Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Lĩnh vực khác

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
1 Thông tư số 31/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính Quy định về áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 6 2021 Thông tư số 31/TT-BTC 308
2 Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 Quyết định số 1757/QĐ-UBND 1206
3 Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 Quyết định số 1776/QĐ-UBND 1085
4 Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 Quyết định số 1809/QĐ-UBND 159
5 Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 Nghị quyết số 99/NQ-CP 94
6 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 09/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND 1119
7 Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/06/2019 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Thông tư số 31/2019/TT-BTC 683
8 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 668
9 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 của Uỷ Ban Nhân dân ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ tư, 05 Tháng 6 2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND 893
10 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 05 Tháng 6 2019 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP 827
11 Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV ngày 21/05/2019 của Bộ Nội Vụ hợp nhất Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 05 Tháng 6 2019 Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV 983
12 Quyết định 964/QĐ-BTNMT ngày 17/04/2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Chính Phủ Ban hành Kế hoạch thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 Quyết định 964/QĐ-BTNMT 776
13 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Bấm vào đây để tài toàn văn bản Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND 1341
14 Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 Quyết định số 301/QĐ-UBND 1152
15 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Ủy ban Nhân dân Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ năm, 03 Tháng 1 2019 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND 1428
16 Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT 1153
17 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 Luật số 35/2018/QH14 2878
18 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Chỉ thị 31/CT-TTg 1229
19 Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 05/09/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam  Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 27 Tháng 11 2018 Quyết định số 2683/QĐ-UBND 920
20 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT 1577
 
Trang 1 trong tổng số 21
 
 
 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6999
Số lần xem bài viết : 31339979

Đang Online

 
Hiện có 59 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong