Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản