Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Email In PDF.

Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ sung danh mục và biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản