Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định số 2307/QĐ-UBND

Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/07/2019 của Ủy ban Nhân dân Điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản