Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Cải cách thủ tục hành chính

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Số/ký hiệu Số truy cập
1 Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Quyết định số 1757/QĐ-UBND 93
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Bấm vào đây để tải toàn văn bản. Luật số 52/2019/QH14 359
3 Kế hoạch số 3178/KH-UBND tỉnh ngày 14/06/2018 kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Kế hoạch số 3178/KH-UBND 1080
4 Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 30/CT-TTg 954
5 Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/05/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải tại đây Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT 1855
6 Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị quyết số 49/NQ-CP 1951
7 Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Nghị quyết số 03-NQ/TU 3833
8 Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bấm vào bên dưới để tải văn bản  1/ Quyết định 2/ Phụ Lục  Quyết định số 1908/QĐ-UBND 2365
9 Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh. Bấm vào đây để tải toàn văn bản Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 4987
10 Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Bấm vào bên dưới để tải toàn văn bản: 1/ Quyết định. 2/ Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Quyết định số 3323/QĐ-UBND 7205
 
Trang 1 trong tổng số 2
 
 
 
CSDLQTMT1
CSDLMT
 
banner phanmem khoangsan
 
 
Lichct
Danh ba dien thoai2
bannerdvc 
quyhoachsudungdatthongbaodaugia
 

Thăm dò dư luận

 

Vai trò của CNTT trong ngành TN&MT?
Các kết quả
 
ccqldd Chi cục quản lý đất đai Chi tiết »
chicuc Chi cục bảo vệ môi trường Chi tiết »
 Chi cục Biển và Hải Đảo Chi tiết »
tttt Trung Tâm CNTT TN&MT. Chi tiết »
ttqt Trung tâm quan trắc. Chi tiết
Trung tâm phát triển quỹ đất. Chi tiết »
vpdk Văn phòng đăng ký QSD đất Chi tiết »
 

Thống kê số liệu

 
Các thành viên : 5
Nội dung : 6999
Số lần xem bài viết : 31339870

Đang Online

 
Hiện có 81 khách Trực tuyến

Banner liên kết

 

logo

culamcham

ek

vida

tc


 lv

 

 

 

Gallery ảnh

 
 
RSS
 

bannerbotainguyenmoitruong