Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Thông tư số 31/TT-BTC

Email In PDF.

Thông tư số 31/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính Quy định về áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 1757/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 1776/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Quyết định số 1809/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Nghị quyết số 99/NQ-CP

Email In PDF.

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Trang 1 trong tổng số 84