Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu giá về lựa chọn nhà đầu tư.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản