Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 ban hành qui chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản