Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Các phòng thuộc sở

Phòng Nước, Khí tượng thủy văn

Email In PDF.

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Khoáng sản

Email In PDF.

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Văn phòng Sở

Email In PDF.

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Phòng Thanh tra

Email In PDF.
Căn cứ Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thống nhất phân công các lĩnh vực cho từng thành viên Thanh tra Sở như sau: