Thông báo, công bố

Thông báo: Chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-CNTT ngày 04/11/2020 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Bảng yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (bên mời thầu) tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định số 534/QĐ-STNMT ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia gói thầu trên. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá bắt đầu từ 8h00 ngày 04/11/2020 đến trước 8h00 ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính).

Các nhà thầu tham gia dự thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về gói thầu và nhận bảng yêu cầu báo giá miễn phí tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 02353.827.135; hoặc trên website: http://www.tnmtquangnam.gov.vn,

hoặc theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1COWCMoThOZTQHP7FN-4uZUJyWtQFWLNf?usp=sharing

Nhà thầu gởi báo giá theo bảng yêu cầu báo giá đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) trước 8 giờ 00 ngày 12/11/2020.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 12/11/2020 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Các báo giá sẽ được mở công khai ngay sau khi thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu sẽ gởi văn bản tiếp nhận các báo giá cho các nhà thầu đã nộp báo giá gói thầu trên.

Trân trọng thông báo.

 

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bấm vào đây để tải:
1. Dự thảo Quyết định
2. Phụ lục tọa độ

Thông báo số 148/TB-ĐGTS

Email In PDF.

Thông báo số 148/TB-ĐGTS ngày 07/09/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quảng Nam đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Email In PDF.

Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn nội dung thuyết minh

Quyết định số 1662/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/06/2020 phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tính Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông báo số 36/TB-PTQĐ

Email In PDF.

Thông báo số 36/TB-PTQĐ ngày 31/07/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 7