Trung Tâm Kỹ Thuật Tài nguyên và Môi trường

Email In PDF.

 

Địa chỉ : 160 – Hùng Vương – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điên thoại : 0235.3.828812 - Fax: 0235.3.828812 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trung tâm Kỹ thuật - Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 4723/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam (nay được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam).

NHIỆM VỤ:
1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 và các loại bản đồ địa hình có tỷ lệ lớn hơn;
4. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
5. Đo vẽ thành lập bản đồ và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp;
6. Đo vẽ, thành lập các loại bản đồ chuyên đề;
7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
8. Tổ chức quản lý, khai thác số liệu trắc địa các cấp lưới do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao và các cấp lưới địa chính cấp I, II thuộc Ngân sách tỉnh đầu tư lập và quản lý (dưới dạng giấy);
9. Tư vấn về lập qui hoạch, Kế hoạch sử dụng đất các cấp;
10. Tham gia lập qui hoạch về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
11. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính thuộc Trung tâm theo qui định của pháp luật;
12. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở và UBND tỉnh giao.
TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Tổng số viên chức: 15 người
Tổng số lao động: 40 người
Lãnh đạo :
+ 01 Giám đốc
+ 02 Phó Giám đốc
Các phòng chuyên môn:
+ Phòng Tổng hợp
+ Phòng Đo đạc - Bản đồ
+ Phòng Quy hoạch