Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản