Bạn đang ở: Tin tức Khoáng sản

Kết quả kiểm tra hoạt động khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác BVMT các dự án khai thác tận thu Titan

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TNMT ngày 02/02/2012 của Phòng TN & MT huyện Núi Thành, ngày 08/02/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với Sư đoàn 372, Sư đoàn 315, Phòng TC-KH, Chi Cục thuế, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường, UBND xã Tam Quang, Tam Nghĩa kiểm tra hoạt động khai thác, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước và công tác bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tận thu Titan trên địa bàn đối với Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai và Công ty CP TM & DV KHKT Trung Việt, kết quả như sau:

Hnh__nh157

Về công tác bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường: Tại các khu vực đã khai thác hết diện tích, hết thời hạn giấy phép các đơn vị đã san ủi mặt bằng và trồng cây xanh.

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính: Hai đơn vị có thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện về nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường 3.725 triệu đồng, tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương 4.609,8 triệu đồng (Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai); nợ thuế tài nguyên 142,3 triệu đồng, phí bảo vệ môi trường 107,5 triệu đồng (Công ty CP TM & DV KHKT Trung Việt).

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị đối với 02 đơn vị khai thác và các ngành có liên quan như sau:

- Công ty CP TM & DV KHKT Trung Việt: Tháo dỡ, di chuyển toàn bộ thiết bị máy móc còn lại ra khỏi khu vực được cấp phép đã khai thác xong; chăm sóc và kiểm tra trồng dặm lại cây chết để đảm bảo mật độ theo qui định; nộp tiền  thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường còn nợ trong tháng 02/2012.

- Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai: Báo cáo việc nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường từ thời điểm nộp tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho UBND huyện được biết để theo dõi quản lý. Nộp tiền đóng góp XDCSHT địa phương, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường vào ngân sách huyện trước ngày 31/3/2012.

Đối với các khu vực được cấp giấy phép còn trong thời hạn khai thác đề nghị Công ty tiến hành san ủi mặt bằng, trồng cây xanh trên diện tích đã khai thác xong, thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường như đã cam kết theo quy định.

Tháo dỡ, di chuyển toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi khu vực khai thác đã hết thời hạn cho phép khai thác; san ủi mặt bằng, trồng cây xanh và thực hiện các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường như đã cam kết theo đúng quy định.

- Sư đoàn Không quân 372, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 02 đơn vị thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước trong hoạt động khai thác titan tại khu vực giữa Sư đoàn Không quân 372 với Công ty CP TM&DV KHKT Trung Việt và Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai.

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản gắn liền trên đất (nếu có) theo quy định pháp luật; tổ chức cắm mốc và giao mốc khu vực được cấp phép khai thác titan ngoài thực địa cho Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai khai thác Titan, kết hợp làm sạch môi trường  tại khu vực sân bay Chu Lai.

- Công ty TNHH MTV Đầu tư – Xây dựng Vạn Tường có trách nhiệm kiểm tra hoạt động khai thác titan tại khu vực mỏ đá Răng Cưa theo đúng Biên bản thoả thuận ngày 07/6/2011 đã ký với Công ty CP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai và Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi Cục thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nộp tiền đóng góp XDCSHT địa phương như đã thoả thuận, nộp các nghĩa vụ thuế với nhà nước theo qui định, nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; kiểm tra công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau thời hạn quy định nêu trên, nếu đơn vị nào không thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Núi Thành  có văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác theo quy định.

Nguyễn Văn Liên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: