Chi cục Biển và Hải Đảo

Email In PDF.

Địa chỉ:18 Lê Lợi, Tam Kỳ, Quảng Nam

Email:

Điện thoại: 0235.3831255

Fax: 0235.3852354

Chi cục Biển và Hải đảo Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chi cục Biển và Hải đảo là đơn vị hành chính, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chi cục Biển và Hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu, mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi cục Biển và Hải đảo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở TN&MT trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

3. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch chuyên ngành khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển, ven biển và hải đảo;

4. Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở quyết định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn.

6. Điều tra và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển.

7. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về TN&MT biển, hải đảo.

8. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của địa phương.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến biển và hải đảo.

11. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, tài chính, tài sản thuộc Chi cục Biển và Hải đảo theo phân cấp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chi cục Biển và Hải đảo có Chi cục trưởng, và  01- 02 Phó Chi cục trưởng;

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ về biển và hải đảo.