Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/09/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản