Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản