triển cộng đồng.
3. Có kỹ năng hướng dẫn/điều hành tốt;
4. Có trình độ tin học (sử dụng các phần như Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
5. Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền/cộng đồng địa phương và các cơ quan ban ngành liên quan, có quyết tâm cao, có sức khỏe để làm việc trong điều kiện xa xôi và khó khăn.
6. Có thái độ chủ động, có tinh thần trách nhiệm và thân thiện hòa đồng trong công việc.

II. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 đến ngày 12/11/2013 (Trong giờ hành chính)
2. Thời gian dự kiến xét tuyển (phỏng vấn): Vào ngày 14/11/2013
3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam, Tầng 2 - Nhà B, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, số 100 – đường Hùng Vương TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4. Thông tin chi tiết: xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Văn An, Điều phối viên dự án BCC tỉnh (ĐT: 0510.3836699, DĐ: 0975.360929)

Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC

Email In PDF.
Thông báo tuyển Kế toán dự án BCC

(Hạng nộp Hồ sơ chậm nhất ngày 28/3/2012)

Bốn kế toán của Dự án sẽ làm việc cho Ban quản lý dự án Trung ương(CPMU) tại Hà Nội; Ban quản lý Dự án tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và ThừaThiên Huế. Kế toán có nhiệm vụ sau:

a) Thamgia xây dựng kế hoạch quý và kế hoạch hàng năm của dự án;

b) Hỗtrợ Giám đốc/Phó giám đốc và Kế toán trưởng Dự án trong quản lý tài chính Dự ánvà điều chỉnh tài chính của Dự án;

c) Xâydựng các biểu mẫu kế toán gồm khung mẫu báo cáo và hoàn thiện phù hợp với vănkiện dự án và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ADB và Chính phủ Việt Nam;

d) Tiếnhành các giao dịch tiền mặt gồm viết biên lai, chuẩn bị mẫu đề nghị thanh toán;nhận và giải ngân tiền mặt; quyết toán tạm ứng;

e) Chuẩnbị phiếu chi và giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng;

f) Chuẩnbị báo cáo tài chính của Dự án (năm và quý) gửi cho Giám đốc/Phó giám đốc/Kếtoán trưởng để trình lên ADB và Chính phủ Việt Nam khi có yêu cầu;

g) Chuẩnbị sao kê chi tiêu cho các khoản đã được tạm ứng trong tài khoản tạm ứng, phù hợpvới Sổ tay hướng dẫn giải ngân khoản vay của ADB, chuẩn bị đơn xin rút vốn tàikhoản tạm ứng;

h) Đốichiếu lại tất cả tài khoản chi trong bảng cân đối và lưu hồ sơ các đối chiếu đãhoàn thiện;

i) Kiểmtra và đảm bảo tất cả các khoản chi của dự án phù hợp với quy trình của ViệtNam và ADB. Đảm bảo các khoản thanh toán đều có biên lai/hóa đơn;

j) Kiểmtra dòng ngân sách để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi chép theo dòngngân sách hợp lệ;

k) Đảmbảo các hồ sơ thanh toán hợp lệ được Giám đốc/Phó giám đốc/Kế toán trưởng thôngqua;

l) Báocáo các vấn đề thực tế hoặc phát sinh để Giám đốc/Phó giám đốc/Kế toán trưởnglưu ý;

m) Theodõi việc chuyển tiền kho bạc gồm chuẩn bị các để nghị chuyển tiền ngân hàng,mang ra ngân hàng và lưu giữ sao kê;

n) Đảmbảo các khoản chi nhỏ được xem xét và cập nhập trong báo cáo thường xuyên;

o) Liêntục cải thiện hệ thống thủ tục để tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng yêucầu kiểm toán;

p) Chuẩnbị bảng đối chiếu ngân hàng hàng tháng bao gồm cả việc tính toán các khoản lãisẽ được đưa vào báo cáo;

q) Duytrì hồ sơ kiểm kê thiết bị;

r) Phụtrách các nội dung liên quan đến thuế;

s) Thựchiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/Phó giám đốc Dự án.

Trình độ yêu cầu:

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tàichính hoặc liên quan;

· Ít nhất ba năm kinh nghiệm về tài chính hoặc/vàkế toán trong các dự án ODA;

· Có kĩ năng tổ chức và am hiểm các thủ tục hànhchính;

· Có chuyên môn sâu về tài chính và am hiểu về thủtục kế toán;

· Có khả năng làm việc trong môi trường đa dạng vàxây dựng được mối quan hệ công việc hài hòa và hiệu quả trong cơ quan và bênngoài;

· Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (word,excel...) và phần mềm kế toán;

· Có khả năng giao tiếp tốt với nhiều đối tượngkhác nhau;

· Sử dụng tiếng Anh thành thạo;

· Ưu tiên các ứng viên am hiểu về quy trình của dựán vốn vay ADB.

Thông tin đăng quảngcáo có thể tìm thấy tại:

- Trang web của ADB http://csrn.adb.org/csrn/home.htm?page=mainPage

- Thông tin việclàm của các tổ chứcNGO: http://www.ngocentre.org.vn/jobs

- Báo đấu thầu

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Bà Bùi Hòa Bình, Điều phốiviên dự án BCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường (ĐT: 0912.868487) hoặc Ông NguyễnVăn Thọ, Kế toán Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách kế toán Ban quản lý dựán BCC tỉnh Quảng Nam (ĐT: 0913.433323)

Khóa tập huấn về quản lý tổng hợp vùng bờ

Email In PDF.

Trang 6 trong tổng số 8