Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thông tin quan trắc môi trường tháng 10 năm 2013

Email In PDF.
1. Không khí: Nồng độ các chất ô nhiễm (CO, NOx, SOx, NH3, H2S, THC, hơi Pb) trong môi trường không khí tại các giao lộ chính, KCN trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2008/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT.

2. Nước mặt: Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước mặt tại 7/11 điểm quan trắc vượt 30mg/l (theo QCVN 08:2008/BTNMT - áp dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt), trong đó, từ 30-50mg/l có 4 điểm (sông Bến Giằng tại Nam Giang, sông Hoài tại Hội An, sông Vĩnh Điện và hồ điều hòa đường Nguyễn Du), 2 điểm vượt 50mg/l tập trung trên hệ thống sông Thu Bồn (ngã ba Giao Thủy, sông Thu Bồn tại Câu Lâu) và 1 điểm trên sông Vu Gia (hợp lưu sông Bung và sông Cái);
- Nước tại hồ điều hòa đường Nguyễn Du tại Tam Kỳ có nồng độ BOD ≥15mg/l , COD ≥ 30mg/l, NH4+-N ≥ 0,5mg/l;
- Dầu mỡ tại 9/11 điểm quan trắc vượt 0,02 mg/l, trong đó, 4/9 điểm có hàm lượng từ 0,02-0,1 mg/l trên hệ thống sông Thu Bồn (ngã ba Giao Thủy, sông Thu Bồn tại Câu Lâu, sông Bồng Miêu, sông Cổ Cò – Đế Võng), 5/9 điểm vượt 0,1 mg/l gồm 2 điểm trên sông Thu Bồn (sông Hoài, sông Vĩnh Điện), 2 điểm trên sông Tam Kỳ (sông Bàn Thạch, sông Trầu) và 1 điểm tại hồ điều hòa đường Nguyễn Du;
- Nước sông Vu Gia (Ái Nghĩa), sông Vĩnh Điện (Điện Bàn), sông Hoài (Hội An), sông Thu Bồn (Câu Lâu), sông Bàn Thạch (Tam Kỳ), nước hồ điều hòa đường nguyễn Du (Tam Kỳ) có nồng độ Fe > 1mg/l.
3. Nước biển ven bờ: Nồng độ các thông số trong nước biển tại 2 khu vực bãi tắm (Cửa Đại tại Hội An và Tam Thanh tại Tam Kỳ) hầu hết nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2008/BTNMT. Riêng hàm lượng Fe trong nước biển tại hai khu vực bãi tắm này đều > 0,1mg/l.
Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường tháng 10/2013 cho thấy, chất lượng nước sông trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt yêu cầu của QCVN. Riêng chất lơ lửng trong nước tại một số vị trí sông vượt QCVN, nguyên nhân do lưu lượng lớn vào mùa mưa bão. Hàm lượng dầu mỡ trong nước sông tại một số khu vực khá cao là điều không bình thường so với các năm trước. Nước hồ Nguyễn Du (Tam Kỳ) bị ô nhiễm Amoni và chất hữu cơ dù đang mùa mưa cũng là vấn đề đáng quan tâm; Chất lượng không khí và nước biển ven bờ khá tốt, đảm bảo QCVN.