Bạn đang ở: Doanh nghiệp

Thông tin khoáng sản

Tình hình hoạt động khoáng sản

Email In PDF.

Là một tỉnh có khá nhiều loại khoáng sản tuy nhiên trữ lượng khoáng sản không lớn, phân bố không tập trung, trừ một số mỏ như: mỏ cát trắng Hương An, vàng Bồng Miêu, vàng Đắck Sa do đó số lượng mỏ đưa vào khai thác nhiều nhưng đa phần là khai thác quy mô nhỏ.

  Tính đến ngày 01/01/2010, trên địa bàn tỉnh có 113 giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và UBND tỉnh Quảng Nam cấp đang còn hiệu lực, trong đó:

- Giấy phép thăm dò khoáng sản: 05 giấy phép (vàng: 02, felspat: 01, cát, sỏi lòng sông: 02).

- Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản: 108 giấy phép, nhiều nhất là khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: 48 giấy phép (đá: 31; cát, sỏi: 10; đất sét: 07), tiếp theo là khai thác vàng: 41 giấy phép, than đá: 07 giấy phép, cát trắng: 04 giấy phép, felspat: 02 giấy phép, đá ốp lát: 02 giấy phép, titan: 03 giấy phép, nước khoáng: 01 giấy phép.

Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Email In PDF.

Trong năm 2009, UBND tỉnh đã cấp, gia hạn tổng cộng 47 giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, trong đó:

          - Cấp mới 03 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) (đá: 01, cát: 02).

          - Cấp mới 28 giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (đá làm VLXDTT: 04, cát lòng sông: 04, đất sét làm VLXDTT: 02, vàng: 11, titan: 03, than đá: 03, cát trắng: 01).

          - Gia hạn 16 giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (đá làm VLXDTT: 04, cát lòng sông: 04, vàng: 04, than đá: 03, cát trắng: 01).

          - Ký 45 hợp đồng thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản với các đơn vị.