Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

Email In PDF.

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Ủy ban Nhân dân Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: