Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư 07/2019/TT-BTNMT

Thông tư 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản