Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Email In PDF.

Trong năm 2009, UBND tỉnh đã cấp, gia hạn tổng cộng 47 giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, trong đó:

          - Cấp mới 03 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) (đá: 01, cát: 02).

          - Cấp mới 28 giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (đá làm VLXDTT: 04, cát lòng sông: 04, đất sét làm VLXDTT: 02, vàng: 11, titan: 03, than đá: 03, cát trắng: 01).

          - Gia hạn 16 giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản (đá làm VLXDTT: 04, cát lòng sông: 04, vàng: 04, than đá: 03, cát trắng: 01).

          - Ký 45 hợp đồng thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản với các đơn vị.