Bạn đang ở: Văn bản pháp quy

Tài nguyên nước

Lọc theo trích yếu     Hiển thị # 
#. Trích yếu nội dung Ngày ban hành Số/ký hiệu Số truy cập
41 Quyết định 1035/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2008 của Bộ TN&MT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước Thứ hai, 19 Tháng 5 2008 1035/QĐ-BTNMT 9525
42 Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng Thứ ba, 04 Tháng 9 2007 14/2007/QĐ-BTNMT 10495
43 Quyết định 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2007 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất Thứ ba, 04 Tháng 9 2007 13/2007/QĐ-BTNMT 9163
44 Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của CP về phí BVMT đối với nước thải Thứ hai, 08 Tháng 1 2007 04/2007/NĐ-CP 9809
45 Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính V/v Qđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, qlý và SD phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, SD tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước Thứ tư, 25 Tháng 10 2006 59/2006/QĐ-BTC 9785
46 Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ TN&MT Ban hành Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Thứ năm, 12 Tháng 10 2006 17/2006/QĐ-BTNMT 10378
47 Quyết định 969/QĐ-BTN&MT ngày 24/7/2006 của Bộ TN&MT V/v ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất Thứ hai, 24 Tháng 7 2006 969/QĐ-BTN&MT 8439
48 Quyết định 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng CP Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 Thứ sáu, 14 Tháng 4 2006 81/2006/QĐ-TTg 9587
49 Thông tư 05/2005/TT-BTNMT ngày 22/7/2005 của Bộ TN&MT HD thi hành NĐ 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực TNN Thứ sáu, 22 Tháng 7 2005 05/2005/TT-BTNMT 10227
50 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 21/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v cử Ủy viên thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Thứ bảy, 21 Tháng 5 2005 567/QĐ-TTg 8917
 
Trang 5 trong tổng số 6