Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Email In PDF.

Dự thảo Quyết định Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bấm vào đây để tải:
1. Dự thảo Quyết định
2. Phụ lục tọa độ