Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thông tin quan trắc môi trường

Thông tin quan trắc môi trường tháng 10 năm 2013

Email In PDF.
1. Không khí: Nồng độ các chất ô nhiễm (CO, NOx, SOx, NH3, H2S, THC, hơi Pb) trong môi trường không khí tại các giao lộ chính, KCN trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2008/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT.
Đọc thêm...

Thông tin quan trắc môi trường tháng 9/2013

Email In PDF.
1. Không khí: Nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong môi trường không khí xung quanh tại các giao lộ chính, các KCN trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2008/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT.
Đọc thêm...

Thông tin quan trắc tháng 8/2013

Email In PDF.
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam tháng 8/2013.
Đọc thêm...