Hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2011

Email In PDF.

Ngày 30/6/2011, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và triển khai Kế hoạch của UBND Tỉnh về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về tham dự lớp tập huấn có đại diện Chánh Thanh tra các Sở, ngành, lãnh đạo các Trung tâm bán đấu giá tài sản, Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, lãnh đạo các phòng Tư pháp huyện và đại diện cơ quan thường trực Hội đồng Bán đấu giá tài sản cấp huyện và và hơn 30 cán bộ công chức pháp chế các sở, ngành.

Các Báo cáo viên của Sở Tư pháp, báo cáo các nội dung cơ bản của Thông tư số 03/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 1769/KH-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trước đây, chức năng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, từ khi có Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 24/12/2001 của Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 10 về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có hiệu lực pháp luật thì chức năng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc ngành tư pháp.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật là nhiệm vụ mới, chưa được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác này (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rộng).

Năm 2011, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể theo dõi thí điểm 02 (hai) lĩnh vực trọng tâm, gồm:

          - Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính.

          - Lĩnh vực bán đấu giá tài sản.

Về hoạt động điều tra, khảo sát lĩnh vực trọng tâm: Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề, phương pháp đối tượng, phạm vi và nội dung điều tra, khảo sát để thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, địa phương (huyện, thành phố thuộc tỉnh) có liên quan, lựa chọn phương thức và quyết định khảo sát, tiến hành trong quý III/2011.  

Lưu Văn Mai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: