Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Thông tư số 31/2019/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/06/2019 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 của Uỷ Ban Nhân dân ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tài toàn văn bản

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Email In PDF.

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 83