Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 01/VBHN – BTNMT

Thông tư số 01/VBHN – BTNMT ngày 12/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản